1. 2019 - Даніловіч, Н. І. Абрадавыя песенныя практыкі веснавога перыяду на заходнепалеска-панямонскім памежжы / Н. І. Даніловіч...
 2. 2017 - Даніловіч, Н.І. Мелагеаграфія каляндарных напеваў Верхняга Над’ясельдзя і яго сумежжаў / Н.І. Даніловіч // Весці Белар...
 3. 2016 - Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная кул...
 4. 2014 - Клименко, И.В. Весенне-троицкий напев Пинщины (к проблеме моделирования и внутривидового картографирования раннетрадиц...
 5. 2013 - Шпакоўская, Л. Напевы тыпу "страла" ў веснавым песенным цыкле паўднева-ўсходняй Беларусі // Гукасвет этнапесенный куль...
 6. 2013 - Максімава, Я. Рытуал гушкання на арэлях і гушкальныя напевы Заходняга Паазер'я / Я. Максімава // Гукасвет этнапесенный...
 7. 2013 - Макарэвіч, В. Аб некаторых асаблівасцях гукавога праяўлення ідэі закліку ў беларускіх абрадавых напевах пачатку вясны ...
 8. 2013 - Лузько, Л. Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычн...
 1. 2024 - СЭТ — Песні з экспедыцыі "Докшыцы-2012" [інтэрнэт]
 2. 2021 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына [аўдыё-CD]
 3. 2020 - Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н) [інтэрнэт]
 4. 2020 - Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электро...
 5. 2020 - ASTROŪNA — Вясна-красна, цёпла лецечка [інтэрнэт]
 6. 2018 - Песні Вілейшчыны ў запісах 2004-2005 гг. Архіў Зінаіды Крупскай [інтэрнэт]
 7. 2018 - Бабуліны песні: Антаніна Аляксеева (Бекарэва) [інтэрнэт]
 8. 2018 - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [аўдыё-CD]
 9. 2017 - Экспедыцыя БДАМ у Мёрскі раён Віцебскай вобласці (27.06–07.07.2009) [інтэрнэт]
 10. 2017 - Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik [аўдыё-CD]
 11. 2017 - Гасцінец - Ансамбль „Крыніцы“, в. Пінкавічы [радыё]
 12. 2017 - Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н) [радыё]
 13. 2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава...
 14. 2016 - Рутвіца - Ляцелі галачкі [аўдыё-CD]
 15. 2016 - Архіў Уладзіміра Журовіча [інтэрнэт]
 16. 2016 - Miareža - Czarnobyl [інтэрнэт]
 17. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 18. 2015 - Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World [аўдыё-CD]
 19. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 20. 2014 - Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów [аўдыё-CD]
 21. 2013 - «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў ...
 22. 2012 - Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай [аўдыё-CD]
 23. 2012 - Чы jа в лузі не каліна. Pieśni białoruskiej wsi Husaki [аўдыё-CD]
 24. 2012 - Піесні спуд Jанова [аўдыё-CD]
 25. 2012 - Горынь - Да падай, Божа, ключы... [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 26. 2012 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 27. 2012 - Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў [аўдыё-CD]
 28. 2010 - Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы [аўдыё-CD]
 29. 2010 - Ohulki dla Hanulki. Pieśni wiosenne podlaskich i poleskich Białorusinów [аўдыё-CD]
 30. 2008 - Спевы Беларусі / Authentic songs of Belarus [аўдыё-CD]
 31. 2008 - НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н [інтэрнэт]
 32. 2007 - Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья [аўдыё-CD]
 33. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 34. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 35. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 36. 2007 - Усяму свой час - студыя аўтэнтычнага беларускага фальклору "Я нарадзіўся тут" [аўдыё-CD]
 37. 2007 - Песни Могилевской, Смоленской и Брянской областей (CD к нотному изданию) [аўдыё-CD]
 38. 2007 - Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі [аўдыё-CD]
 39. 2007 - Ильинская пятница : pieśni obrzędowe Białorusinów z Podlasia, Witebszczyzny i Pskowszczyzny / wykonuje Studio Folkloru...
 40. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці [аўдыё-CD]
 41. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці [аўдыё-CD]
 42. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі" [аўдыё-CD]
 43. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці [аўдыё-CD]
 44. 2006 - Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя [аўдыё-CD]
 45. 2004 - Zespół śpiewaczy "Wólczanki" z Wólki Terechowskiej - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 46. 2002 - Народныя песні Цэнтральнай Беларусі [медыя-CD/DVD]
 47. 2002 - Zespół śpiewaczy ze Wsi Czeremcha - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 48. 2002 - Zespół śpiewaczy z Dobrywody - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 49. 2002 - Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы [аўдыё-CD]
 50. 1999 - "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли [аўдыё-CD]
 51. 1990 - Русская народная музыка западных, центральных областей и Поволжья [грампласцінка]
 52. 1990 - Беларускі музычны фальклор (2 LP) [грампласцінка]
 53. 1989 - Традиционные песни Полесья (2 LP) [грампласцінка]
 54. 1983 - Календарные песни Белорусского Полесья [грампласцінка]
 55. 1969 - Русские народные песни и причита­ния [грампласцінка]
 56. 1966 - Русские народные песни Брянской и Ивановской областей [грампласцінка]
 1. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, ты...
 2. 2003 - Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 1. Календарные обряды и песни — Москва : Индрик, 2003 — 760 с. [кніга]
 3. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 4. 1992 - Паэзія беларускага земляробчага календара / [Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. А. С. Ліса; Рэдкал.: А. С....
 5. 1990 - Русские народные песни Смоленской области: В записях 1930-1940-х гг. / Сост., расшифр., коммент. Ф. Рубцова. Л.: Сов. ...
 6. 1983 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с. [кніга]
 7. 1980 - Валачобныя песні / [Склад. Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей, склад. муз. часткі В. І. Ялатаў. Рэд. тома К. П. Кабашніка...
 8. 1979 - Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 14...
 9. 1979 - Веснавыя песні / [Складальнікі: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей; складальнік муз. часткі В. І. Ялатаў; рэд. тома К. П....
 10. 1969 - Г. Павлова. Народные песни Смоленской области, напетые А. И. Глинкиной — М.: Советский композитор, 1969 г. [кніга]
 11. 1911 - Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Ви...
 12. 1910 - Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, ...
 13. 1895 - Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завад...
 1. Як я ў таткі загавела / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 2. Як пушчу стралу по ўсяму сялу / песня, аўдыё — в. Кіцін, Жлобінскі раён
 3. Як пушчу стралу да й па ўсём селу / песня, тэкст,аўдыё — в. Уборак, Лоеўскі раён
 4. Як пушчу стралу а ўдоль па вуліцы / песня, аўдыё — п. Сычаўка-Нісімкавіцкая, Чачэрскі раён
 5. Як пашла страла да й і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — аг. Пірэвічы, Жлобінскі раён
 6. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская», «посьле Благавешчання») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 7. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 8. Як пайду я ў зелін сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Палуж 1, Краснапольскі раён
 9. Як заснула, задрімала красныя дзеўка (вясна) / песня, тэкст,аўдыё — в. Стары Дзедзін, Клімавіцкі раён
 10. Яблын мая садовая («масленіца, калі на калысках калыхаліся») / песня, аўдыё — аг. Альшанка, Чашніцкі раён
 11. Я, я ў цябе адна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 12. Я скакала-плясала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 13. Я сама себя сгубила / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 14. Я й пушчу стралу да па ўсём сялу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 15. Я думала Маслянкі - сем нядзель / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 16. Эй, а ты вылеці, чорна галачка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 17. Э-уй, шкода-жалка таго вечарочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 18. Што у небі стучыць-гручыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Тумілавічы, Докшыцкі раён
 19. Што па морю, морю, морю сініму / песня, тэкст,аўдыё — аг. Горы, Краснапольскі раён
 20. Што й на нашай вуліцы / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 21. Што з-пад лесяйку, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Збароў, Рагачоўскі раён
 22. Што дух а Троіца ета сабор дзеўкам / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 23. Шось у лесе гукае / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 24. Чырвоныя нашы вішні / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 25. Чым, чым, селязень (2), скушэн, не вясёл (вясна) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 26. Через зелен сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Пянькоўка, Клімавіцкі раён
 27. Чаму, зязюля, не кукавала / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 28. Чаго, вясна, на лес пайшла / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Беларусь
 29. Ускалыхніця высока («на калысках, велікодная») / песня, тэкст,аўдыё — в. Волахі, Пастаўскі раён
 30. У! Угу! Блыгаславі, Божа («загуканне вясны») / песня, аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 31. У бальшом карагодзіку дзевачкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — в. Журбін, Касцюковіцкі раён
 32. У Пірялёўцы на гapэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 33. Сядзелі дзеўкі на дасцэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 34. Сэділы бабы пуд вэньцом / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 35. Сонца ясна за лес коціцца («на калысца», «На Пасху і после Пасхі да шосьніка вечарам калышуцца») / песня, аўдыё — в. Стаўрова...
 36. Рано утром Манечка / песня, тэкст,аўдыё — в. Дедёнки, Демидовский район
 37. Разлілася вадзіца / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 38. Прівэлы куста із зялёнага бору / песня, тэкст,аўдыё — в. Парэчча, Пінскі раён
 39. Провяду русалку до броду / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзёрнавічы (ліквідаваны), Нараўлянскі раён
 40. Проведу я русалочку до межы, до межы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Кіраў, Нараўлянскі раён
 41. Правяду русалку на той бор / песня, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 42. Посею я конапелюшку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 43. Песянка мая харошая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 44. Пераманначка - маладая галачка / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 45. Пасею ружу за гарою / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 46. Падкалыхніця мяне высока («на калысках», «да Шосьніка гэта ўжо на калысцы былі асобенныя песні») / песня, тэкст,аўдыё,ноты — ...
 47. Паганяй валы ў сад вішнёвы / песня, тэкст,аўдыё — в. Повалака, Воранаўскі раён
 48. Па садочку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 49. Ох, і по сэлу й да сэлу і Лобэцькому / песня, тэкст,аўдыё — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 50. Ох, ты весна, весняночка / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 51. Ох ці ох, ох ці ох / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 52. Ох ты, снытачка, шчамяліначка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 53. Ору ж я / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 54. Ой, ішла стряла у канец сяла / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 55. Ой, ідзі, страла да ў тое сёла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 56. Ой, як выйду я, да як крыкну я / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 57. Ой, я ў бару ваду бяру / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 58. Ой, я выйду на вуліцу / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 59. Ой, суді, Божэ, да лотаті дождаті («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 60. Ой, русалачка, дзе твая дачка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Красная Слабада, Акцябрскі раён
 61. Ой, прылытілы галочкы / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагадашч, Іванаўскі раён
 62. Ой, пад Кіявам, пад Чарнігавам / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 63. Ой, не росьці жы, ўкропе / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 64. Ой, на нэбі да дьві зэронькі ясных / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 65. Ой, на Вялікадня / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 66. Ой, маслянка-нішчаслінка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 67. Ой, ляці, страла, да й удоўж сіла / песня, тэкст,аўдыё — Судкова, Хойніцкі раён
 68. Ой, зорька мая вечаровая / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 69. Ой, вясна, вясна вясёлая (вясна) / песня, тэкст,аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 70. Ой, вясна, весна, вясняначка (вясна) / песня, аўдыё — в. Барысаўшчына, Хойніцкі раён
 71. Ой, вясна наша, весняночка (вяснянка) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 72. Ой, вэсна-красна, поткалі люді кросна («у вэсну») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 73. Ой, вэсна, вэсна прыкрасна («вэсна») / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пескі, Бярозаўскі раён
 74. Ой, волы мое сівы / песня, тэкст,аўдыё — в. Струга, Столінскі раён
 75. Ой, весна, весняночка / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароўскі Млынок, Жыткавіцкі раён
 76. Ой, бяроза белая / песня, тэкст,аўдыё — в. Раеўшчына, Маладзечанскі раён
 77. Ой, Вэсна-красна, шчо ты нам прынесла? / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 78. Ой і груша мая, качурявая / песня, тэкст,аўдыё — в. Усцінавічы, Краснапольскі раён
 79. Ой у лесі на орэсі цецера повісла / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 80. Ой ты, масленка-катуха / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 81. Ой ты, ластачка, ты касатая / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 82. Ой ты, вясна, ты вяснаначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 83. Ой па вуліцы карагод ваджу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 84. Ой не росьці кропе (веснавы карагод) / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 85. Ой на горэ комарыкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 86. Ой масты, масты, масты новыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Сабалі, Краснапольскі раён
 87. Ой вы белые лебядзе (вясновая) / песня, аўдыё,тэкст — аг. Нарач, Вілейскі раён
 88. Ні жар згаряя / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 89. Не тряпяшчысі, асіначка (масленая) / песня, аўдыё — Гомельская вобласць
 90. Наша й вуліца / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 91. На том баку дуба сякуць / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 92. На мураве на тураве / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 93. На моры вутка купалася / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 94. На моры вутка купалася / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 95. На грановай нядзелі русалкі сядзелі / песня, аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 96. На вуліцы на шырокай / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 97. На вуліцы дзеўкі гулялі Масленіцу / песня, тэкст,аўдыё — в. Кругліца, Чашніцкі раён
 98. На вуліцы Масленіца / песня, тэкст,аўдыё — в. Замошша, Ушацкі раён
 99. На вулку дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё,ноты — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 100. Між гор, між гор, меж даліны / песня, тэкст,аўдыё — в. Лобча, Чэрыкаўскі раён
 101. Мы па жэрдаццы йдом / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 102. Мы маслянку дажыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 103. Мой нігадзяй захварел / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 104. Мой алешнічак / У майго татачкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 105. Может Вы расскажете еще, как на Троицу ходили? (аповед як "Куста́ вэду́т") / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 106. Медуніца, медуніца лугавая (масленіца). / песня, аўдыё — п. Мельнікаў, Суражский район
 107. Масляная-шчаслівая / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 108. Масленіца дырыгая / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 109. Кукуй, зязюлька, не ўнікай (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 110. Кукареку, петушок / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 111. Кукавала зяўзюлячка ў садочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 112. Кукавала зязюлька рана ў луг летучы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Таргуны, Докшыцкі раён
 113. Карагод, карагод / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 114. Й а на нашой вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 115. Зіма з летом стрэчаецца / песня, тэкст,аўдыё — аг. Раздзялавічы, Ганцавіцкі раён
 116. Зіма з летам сустракалася / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 117. Зяць на цешчы капусту вазіў / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзягавічы, Крычаўскі раён
 118. Закацілася жаркае сонейка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 119. Загуду, як загуду, загуду / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 120. Заблудзіў бел моладзец («вясной пасля Пасхі калыску устрайваюць і пяюць») / песня, тэкст,аўдыё — в. Стаўрова, Браслаўскі раён
 121. За горою выл бушуе / песня, тэкст,аўдыё — в. Вулька 1, Лунінецкі раён
 122. Жана й мужа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 123. Дзе ты, гуско, летала-летала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 124. Да ўжэ, дзівачкі, весна прышла (вясна) / песня, аўдыё — аг. Глінішча, Хойніцкі раён
 125. Да пад гаем зіляненькім («вялікодная, як качаюцца дзеўкі на калысках») / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Лескава, Пастаўскі раён
 126. Да и то-то тошно / песня, тэкст,аўдыё — Калужская область
 127. Гэй, весна-красна / песня, тэкст,аўдыё — в. Аздамічы, Столінскі раён
 128. Гу, весна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Азяраны, Жыткавіцкі раён
 129. Вісняначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 130. Вісна-красна, што нам пранесла, то-то-то! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 131. Вісна / песня, тэкст,аўдыё — в. Парадні, Мёрскі раён
 132. Вясняначка, дзе твая дочка Таццяначка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 133. Вясняна ночка нявелічка (вяснянка) / песня, тэкст,аўдыё — в. Ломыш (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 134. Вы, кумушкі-галубушкі, выхадзіце на вуліцу / песня, тэкст,аўдыё — в. Будзіна, Чавускі раён
 135. Вы павейце-ка, ветры буйныя / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 136. Вы кумачкі-галубачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 137. Вы камарыкі мае / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 138. Вы гуляйце, дзеўкі / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 139. Вол бушуе, вясну чуе / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 140. Вол бушуе, весну чуе / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 141. Вол бушуе, весну чуе (веснавая) / песня, аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 142. Вол бушуе / песня, тэкст,аўдыё — в. Струга, Столінскі раён
 143. Весняночка й паняночка / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 144. Весна-красна, да чужые дзеўкі ткуць кросна / песня, тэкст,аўдыё — в. Малыя Гарадзяцічы, Любанскі раён
 145. Вдарыло да сухая вэсно / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 146. Ва ржы пашэніцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 147. Ва мху, ва мшаренке расла журавінка (веснавая, «пакліканне») / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Гарадоцкі раён
 148. Благослови, мати, весну закликати / песня, тэкст,аўдыё — с. Остроглядово, Стародубский район
 149. Благаславі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 150. Ах ты лісынька лісывая / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 151. Асіначка, ні трапячыся ты гор(ы)ка (вясна) / песня, аўдыё — п. Сычаўка-Нісімкавіцкая, Чачэрскі раён
 152. Арол божжа пташка. / песня, тэкст,аўдыё — в. Грозы (пераіменаваны), Мсціслаўскі раён
 153. Ай, у садзіку, пад ігрушаю / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 154. Ай, па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 155. Ай у балоці на калодзі / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 156. Ай баравая цяцера (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 157. А ў полі пава лятала / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 158. А ў нас, а ў нас сяння Маслінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Бялыніцкі раён
 159. А ў нас масленіца / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 160. А ў лужку, ў лужку / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 161. А ў лесе на верасе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 162. А ў крывога танца / песня, тэкст,аўдыё — п. Хваенск, Жыткавіцкі раён
 163. А я скакала-плясала / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 164. А тонкая былінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 165. А скалыхніця высока («вясной на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 166. А над ракою каліна (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 167. А на гарэ, на гарэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Ганчарова, Сенненскі раён
 168. А на гарэ сонца / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 169. А на возері ды на сіненьком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 170. А мы масьленку дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 171. А мы маслінку дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 172. А лугам, лугам рэчачка (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 173. А клік, вісна, клік, вісна («калі гукалі», «гуташуцца», «пяюць на Благавешчання») / песня, аўдыё — п. Чарнічны, Горацкі раён
 174. А з-пад лесіку, а лесу цёмного / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 175. А весна, весна, вясеначка / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 176. А баравая зязюля (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 177. Ў нас сягоння Юр’еў дзень / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 178. Ішоў міленькі лужочкам, а я млода беражком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 179. Ішоў міленькі лужочкам / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 180. Із-за лесу, лесу цёмнага / песня, тэкст,аўдыё — в. Маркавічы, Гомельскі раён
 181. My па вуліцы карагод ведзём / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 182. Hi калышыся й, асіначка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 27.05.2024 17:21:36

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.