1. 2024 - Грыневіч, Я. Беларускія народныя песні на сцэне з 1880-х да пачатку 1930-х гг. / Я. Грыневіч // Беларускі фальклор: ма...
 2. 2023 - Беларускія матэрыялы ў маскоўскай частцы архіва Восіпа Бадзянскага. Падрых- таваў Вячаслаў Мартысюк
 3. 2022 - У пачатку шляху: Лучыцкія запісы А. К. Сержпутоўскага. Да друку падрыхтаваў Вячаслаў Мартысюк // Беларускі фальклор: м...
 4. 2022 - «На тле старасьвецкіх песянь». Фальклорныя рукапісы Л. Вітан-Дубейкаўскага з Віленскага беларускага музея імя І. Луцке...
 5. 2021 - Гулак, Н. «Нефарматныя» людзі і песні вайны / А. Гулак // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр....
 6. 2021 - Внуковіч, Ю., Грыневіч, Я. Беларускія народныя песні з вёскі Брыксічы Баранавіцкага павета, сабраныя У. Паўлюкоўскім /...
 7. 2021 - «Старана мая вясёленькая...» З фальклорнай спадчыны вёскі Цясова Салігорскага раёна. Да друку падрыхтавала Ірына Васіл...
 8. 2020 - Слюжынскас Р. Асаблівасці мелодыкі літоўскіх (дзукскіх) калядак: матэрыялы для параўнальных даследаванняў // Беларускі...
 9. 2020 - Канстанцінава, Т. Л. Калядныя напевы Бярэзінска-Сожска-Заходнедзвінскага міжрэчча // Пытанні мастацтвазнаўства, этнало...
 10. 2020 - Вілкойць Б. Беларускія народныя песні. Падрыхтавалі да друку Юрый Внуковіч і Яніна Грыневіч // Беларускі фальклор: мат...
 11. 2019 - Мазурына Н. Улюбёнасць у родныя песні: да 80-годдзя са дня нараджэння фалькларыста і дырыжора Уладзіміра Іосіфавіча Ра...
 12. 2018 - Якіменка Т. Аб мелагеаграфічных вектарах і тэрытарыяльным размеркаванні функцыянальна-жанравых груп обальска-ўсвяцкага...
 13. 2018 - Песні, сабраныя Нінай Мацяш. Да друку падрыхтаваў Уладзімір Васілевіч // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні...
 14. 2018 - Песні Станіславы Трацяк. Уступ і падрыхтоўка да друку Ю. Пацюпы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб....
 15. 2018 - Някрасава Н. Асаблівасці традыцыйнай музычнай культуры палякаў Гродзеншчыны (Гродзенскі раён) // Беларускі фальклор : ...
 16. 2018 - Мазурына Н. Індывідуалізацыя тыповага ў варыянтах пазаабрадавых песень (на прыкладзе беларускай сямейнай песні «Ой, жу...
 17. 2018 - Даніловіч, Н. Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа / Н. Даніловіч // ...
 18. 2018 - Даніловіч Н. Каляндарна-песенная традыцыя ў Свіслацка-Зэльвенскім локусе // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследава...
 19. 2017 - Смірнова І., Астравух А. «Саветы загадалі нам быць вясёлымі і шчаслівымі…»: яўрэйскі фальклор на Беларусі // Беларускі...
 20. 2017 - Некалькі беларускіх народных песень (першая публікацыя беларускага фальклору ў Вялікабрытаніі). Пераклад з англійскай,...
 21. 2015 - Трапянок, У. А. Канал "Культура" як галоўны папулярызатар музычнага фальклору на сучасным беларускім радыё / Уладзімір...
 22. 2015 - Песні, далучаныя да вечнасці: са збораў Сяргея Панізьніка // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Вып. 2 – Мі...
 23. 2014 - Грыневіч, Я., Смірнова, І. Фальклорная спадчына А. Супінскага ў архіве ІМЭФ / Я. Грыневіч, І. Смірнова // Беларускі фа...
 24. 2014 - Внуковіч, Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя / Ю. Внуковіч // Беларускі фальклор:...
 25. 2013 - Лозка А. Ю. Крытэрыі ідэнтыфікацыі каляндарных стыляў у беларускім фальклоры // Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 2 — с. 75–79
 26. 2006 - Костюковец, Л. Псальма о святом Юрии и цмоке, записанная Г. Р. Ширмой / Л. Костюковец // Фалькларыстычныя даследаванні...
 27. 2001 - Марченко Ю.И. Зимние празднично-поздравительные песни в районах русско-белорусско-украинского пограничья / Ю.И. Марчен...
 28. 1999 - Марченко Ю.И. Зимние празднично-поздравительные песни в районах русско-белорусско-украинского пограничья / Ю.И. Марчен...
 29. 1972 - З. Можейко. Полесская песня // Журнал "Кругозор", №3(96), 1972
 30. 1969 - Григорий Ширма. И песня, и мудрое слово. Из записок фольклориста. // Кругозор, №1(58), 1969
 31. 1968 - Мажэйка З. Я. Жніўная песня беларускага Палесся // Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. №2 — Мінск : АН ...
 32. 1910 - Романов, Е. Вымирающий инструмент / Е. Романов // Виленский календарь на 1910 год. – С. 123–131
 1. 2024 - СЭТ — Песні з экспедыцыі "Докшыцы-2012" [інтэрнэт]
 2. 2023 - Стажары - Чорныя грэчкі, белыя крупы [інтэрнэт]
 3. 2023 - СЭТ — Песні з экспедыцыі "Смаргонь-2018" [інтэрнэт]
 4. 2023 - Песні вёскі Хатынічы [інтэрнэт]
 5. 2021 - Віцебска-Веліжскія запісы [аўдыё-CD]
 6. 2020 - Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н) [інтэрнэт]
 7. 2020 - ASTROŪNA — Вясна-красна, цёпла лецечка [інтэрнэт]
 8. 2019 - Tradycyja. Бяседныя песні. [аўдыё-CD]
 9. 2018 - Песні Вілейшчыны ў запісах 2004-2005 гг. Архіў Зінаіды Крупскай [інтэрнэт]
 10. 2018 - Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 11. 2018 - Бабуліны песні: Антаніна Аляксеева (Бекарэва) [інтэрнэт]
 12. 2018 - Volya — Forest Tweets (Лясныя гуканні) [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 13. 2018 - Tradycyja. Мужчынская традыцыя спеву [аўдыё-CD]
 14. 2018 - Podlasie. Muzyka do zabaw i tańcow — Mały Kolberg. Niezbędnik. Część 2. [аўдыё-CD]
 15. 2018 - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [аўдыё-CD]
 16. 2017 - Экспедыцыя БДАМ у Мёрскі раён Віцебскай вобласці (27.06–07.07.2009) [інтэрнэт]
 17. 2017 - Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik [аўдыё-CD]
 18. 2017 - Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бя...
 19. 2017 - Гасцінец - Сямейны ансамбль Ліпскіх "Радзімічы" і калектыў "Паазер'е" (Паставы) [радыё]
 20. 2017 - Гасцінец - Ансамбль „Крыніцы“, в. Пінкавічы [радыё]
 21. 2017 - Гасцінец - "Крыніцы", народны фальклорны ансамбль (в. Янкавічы, Расонскі р-н) [радыё]
 22. 2017 - Вясельныя песні. (CD-дадатак да кнігі "Сямейныя абрады і звычаі") [аўдыё-CD]
 23. 2017 - Беларуская этнафонія - Да 162-годдзя Еўдакіма Раманава [радыё]
 24. 2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава...
 25. 2016 - Рутвіца - Ляцелі галачкі [аўдыё-CD]
 26. 2016 - Пружаны-Кобрын 2016 — песні з экспедыцыі СЭТ [інтэрнэт]
 27. 2016 - НКС - Спеўная традыцыя міжрэчча вярхоўяў Пцічы і Случы (Старадарожскі раён) [інтэрнэт]
 28. 2016 - НКС - Песні традыцыйнага вясельнага абраду в. Клін Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці [інтэрнэт]
 29. 2016 - НКС - Калядны абрад "Шчадрэц" в. Рог Салігорскага раёна Мінскай вобласці [інтэрнэт]
 30. 2016 - НКС - "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" (вв. Ямінск, Закальное, Обчын, Любанскі р-н) [інтэрнэт]
 31. 2016 - Каляндарна-песенная традыцыя паўночнабеларускага рэгіёну ў экспедыцыйна-палявых запісах Т.С. Якіменка [Электронны рэсу...
 32. 2016 - Гасцінец - Спевакі вёсак Дуброва і Стадолічы Лельчыцкага раёна [радыё]
 33. 2016 - Гасцінец - Гурты "Верас" і "Спасаўка (вёскі Верасніца і Чэрнічы, Жыткавіцкі р-н) [радыё]
 34. 2016 - Беларуская этнафонія — Лідар гурта "Vuraj" Сяргей Доўгушаў [радыё]
 35. 2016 - Архіў Уладзіміра Журовіча [інтэрнэт]
 36. 2016 - Miareža — Žyta. Žycejka [інтэрнэт]
 37. 2016 - Miareža - Czarnobyl [інтэрнэт]
 38. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 39. 2015 - Vuraj - Šeść zahadok [аўдыё-CD]
 40. 2014 - Юлія Літвінава і Васіль Грынь - «Дарожанька» [аўдыё-CD]
 41. 2014 - Vuraj - Rajok [аўдыё-CD]
 42. 2014 - Guda — Вясельле [аўдыё-CD]
 43. 2014 - Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga [аўдыё-CD]
 44. 2014 - Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów [аўдыё-CD]
 45. 2013 - Рада - Гара [аўдыё-CD]
 46. 2013 - Піесні біелорусув спуд Л'адскуj пушчы / Piesni Białorusinów z okolic Puszczy Ladzkiej [аўдыё-CD]
 47. 2013 - Лука - песні з глыбіні [аўдыё-CD]
 48. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў (CD-дадатак да зборніка артыкулаў) [аўд...
 49. 2013 - «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў ...
 50. 2013 - Muzyka źródeł vol. 13 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce cz. I [аўдыё-CD]
 51. 2013 - "Песні мае, песні…" (Песні Беласточчыны). Памяці Міколы Гайдука. [аўдыё-CD]
 52. 2012 - Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай [аўдыё-CD]
 53. 2012 - Чы jа в лузі не каліна. Pieśni białoruskiej wsi Husaki [аўдыё-CD]
 54. 2012 - Піесні спуд Jанова [аўдыё-CD]
 55. 2012 - Песенна-гульнявыя традыцыі ў каляндарна-земляробчай культуры Беларусі: Ваджэнне Казы. Жаніцьбa Цярэшкі [аўдыё-CD]
 56. 2012 - Горынь - Да падай, Божа, ключы... [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 57. 2012 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 58. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока (приложение к книге) [аўдыё-CD]
 59. 2010 - Цэнтральная Беларусь.ТМКБ Том 5. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 60. 2010 - Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы [аўдыё-CD]
 61. 2010 - Антология народной музыки: Белорусская музыка (2 CD) [аўдыё-CD]
 62. 2010 - Ohulki dla Hanulki. Pieśni wiosenne podlaskich i poleskich Białorusinów [аўдыё-CD]
 63. 2009 - Моjа матул’а переборнічка. Kultura muzyczna wsi Zbucz [аўдыё-CD]
 64. 2009 - Вясковая лірыка. Рамансы, дрындушкі [аўдыё-CD]
 65. 2009 - Алесь Жура — Дуднік [інтэрнэт]
 66. 2009 - Kolędy Starobiałoruskie z Podlasia [аўдыё-CD]
 67. 2008 - Спевы Беларусі / Authentic songs of Belarus [аўдыё-CD]
 68. 2008 - Рада - Пяршак [аўдыё-CD]
 69. 2008 - Орыешкі з Орыешкова [аўдыё-CD]
 70. 2008 - НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н [інтэрнэт]
 71. 2008 - Брэсцкае Палессе ТМКБ Том 4. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 72. 2008 - Musical folklore of Byelorussia [аўдыё-CD]
 73. 2008 - Musical folklore of Byelorussia [аўдыё-CD]
 74. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 8. Цэнтральная Беларусь.Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 75. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 7. Цэнтральная Беларусь.Ч. I - Каляндарныя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 76. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 77. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 5. Палессе Ч. II - Пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 78. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 79. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 80. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 2. Падзвінне - сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 81. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 1. Падзвінне - каляндарна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 82. 2007 - Усяму свой час - студыя аўтэнтычнага беларускага фальклору "Я нарадзіўся тут" [аўдыё-CD]
 83. 2007 - Песни Могилевской, Смоленской и Брянской областей (CD к нотному изданию) [аўдыё-CD]
 84. 2007 - Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі [аўдыё-CD]
 85. 2007 - Жэмэрва. Tradycyjne pieśni Białorusinów Podlasia i Polesia [аўдыё-CD]
 86. 2007 - Koniec pieśni (запісы беларусаў Сакульскага і Беластоцкага паветаў, зіма 1980-81) [інтэрнэт]
 87. 2007 - Authentic music from Belarus. Kaliady. Part II / Аўтэнтычная музыка Беларусі. Каляды. Ч.2 [аўдыё-CD]
 88. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці [аўдыё-CD]
 89. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці [аўдыё-CD]
 90. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі" [аўдыё-CD]
 91. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці [аўдыё-CD]
 92. 2006 - Там по маёвуй росі (2006) [аўдыё-CD]
 93. 2006 - Натальля Матыліцкая - Пчолачка [аўдыё-CD]
 94. 2006 - Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя [аўдыё-CD]
 95. 2006 - Biélorussie : musiques traditionnelles [аўдыё-CD]
 96. 2006 - Authentic music from Belarus. Kaliady. Part I / Аўтэнтычная музыка Беларусі. Каляды. Ч. 1 [аўдыё-CD]
 97. 2005 - Там по маёвуй росі (2005) [аўдыё-CD]
 98. 2005 - Століншчына. Экспедыцыя Івана Кірчука ў Столінскі раен Брэсцкай вобласці. [аўдыё-CD]
 99. 2005 - Guda - Ігры Багоў [аўдыё-CD]
 100. 2004 - Zespół śpiewaczy "Wólczanki" z Wólki Terechowskiej - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 101. 2004 - "Талака" і "Ветах" - Страла [аўдыё-CD]
 102. 2003 - Іван Кірчук ‎– Спадчына загінуўшых вёсак [аўдыё-CD]
 103. 2002 - Народныя песні беларускага Панямоння [медыя-CD/DVD]
 104. 2002 - Народныя песні Цэнтральнай Беларусі [медыя-CD/DVD]
 105. 2002 - Zespół śpiewaczy ze Wsi Czeremcha - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 106. 2002 - Zespół śpiewaczy z Dobrywody - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 107. 2002 - Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы [аўдыё-CD]
 108. 2000 - Гойкнуў баравік. Народныя сьпевы ў выкананьні Рыгора Барадуліна. [касета,інтэрнэт]
 109. 2000 - Ivan Kirchuk ‎– Heritage Of The Lost Villages [аўдыё-CD]
 110. 1999 - Voices of Russia: Novozybkov, Krasnogorsk, Starodub [аўдыё-CD]
 111. 1999 - "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли [аўдыё-CD]
 112. 1992 - Ліцьвіны - Галуб на чарэшні, галубка на вішні [касета,аўдыё-CD,інтэрнэт]
 113. 1990 - Русская народная музыка западных, центральных областей и Поволжья [грампласцінка]
 114. 1990 - Беларускі музычны фальклор (2 LP) [грампласцінка]
 115. 1989 - Традиционные песни Полесья (2 LP) [грампласцінка]
 116. 1988 - Byelorussia: Musical Folklore of the Polessye [аўдыё-CD,касета]
 117. 1986 - Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона [грампласцінка]
 118. 1983 - Радыёклуб Фальклор — Анталогія беларускай народнай песні [радыё]
 119. 1983 - Календарные песни Белорусского Полесья [грампласцінка]
 120. 1981 - Musical atlas. Bielorussie: Musical Folklore of the Byelorussian Polessye. [грампласцінка]
 121. 1978 - Ольга Сергеева. Усвятские песни [грампласцінка]
 122. 1977 - Русские народные свадебные песни родины Глинки [грампласцінка]
 123. 1977 - Ольга Сергеева. Усвятские свадебные песни [грампласцінка]
 124. 1972 - Крестьяне деревни Клетная — о своих песнях (Фольклорная экспедиция "Кругозора" в Полесье) [грампласцінка]
 125. 1969 - Русские народные песни и причита­ния [грампласцінка]
 126. 1960 - Folk Music of the U.S.S.R. [грампласцінка]
 1. 2020 - Песенны фальклор Палесся: лірычныя песні / запіс Уладзіміра Раговіча...; уклад. Н. Г. Мазурына. – Мінск: Беларуская на...
 2. 2020 - Народны спеўнік / уклад. Я.Грыневіч, С.Доўгушаў. — Мiнск : «Медыял», 2020 — 40 с. : іл. [буклет]
 3. 2019 - Народныя вытокі. Рэпертуарны зборнік песень. Выпуск VII [кніга]
 4. 2018 - Валодзіна Т.В., Залатуха М.. Лісіца С. Песні Велеўшчыны ў запісках Залатухі. З электронным дадаткам (Фальклор нашага к...
 5. 2017 - Народныя вытокі. Рэпертуарны зборнік песень. Выпуск VI [кніга]
 6. 2016 - Песні пакінутых вёсак / [укладанне: Т. Валодзіна, Н. Мазурына]; пад агульнай рэдакцыяй А. І. Лакоткі. - Мінск : Белова...
 7. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 8. 2014 - Юлія Літвінава і Васіль Грынь - «Дарожанька» [CD]
 9. 2014 - Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго кра...
 10. 2014 - Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga (CD, DVD) - Stowarzyszenie Krusznia, 2014 [DVD]
 11. 2013 - Пад ясну зарыцу. Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны,запіс 1968-69г.,kovcheg, 2013 [CD]
 12. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, ты...
 13. 2012 - Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры...
 14. 2012 - Спявае народны хор [Ноты] : апрацоўкі беларускіх народных песень : для ўстаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыя...
 15. 2012 - Северобелорусский сборник: обряды, песни, наигрыши, плачи, ворожба : [сборник научных статей и материалов] / М-во куль...
 16. 2012 - Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў [DVD]
 17. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1, Семейно-обрядовые песни и причитания. — 2011. — 530, [17] с., [8] ...
 18. 2008 - Мікола Равенскі. Беларускія народныя песні. Збор твораў.Мінск: Тэхналогія, 2008,190с. [кніга]
 19. 2008 - Масленічныя песні ўклад. Кавалёва Р.М., Прыемка В.В., Марозава Т.А, Літвіновіч А.Ф., Мінск БДУ 2008 , 39 с. [кніга]
 20. 2003 - Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 1. Календарные обряды и песни — Москва : Индрик, 2003 — 760 с. [кніга]
 21. 2002 - Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.2. Вяселле. Мінск: Чатыры чвэрці, 2002. 592 с. [кніга]
 22. 2002 - 170 беларускіх народных песень Гродзеншчыны запісанных М.а. Баяровічам/ Гродна: Ратуша, 2002. 178 с. [кніга]
 23. 2001 - Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.1. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2001. 527 с. [кн...
 24. 1998 - Мажэйка З. Я. Народна-песенная культура Беларусі ў агульнаславянскім кантэксце. Мінск, 1998. 34 с. [кніга]
 25. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 26. 1997 - Песні Беласточчыны / [Уклад. Мікола Гайдук]. — Мн.: Беларуская навука, 1997. — 367 с. (БНТ). [кніга]
 27. 1994 - Гурскі А.І. Тайны народнай песні. Мінск: Універсітэцкае, 1994. 160 с. [кніга]
 28. 1992 - Паэзія беларускага земляробчага календара / [Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. А. С. Ліса; Рэдкал.: А. С....
 29. 1990 - Вяселле: Мелодыі / [Уклад. і сістэм. напеваў: З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеева; Рэдагаванне напеваў З. Я. Мажэйка; Рэ...
 30. 1989 - Песни Псковской земли. Вып. 1: Календарно-обрядовые песни : по материалам фольк. экспедиций Ленинград. консерватории /...
 31. 1989 - Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры: Гомельская вобл. / Уклад. Захарава В. А. і інш.; Уклад. муз....
 32. 1988 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 33. 1988 - Вянок беларускіх народных песень / запіс У. Раговіча. Мінск: Навука і тэхніка, 1988. 432 с. [кніга]
 34. 1987 - Сацыяльна-бытавыя песні / [Укладанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул і каментарыі І. К. Цішчанкі, В. І. Скіда...
 35. 1986 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 5. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. A. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 36. 1985 - Купальскія і пятроўскія песні / [Уклад. А. С. Ліса, С. Т. Асташэвіч; Уклад. муз. часткі Г. В. Таўлай; Рэд. А. С. Фядос...
 37. 1985 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 38. 1984 - Сямейна-бытавыя песні / [Склад. І. К. Цішчанка; Склад муз. часткі Г. В. Таўлай; Рэд. тома А. С. Фядосік]. — Мн.: Навук...
 39. 1984 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 2. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1984. 152 с. [кніга]
 40. 1983 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с. [кніга]
 41. 1983 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 42. 1981 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 43. 1981 - Восеньскія і талочныя песні / [Склад. і аўт. уступ. артыкулаў А. С. Ліс; Уклад. і камент. талоч. песень С. Т. Асташэві...
 44. 1981 - Federowski M. Lud białoruski. T. 8. Inedita. Pieśni z archiwum zbieracza / Oprac. M.Czurak. Warszawa, 1981 [кніга]
 45. 1980 - Валачобныя песні / [Склад. Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей, склад. муз. часткі В. І. Ялатаў. Рэд. тома К. П. Кабашніка...
 46. 1979 - Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 14...
 47. 1979 - Веснавыя песні / [Складальнікі: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей; складальнік муз. часткі В. І. Ялатаў; рэд. тома К. П....
 48. 1978 - Песні пра каханне / [Склад, сістэматызацыя тэкстаў, уступ. артыкул і камент. І. К. Цішчанкі; Муз. частка і ўступ. арты...
 49. 1978 - Балады ў 2 кн. Кн. 2. / [Уклад., сістэматызацыя, уступ, артыкул і камент. Л. М. Салавей; Уступ, артыкул, уклад, і сіст...
 50. 1977 - Балады ў 2 кн. Кн. 1. / [Уклад., сістэматызацыя, уступ, артыкул і камент. Л. М. Салавей; Уступ,артыкул, уклад, і сістэ...
 51. 1976 - Лірычныя песні. Беларускі фальклор у сучасных запісах / укл. і рэд. Н.С. Гілевіча. Мінск: выд-ва БДУ, 1976. 464 с. [кн...
 52. 1975 - Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі / [Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і каментарыі А. І. Гурскага; Уклад., сіс...
 53. 1974 - Жніўныя песні / [Уступ. артыкул, укладанне, сістэматызацыя тэкстаў і каментарыі А. С. Ліса; уступ. артыкул, уклад. і с...
 54. 1974 - Жартоўныя песні / [Склад., сістэматызацыя тэкстаў, уступ. артыкул і каментарыі І. К. Цішчанкі; музычная частка і ўступ...
 55. 1971 - Радзінная паэзія / [Складальнік Г. А. Барташэвіч; складальнік музычнай часткі В. І. Ялатаў; рэд. Г. І. Цітовіч]. — Мн....
 56. 1971 - Можейко З. Песенная культура белорусского Полесья. Село Тонеж / рэд. Е.В. Гиппиус. Минск: Наука и техника, 1971. 264 с...
 57. 1970 - Песні савецкага часу / [Склад. Г. А. Барташэвіч; склад. муз. часткі В. І. Ялатаў; рэд. К. П. Кабашнікаў]. — Мн.: Навук...
 58. 1968 - Анталогія беларускай народнай песні. Уклад., прадм., і камент. Г. Цітовіча. 1-е выд., дапоўн. Мінск: Беларусь, 1968. 5...
 59. 1968 - Białoruś-Polesie. Dzieła wszystkie, t. 52. Z rękopisów opracowali S. Kasperczak i A. Pawlak. Wstęp M. Olechnowicz. Red...
 60. 1966 - Litwa. Dzieła wszystkie, t. 53. Z rękopisów opracowali Cz. Kudzinowski i D. Pawlak. Wstęp W. Armon. Red. M. Tarko. Wro...
 61. 1960 - Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 2. Жаночая доля, недабраная пара, хрэсьбінныя, сіроцкія. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.:...
 62. 1960 - Federowski M. Lud białoruski. T. 6. Pieśni. Warszawa, 1960 [кніга]
 63. 1959 - Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 1. Любоўныя. Баладныя і бытавыя. Жартоўныя. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: П. Глебка, Я...
 64. 1958 - Federowski M. Lud białoruski. T. 5. Pieśni. Warszawa, 1958 [кніга]
 65. 1949 - Беларускія народныя песнi i танцы [Ноты] : Музычна-фальклорны зборнік : [Для голасу без суправадж.] / [Склад. і прадмо...
 66. 1941 - Белорусские народные песни / АН СССР, Ин-т лит. ; сб. сост. З.В. Эвальд ; коммент. Е.В. Гиппиуса, З.В. Эвальд, К.В. Кв...
 67. 1940 - Песні беларускага народа / Акадэмія навук БССР, Інстытут гісторыі, Секцыя этнаграфіі і фальклора. Т. 1 / склаў М. Я. Г...
 68. 1940 - Искусство советской Белоруссии. Москва: Искусство; Ленинград, 1940 [кніга]
 69. 1940 - Жанчына ў беларускай народнай творчасці / Акадэмія навук БССР, Інстытут гісторыі, Секцыя этнаграфіі і фальклора — Мінс...
 70. 1938 - Polesie: pieśni ludowe poleskie / red. Karol Hławiczka [Biblioteczka Pieśni Regionalnych, nr. 14] — Katowice : Księgar...
 71. 1930 - Беларуская Крыніца, №18, 1930. [часопіс]
 72. 1912 - Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 8-9 : Быт белоруса. Словарь условных языков / Е. Р. Романов. — Вильна : Типог...
 73. 1912 - Biełaruskije pieśni z notami. — Т. 2 / sabrali A. Hryniewič i A. Ziaziula - Pieciarburh : Drukarnia K. Piantkoŭskaha -...
 74. 1910 - Hryniewič A. Biełaruskije pieśni z notami T. 1. Pieciarburh: Naša Niwa - 1910 [кніга]
 75. 1895 - Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завад...
 76. 1894 - Černy A. Pieśni Białoruskie z powiatu Dzisnienskiego gubernii Wileńskiej. Kraków, 1894. [кніга]
 77. 1893 - Hurynowicz Adam - Zbiór rzeczy białoruskich : (z gminy Wiszniewskiej, parafii Żodziskiej, pow. Święciańskiego, guberni...
 78. 1888 - Радченко, З. Гомельские народные песни (белорусские и малорусские), записанные в Дятловицкой волости Гомельского уезда...
 79. 1885 - Романов Е. Белорусский сборник.Т. 1. Губерния Могилевская. Выпуски 1 и 2. Песни, пословицы, загадки. Киев, 1885 [кніга]
 80. 1874 - Беларускія народныя песні з абрадамі, звычаяміі павер'ямі / П.В. Шэйна. Санкт-Петербург: Тыпаграфія Майкова, 1874. 565...
 81. 1869 - Дмитриев М.А. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края. Вильно, 1869. С. 260. [кніга]
 82. 1866 - Сборник памятников народного творчества в Северо-Западном крае. Вып. 1. / [сост. и авт. предисл. П. Гильтебрандт]. - В...
 83. 1840 - Rypiński A. Białoruś. Kilka słów o poezji prostego ludu tej naszej polskiej prowincji, o jego muzyce, śpiewach, tancac...
 1. 2020 - Код предків / Ancestral Code [дак. фільм]
 2. 2018 - Вяскоўцы — Песня, якая дапаможа знайсці пару [перадача]
 3. 2018 - Вяскоўцы — Першы тэлевізар у беларускай вёсцы [перадача]
 4. 2018 - Вяскоўцы - Рачэнь [перадача]
 5. 2017 - Вяскоўцы - Фэст "Капыцікі" (Засценак Скрыплева, Валожынскі р-н) [перадача]
 6. 2017 - «Беларускія песні: традыцыя адлегласці» [дак. фільм]
 7. 2017 - BY CRY - Ліпычка (кліп) [кліп/ролік]
 8. 2016 - Гурт "Рада" - Дарожка [кліп/ролік]
 9. 2016 - Аўтаспынам па Беларусі — Як на Палессі шаптухі ад рожы лечаць [перадача]
 10. 2016 - The Songs of Old Europe – Ancient Belarusian Folk Songs / Песні старой Еўропы - старажытныя беларускія народныя песні ...
 11. 2015 - Laboratorium Pieśni - Sztoj pa moru (Што й па мору) [кліп/ролік]
 12. 2014 - Криволес [дак. фільм]
 13. 2014 - Dorzecze Niemna - Śpiewaczki z Dubiny [дак. фільм]
 14. 2014 - Dorzecze Niemna - Tak się śpiewa w Marszałkach [дак. фільм]
 15. 2012 - Кола часу. Колесо времени. The Wheel Of Time [дак. фільм]
 16. 2012 - Дочь Припяти / Дачка Прыпяці [дак. фільм]
 17. 2012 - Olmany. Przekroczyć granice. Pieśni z Polesia - Białoruś [дак. фільм]
 18. 2012 - Olmany Interludium (спектакль) [кліп/ролік/кінаканцэрт]
 19. 2011 - Узоры лёсу [дак. фільм]
 20. 2011 - GUDA— За горэю крэмянэю [кліп/ролік]
 21. 2008 - Takich pieśni sobie szukam [дак. фільм]
 22. 2008 - Koniec pieśni [дак. фільм]
 23. 2000 - Abschied von Mechowoje / Развітанне з Мехавым [дак. фільм]
 24. 1996 - Радавод - Благавешчанне ў Чачэрскім раёне (пачатак) [перадача]
 25. 1996 - Каляды ў Докшыцкім раёне (фрагмент) [перадача]
 26. 1995 - Радавод - Шануйце песнi сваe [перадача]
 27. 1989 - Народная культура восточных славян. Полесье [дак. фільм]
 28. 1989 - Запрашаем на вячоркі - "Весялухi", гп. Коханово [перадача]
 29. 1986 - Полесские свадьбы / Палескія вяселлі [дак. фільм]
 30. 1982 - Память столетий [дак. фільм]
 31. 1980 - Три тысячи песен [дак. фільм]
 32. 1980 - Традиционный песенный фольклор западной Сибири: хоровая группа села Бергуль [дак. фільм]
 33. 1980 - Семейные вечера [дак. фільм]
 34. 1979 - Голоса веков [дак. фільм]
 35. 1977 - Тонежские бабы [дак. фільм]
 36. 1975 - Субботы с дядькой Моничем / Суботы з дзядзькам Монічам [дак. фільм]
 37. 1971 - Над Неманом, фільм-канцэрт [кліп/ролік/кінаканцэрт]
 38. 1970 - Спеши строить дом (маст. фільм) [мастацкі фільм]
 39. 1962 - Гэта мы — Фалькларыст Рыгор Шырма [дак. фільм]
 40. 1948 - Родные напевы. Белорусский концерт [кліп/ролік]
 41. 1939 - Песни и танцы белорусского народа (Киножурнал "Советское искусство" №7 1939) [кліп/ролік]
 42. 1935 - Polesie. Reportaż z krainy tęsknych pieśni / Палессе. Рэпартаж з краіны сумных песень [дак. фільм]
 1. 2020.12.05 — Новае жыццё традыцыйных песень / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 2. 2020.04.07 — У Чавускім раёне гукалі вясну / Дзедавіца
 3. 2019.07.23 — Іркуцкія беларусы выступілі ў Мінску (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 4. 2019.05.21 — «У гаду два Юр’і, абодва дурні» / "Літаратура і мастацтва", газета
 5. 2019.03.06 — На гару, вітаць «Чырачку» / "Літаратура і мастацтва", газета
 6. 2017.06.03 — “Самаходы” з Сібіры / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 7. 2017.06.01 — Доля, нядоля, сад і поле: ТОП-7 вобразаў беларускіх лірычных песень / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 8. 2016.07.22 — Якія песні спяваць, збіраючы грыбы і ягады? / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 9. 2015.12.05 — !OUT: БЕЛАРУСКІ ГУРТ VOLYA ЗЬ СІЕТЛУ — «ДЗІЧЭЙ ЗА ІНДЗЕЙЦАЎ» (ПРЭЗЭНТАЦЫЯ АЛЬБОМА) / Tuzin.fm
 10. 2015.04.25 — “Песням больна будзя!” / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 11. 2015.04.25 — Ад харошага целяша і трэска хараша / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 12. 2013.03.24 — Беларускi аўтэнтычны фальклор – чаму пра яго ўсе гавораць, але ж амаль нiхто не пяе i не слухае / TUT.BY
 13. 2008.10.31 — Когда поет душа / Минский курьер, газета
 14. 2007.05.18 — За”кампакт”аваныя бабулькі / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 15. 1939.08.23 — Фальклорна-этнаграфічная экспедыцыя Акадэміі Навук БССР у Чавусах / "Літаратура і мастацтва", газета
 1. Як пераймала песні ад маці / гутарка/інтэрвію, аўдыё — в. Цёплае, Чавускі раён
 2. Стаканчыкі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 3. Пра песні / гутарка/інтэрвію, аўдыё — в. Галачоўка, Чавускі раён
 4. Пра песню / гутарка/інтэрвію, аўдыё — в. Літвінкі, Кобрынскі раён
 5. Ой, сваточкі-галубочкі, едзьце дамоў / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 6. Беларуская народная песня / найгрыш, аўдыё,ноты — в. Бараўцы, Полацкі раён
 7. Арол божжа пташка. / песня, тэкст,аўдыё — в. Грозы (пераіменаваны), Мсціслаўскі раён
 8. "Не пойду домов..." (жніўная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
 9. "Ды ходили два стрэльчыки по бору,..." (вясельная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
 10. "Ды ходили два стрэльчыки по бору,..." (вясельная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
 11. "Было у батьки тры сыны..." / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
 12. "А в лузя, в лузя..." (валачобная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 27.05.2024 08:10:45

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.