Пра часопіс

Зборнік «Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні» — першае перыядычнае выданне, прысвечанае фальклорным тэкстам і, шырэй, традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў. Сярод актуальных задач — комплекснае вывучэнне народнай культуры: паэтычнага і празаічнага фальклору, музычнага мастацтва, міфалогіі, абрадавых практык, у тым ліку ў іх сучасных формах.

Зборнік заснаваны вядучай навуковай установай Рэспублікі Беларусь – Цэнтрам даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі.

Да друку прымаюцца арыгінальныя артыкулы і матэрыялы ў наступныя рубрыкі: «Даследаванні», «Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас», «Беларускі фальклор у гістарычных дакументах», «З рукапіснай фальклорнай спадчыны», «Матэрыялы і вынікі палявых даследаванняў», «Фальклор беларусаў замежжа», «Агляды і рэцэнзіі», «Юбілеі».

У зборніку друкуюцца ўнікальныя запісы, якія захоўваюцца ў Архіве аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Важнае месца адведзена матэрыялам экспедыцый у розныя раёны пражывання беларускага этнасу, у тым ліку за межамі краіны. Друкуюцца агляды і рэцэнзіі на найноўшыя выданні па беларускаму фальклору, хронікі канферэнцый па фалькларыстыцы і традыцыйнай народнай культуры, інтэрв’ю з вядомымі даследчыкамі.

Разлічана на фалькларыстаў, этнографаў, моваведаў, краязнаўцаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца народнай спадчынай.

Артыкулы праходзяць двайное сляпое рэцэнзаванне.

Выданне ўключана ў Пералік выданняў ВАК Беларусі.

Выдавец: РУП "Выдавецкі дом «Беларуская навука»", Мінск, Рэспубліка Беларусь

ISSN  2411-2763 (друк)

ISSN: 2790-3559 (анлайн)

Галоўны рэдактар: Таццяна Валодзіна, доктар філалагічных навук, дацэнт, загадчык аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі.

Выдаецца з 2014 г. Выходзіць раз на год, на беларускай мове.

Зборнік выдаецца сродкамі дзяржаўнага бюджэту.

Дзе набыць

Зборнік распаўсюджваецца праз гандлёвую сетку «Белкніга»; метаданыя артыкулаў, у тым ліку рэзюмэ, і частка матэрыялаў дасяжныя на сайце выдання https://ethno.by/bielaruskifalklor. Зборнік у поўным аб’ёме дадаецца на сайт праз вызначаны выдавецтвам трохгадовы тэрмін пасля публікацыі.

Па пытаннях набыцця зборніка звяртацца на адрас выдавецтва “Беларуская навука”:

220141, г. Мінск, Беларусь, вул. Ф. Скарыны, 40
+375 17 369 94 02 (Прыёмная)
+375 17 396 83 27 (Аддзел реалізацыі і маркетынга)
info@belnauka.by

Рэдкалегія

Рэдакцыйная калегія: 

Рэдакцыйная рада:

М. П. Антропаў, А. М. Боганева, Ю. І. Внуковіч, А. А. Гулак, Ю. А. Крашаніннікава, С. В. Русецкі, С. І. Санько

Я. І. Грыневіч (сакратар) – кандыдат філал. навук, НАН Беларусі

Аўтарам

Патрабаванні да тэкстаў

Да друку прымаюцца арыгінальныя даследаванні або матэрыялы на ўсіх славянскіх, літоўскай, нямецкай і англійскай мовах. Публікацыя ажыццяўляецца на беларускай мове. Тэкст падаецца ў рэдакцыю ў электронным выглядзе на электронны адрас belaruskifalklor@gmail.com ці ў іншы спосаб. Перадаючы рукапіс артыкула, рэцэнзіі і да т.п. рэдакцыі зборніка, аўтар гарантуе, што ён цалкам або часткова не апублікаваны і не адпраўлены для публікацыі ў іншае выданне (дапушчальны аб'ём самацытавання 20%).

Аб'ём артыкула (тэкст, бібліяграфія, ключавыя словы (ад 5 да 10), рэферат на рускай мове, рэзюмэ на англійскай мове) не павінен перавышаць 40 старонак, набраных праз 1,5 інтэрвалы, кегель 12.

Артыкул павінен мець наступную структуру:

 • індэкс па Універсальнай дзесятковай класіфікацыі (УДК);
 • імя і прозвішча аўтара (аўтараў);
 • назва артыкула
 • поўнае найменне устаноў, дзе працуюць аўтары
 • ключавыя словы - набор слоў, якія адлюстроўваюць змест тэксту ў тэрмінах аб'екта, навуковай галіны і метадаў даследавання; рэкамендуемая колькасць ключавых слоў 5-10.

Асноўны тэкст артыкула павінен складаць каля 40 тыс. знакаў. Выкладзены матэрыял павінен быць дакладна структураваным: ўводзіны, мэты і задачы, метады, вынікі, заключэнне (высновы). Ва ўводзінах рэкамендуецца прыводзіць разгорнуты або кароткі агляд найноўшых сусветных дасягненняў па заяўленай тэматыцы.

Далей падаецца спіс выкарыстаных крыніц кірылічным алфавітам. Спіс афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь. Цытаваная літаратура прыводзіцца агульным спісам у алфавітным парадку, спасылкі ў тэксце даюцца паводле прыкладу: [Никифоровский 1895, 23]; спасылкі на неапублікаваныя працы не дапускаюцца.

Анатацыя (аўтарскае рэзюмэ) аб'ёмам 150-250 слоў павінна коратка прадстаўляць вынікі працы і быць зразумелай, у тым ліку і ў адрыве ад асноўнага тэксту артыкула; павінна быць інфарматыўнай, добра структураванай (адзін з варыянтаў напісання анатацыі - кароткае паўтарэнне структуры артыкула, якое ўключае ўводзіны, мэты і задачы, метады, вынікі, заключэнне або высновы).

Затым прыводзіцца спіс цытаваных крыніц у раманскім алфавіце («References») з наступнай структурай: аўтары (транслітарацыя), назва артыкула ў транслітараваным варыянце [пераклад назвы артыкула на англійскую мову ў квадратных дужках], назва крыніцы (транслітарацыя) [пераклад назвы крыніцы на англійскую мову], выходныя дадзеныя з пазначэннямі на англійскай мове (год, том, выпуск, нумар, частка (калі ёсць), нумары старонак «ад - да»); указанне на мову артыкула, калі яна выйшла не на англійскай мове (напрыклад, in Russian); DOI артыкула (пры наяўнасці) або адрас доступу пры адсутнасці DOI, калі артыкул размешчаны ў інтэрнэце ў адкрытым доступе.

Транслітарацыя рускамоўных назваў выконваецца згодна стандарту BSI.

Транслітарацыя беларускамоўных назваў: http://slounik.org/lat.

Узоры афармлення крыніц

Манаграфіі:

Vałodzina T. Cieła čałavieka: słova, mif, rytuał [Human Body: Words, Myth, Ritual] / T. Vałodzina. – Minsk : Technałohija, 2009. – 431 p. [in Belarusian]

Артыкулы ў зборніках:

Sedakova, O. A. Materialy k opisaniyu polesskogo pogrebal’nogo obryada [Data for description of Polesye funeral rite] / O. A. Sedakova // Polesskij etnolingvisticheskij sbornik : Materialy i issledovaniya [Polesye ethnolinguistic collection : data and researches] / ed. N. I. Tolstoj. – M. : Nauka, 1983. – P. 246–262. [in Russian]

Артыкулы ў часопісах:

Vasiučenka, P. Pra cmoka, jaho postać, dzikasć, paliavannie na jaho dy pra inšaje [About the dragon, its figure, savagery, hunting for it and more] / P. Vasiučenka // Maladosć [Youth]. – 2014. – № 4. – P. 128–130. [in Belarusian] 

Электронныя публікацыі:

Kleyn, L. Akademik Rybakov i partiynaya liniya [Electronic resource] / L. Kleyn //Troitskiy variant – nauka [Trinity Option – Science]. – Access mode: https://trv-science.ru/2011/03/akademik-rybakov-i-partijnaya-liniya/. – Date of access: 01.03.2011. [in Russian]

Калі прысутнічае інфармацыя аб фінансаванні, яе варта даваць на беларускай мове ў выглядзе спасылкі пасля назвы артыкула.

У канцы артыкула прыводзіцца імя і прозвішча аўтара, назва артыкула, ключавыя словы, разгорнутая анатацыя на рускай і англійскай мовах, а таксама электронны адрас аўтара і дата паступлення артыкула ў рэдакцыю.

Чорна-белыя і каляровыя малюнкі ўстаўляюцца ў тэкст артыкула (Word), а таксама даюцца ў выглядзе асобных файлаў у фармаце tif (600 ppi). Фатаграфіі падаюцца ў выглядзе файлаў (tif, jpg, png, eps).

Усе скарачэння павінны быць расшыфраваныя і пададзеныя асобным спісам у канцы артыкула.

Рэцэнзаванне

Артыкулы рэцэнзуюцца. Рэцэнзентаў (адзін – знешні, другі – з ліку рэдакцыйнай рады або рэдкалегіі) выбірае галоўны рэдактар па ўзгадненні з членамі рэдкалегіі. Вызначальным фактарам выбару рэцэнзента з'яўляецца яго прызнаная навуковай супольнасцю кампетэнцыя ў той вобласці, да якой адносіцца рэцэнзуемы матэрыял. Рэцэнзаванне адбываецца на працягу трох месяцаў пасля атрымання рукапісу.

Рэцэнзаванне артыкулаў для часопіса не аплачваецца.

У рэцэнзіі ацэньваецца:

 • навізна даследчага пытання;
 • паўната эмпірычнага матэрыялу;
 • валоданне аўтарам неабходным тэарэтычным і метадалагічным кантэкстам;
 • ступень аргументаванасці сфармуляваных аўтарам высноў;
 • логіка паслядоўнасці выкладу і мова даследавання.

Рашэнне па выніках рэцэнзавання аб тым, каб прыняць артыкул да публікацыі, адправіць аўтару на дапрацоўку або адхіліць, прымаецца галоўным рэдактарам па ўзгадненні з членамі рэдкалегіі. Адмоўныя рэцэнзіі абавязкова адсылаюцца аўтарам. Аўтарам артыкулаў рэцэнзіі адпраўляюцца ананімна (без указання імя рэцэнзента). Для выпраўлення выяўленых у рэцэнзіі недахопаў аўтару прадастаўляецца час па ўзгадненні з галоўным рэдактарам.

Рэцэнзіі захоўваюцца ў рэдакцыі на працягу 3 гадоў.

Аўтарскія правы

Аўтары захоўваюць аўтарскія правы на работу і прадстаўляюць зборніку права першай публікацыі артыкула на ўмовах ліцэнзіі Creative Commons Attribution License; гэта азначае, што любая рэпублікацыя артыкула магчымая толькі са спасылкай на першую публікацыю ў зборніку “Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні”.

Аўтары маюць права заключаць асобныя кантрактныя дамоўленасці адносна неэксклюзіўнага распаўсюджання версіі работы ў апублікаваным тут выглядзе (напрыклад, друк ва ўласнай кнізе), са спасылкай на яе арыгінальную публікацыю ў зборніку.

Прыватнасць

Імёны і адрасы электроннай пошты будуць выкарыстаны выключна для мэт, пазначаных гэтым зборнікам навуковых артыкулаў, і не будуць выкарыстаныя для якіх-небудзь іншых мэтаў або прадастаўлены іншым асобам і арганізацыям.

У выпадку спынення публікацыі зборніка матэрыялы папярэдніх выпускаў застануцца дасяжнымі на старонцы https://ethno.by/bielaruskifalklor.

Фінансавыя умовы

Плата за пераклад і публікацыю не спаганяецца.

Выдавецкая этыка

„Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні” – гэта штогадовы рэцэнзаваны зборнік навуковых артыкулаў. Аўтар, рэдакцыйная калегія і рэцэнзенты павінны выконваць этычныя стандарты на ўсіх этапах ад падачы артыкула да публікацыі. У аснове ніжэйпададзеных этычных правілаў ляжыць шэраг міжнародных кодэксаў выдавецкай этыкі, у тым ліку: Cambridge Journals Ethical Standards, COPE Code of Conduct.

ЭТЫКА

Абавязкі галоўнага рэдактара і рэдакцыйнай калегіі

 • Дзейнічаць збалансавана, аб'ектыўна і справядліва, выконваючы абавязкі, без дыскрымінацыі па прыкмеце полу, сэксуальнай арыентацыі, рэлігійных ці палітычных перакананняў альбо этнічнага альбо геаграфічнага паходжання аўтараў і, такім чынам, каб выключыць канфлікт інтарэсаў.
 • Апрацоўваць заяўкі на матэрыялы так, каб артыкулы разглядаліся і прымаліся выключна паводле акадэмічных заслуг і без уліку камерцыйных ці іншых неінтэлектуальных фактараў.
 • Прымаць і прытрымлівацца разумных працэдур у выпадку скаргаў, даючы аўтарам і рэцэнзентам разумную магчымасць адказаць на любыя скаргі. Усе скаргі будуць расследаваны незалежна ад таго, калі была зацверджана арыгінальная публікацыя. Дакументацыя, звязаная з любымі такімі скаргамі, будзе захоўвацца.
 • Мы захоўваем ананімнасць рэцэнзентаў, выступаем у якасці трэцяй асобы ў выпадку канфлікту паміж аўтарам (аўтарамі) і рэцэнзентам (рэцэнзентамі) і, у выпадку выяўлення памылкі, садзейнічаем публікацыі выпраўленняў або адкліканняў.
 • Рэдактары, якія публікуюцца ў сваім часопісе, не павінны выкарыстоўваць сваю пазіцыю (працэс рэцэнзавання павінен весціся незалежна ад аўтара);
 • Рэцэнзенты павінны своечасова ацаніць рукапіс.
 • Рэдактары павінны імкнуцца задаволіць патрэбы чытачоў і аўтараў; пастаянна ўдасканальваць часопіс; забяспечыць якасць матэрыялу, які яны публікуюць;
 • Рэдактары нясуць поўную адказнасць і паўнамоцтвы адхіліць / прыняць артыкул на аснове аб'ектыўных акадэмічных крытэрыяў (такіх як арыгінальнасць, важнасць, імавернасць і г.д.);
 • Рэдактары павінны прыняць права аўтараў абскарджваць іх рашэнні;
 • У рэдактараў не павінна быць канфлікту інтарэсаў у дачыненні да артыкулаў, якія яны адхіляюць / прымаюць;
 • Рэдактары павінны апублікаваць даты падачы і прыняцця артыкулаў, апісанне працэсу экспертнай ацэнкі і пастаянна прадастаўляць актуальныя рэкамендацыі аўтарам адносна ўсяго, што ад іх чакаецца;
 • Рашэнні аб прыняцці артыкулаў не могуць быць адменены рэдактарамі без сур'ёзных прычын; новыя рэдактары не павінны адмяняць рашэнні аб публікацыі матэрыялаў, зробленых папярэднімі рэдактарамі, без сур'ёзных прычын;
 • Рэдактары садзейнічаюць публікацыі выпраўленняў, калі ў тэксце ўзнікаюць памылкі ці недакладнасці;
 • Што тычыцца рэцэнзентаў і працэсу экспертнай ацэнкі, рэдактары абавязаны прадастаўляць рэкамендацыі экспертнай ацэнкі; патрабаваць раскрыцця любых канфліктаў інтарэсаў рэцэнзента; захаваць ананімнасць рэцэнзентаў; забяспечыць захаванне канфідэнцыяльнасці матэрыялаў, прадстаўленых у "Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні", падчас разгляду.
 • Што тычыцца членаў рэдкалегіі, рэдактары павінны прадастаўляць новым членам рэдакцыйнай калегіі рэкамендацыі па ўсім, што ад іх чакаецца, і пастаянна інфармаваць існуючых членаў аб новай рэдактарскай палітыцы і яе распрацоўцы;
 • Рэдактары павінны падтрымліваць цэласнасць акадэмічнай дакументацыі; рэдактары таксама гатовыя прадухіліць бізнес-патрэбы парушаць інтэлектуальныя і этычныя стандарты;
 • Рэдактары заўсёды гатовы кантраляваць і ахоўваць усе пытанні этыкі публікацый і аператыўна мець зносіны з аўтарамі / рэцэнзентамі / чытачамі ў выпадку магчымых памылак пры публікацыі тэкстаў; падазрэнні ў здзяйсненні правапарушэнняў (скаргі на аўтарства, плагіят, фабрыкацыя дадзеных, парушэнне стандартаў даследаванняў, прысваенне вынікаў даследаванняў і г.д.).

Абавязкі рэцэнзентаў

 • Уносіць свой уклад у працэс прыняцця рашэнняў і дапамагаць у паляпшэнні якасці публікуемай працы, аб'ектыўна і своечасова ацэньваючы рукапіс.
 • Захоўваць канфідэнцыяльнасць любой інфармацыі, прадстаўленай рэдактарам альбо аўтарам. Не выкарыстоўваць несправядліва любыя высновы альбо іншыя матэрыялы, якія ў іх утрымліваюцца.
 • Папярэдзіць рэдактара аб любым апублікаваным матэрыяле, які зместам падобны на разглядаемы.
 • Адзначаць адпаведныя апублікаваныя працы па тэме, якія не цытуюцца.
 • Быць у курсе любых магчымых канфліктаў інтарэсаў (фінансавых, інстытуцыйных, якія тычацца сумесных адносін, апякунтва альбо іншых адносін узаемнай залежнасці рэцэнзента і аўтара) і папярэджваць рэдактара пра іх, пры неабходнасці адмаўляючыся ад прагляду рукапісу.

Абавязкі аўтараў

 • Усе аўтары павінны ўносіць значны ўклад у даследаванне. Наяўнасць аўтараў, якія ўносяць істотны ўклад, але не называюцца, альбо, з іншага боку, аўтары, якія названы, але на самой справе не мелі заўважных вынікаў, расцэньваюцца як парушэнне правілаў.
 • Аўтары павінны заявіць пра крыніцу фінансавай падтрымкі даследаванняў (пры неабходнасці) і пра сваю прафесійную прыналежнасць.
 • Усе формы плагіяту, а таксама выкарыстанне непраўдзівых дадзеных недапушчальныя.
 • Аўтары абавязаны публікаваць толькі сапраўдныя дадзеныя.
 • Пацвердзіць, што прадстаўлены рукапіс не разглядаецца і не прымаецца да друку ў іншым месцы і што ён не паўтарае сутнасці папярэдніх публікацый аўтара. Калі часткі зместу перакрываюцца з раней апублікаванымі матэрыяламі, то гэта трэба прызнаць.
 • Пацвердзіць, што ўся праца ў прадстаўленым рукапісе з'яўляецца арыгінальнай, і старанна працытаваць увесь кантэнт, узяты з іншых крыніц. Атрымаць дазвол на выкарыстанне любога кантэнту з іншых крыніц, абароненага нацыянальным і міжнародным заканадаўствам аб аўтарскіх правах.
 • Забяспечыць адпаведнасць любых даследаванняў з удзелам людзей нацыянальным, мясцовым і інстытуцыянальным законам і патрабаванням (напрыклад, Этычнаму кодэксу Амерыканскай антрапалагічнай асацыяцыі, Этычнаму кодэксу Міжнароднай сацыялагічнай асацыяцыі і г.д.). Аўтары павінны забяспечыць захаванне прыватнасці чалавечых суб'ектаў.
 • Заявіць аб любых патэнцыяльных канфліктах інтарэсаў (напрыклад, калі ў аўтара ёсць канкуруючыя інтарэсы (рэальныя альбо відавочныя), якія могуць аказваць неправамернае ўздзеянне на яго абавязкі на любым этапе працэсу публікацыі).
 • Аператыўна паведамляць рэдактару альбо выдавецтву часопіса аб выяўленні істотнай памылкі ў публікацыі. Супрацоўнічаць з рэдактарам і выдаўцом з мэтай апублікавання паведамлення аб выпраўленні альбо адклікання публікацыі, калі гэта будзе неабходна.

Працэдуры барацьбы з неэтычным паводзінамі

Выяўленне неэтычных паводзін

 • Аб нядобрасумленных, неэтычных паводзінах усіх удзельнікаў выдавецкага працэсу рэдактару або выдаўцу можа паведаміць любы чалавек і ў любы час.
 • Нядобрасумленныя і неэтычныя ўчынкі ўсіх удзельнікаў выдавецкага працэсу могуць уключаць прыклады, апісаныя вышэй, але не абмяжоўваюцца імі.
 • Расследаванне выпадкаў неэтычных паводзін будзе пачата толькі калі паведамленне пра яго суправаджаецца аб'ектыўным правяраемым абгрунтаваннем. Галаслоўныя абвінавачванні могуць пацягнуць расследаванне дзеянняў абвінаваўцы.

Расследаванне

 • Рашэнне пра расследаванне прымае рэдактар, пры неабходнасці ён можа пракансультавацца з выдавецтвам.
 • Расследаванне павінна праводзіцца са строгім захаваннем прыватнасці.
 • Аўтару трэба даць магчымасць адказаць на любыя абвінавачванні.
 • Па завяршэнні расследавання галоўны рэдактар, рэдакцыя і рэдкалегія распачнуць належныя дзеянні згодна з яго вынікамі.

Магчымыя наступствы

 • Асабісты ліст аўтару альбо рэцэнзенту, у якім падрабязна расказваецца пра характар ​​правапарушэння і раскрываецца яго непрымальнасць з пункту гледжання этычных норм.
 • Публікацыя афіцыйнага паведамлення з падрабязным указаннем на парушэнні правілаў.
 • Публікацыя рэдактарскага артыкула з падрабязнай інфармацыяй аб парушэнні правілаў.
 • Афіцыйны ліст кіраўніку падраздзялення, дзе працуе аўтар або рэцэнзент, або арганізацыю, што фінансуе даследаванне.
 • Афіцыйнае абвяржэнне або адмова ад публікацыі ў часопісе ў спалучэнні з інфармаваннем кіраўніка падраздзялення, дзе працуе аўтар або рэцэнзент, службаў, якія займаюцца індэксацыяй і рэферыраваннем, і чытацкай аўдыторыі часопіса.
 • Афіцыйная забарона на прыём матэрыялаў да друку ад парушальніка на пэўны або нявызначаны перыяд.
 • Паведамленне аб парушэнні і яго наступствах ў прафесійную арганізацыю для далейшага расследавання.
 •  

Кантакты

Сакратар рэдакцыі: Яніна Грыневіч

Адрас рэдакцыі: г. Мінск вул. Сурганава, 1 корп. 2. каб. 305

Тэлeфон:+375172702383
E-mail: belaruskifalklor@gmail.com

Belarusian Folklore: data and research

Double-blind peer reviewed collection of scientific articles «Belarusian Folklore: data and research» is the first periodical mainly devoted to Belarusian folklore. The collection publishes original studies into folklore, ethnology, cultural anthropology and related fields. The collection focuses on the theoretical and empirical studies, evaluative review articles with a purpose to promote the theoretical knowledge of folklore studies and related fields. “Belarusian Folklore” publishes articles on any aspects and all genres of folklore, and articles on mythology, folk religion and customs, narratives, poetic folklore, ethnomusicology, etc.

The collection publishes occasional special issues devoted to particular topics, which merit special attention.

Original articles and materials are accepted for publication in the following sections: «Research», «Belarusian Folklore and Ethnolinguistic Atlas», «Belarusian Folklore in Historical Documents», «From the Collection of Folklore Records», «Data and Results of Field Research», «Folklore of Belarusians Abroad», «Reviews» and «Anniversaries».

The collection publishes unique records stored in the Archives of the Department of Folklore and Culture of Slavic Peoples of the Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Research of the National Academy of Sciences of Belarus.

The collection of scientific articles «Belarusian Folklore: data and research» is included in the List of publications of the Higher Attestation Commission of Belarus.

Published since 2014. Published once a year, in Belarusian.

Founder – the Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Research of the National Academy of Sciences of Belarus.

Publisher: RUE "Publishing House «Belaruskaya navuka»", Minsk, Republic of Belarus

The collection is issued in print.

ISSN 2411-2763 (Print)

ISSN: 2790-3559 (Online)

Editor-in-Chief: Tatiana Volodina, Doctor of Philology, Associate Professor, Head of the Department of Folklore and Culture of Slavic Peoples of the Center for Studies of Belarusian Culture, Language and Literature of the National Academy of Sciences of Belarus.

The collection is published at the expense of the state budget.

The collection is distributed through the «Belkniga» trade network; metadata of articles, including summaries, and some articles are available on the website https://ethno.by/bielaruskifalklor. All articles of the collection are added to the website three years after publication.

To purchase the collection of scientific articles «Belarusian Folklore: data and research», please, contact the publishing house «Belaruskaya navuka»:

220141, Minsk, Republic of Belarus, F. Skaryna str., 40
+375 17 369 94 02
+375 17 396 83 27
info@belnauka.by

Editorial board

Main Editorial Board:

Editorial Board:

Mikalai P. Antropau, Alena M. Bohanieva, Yury I. Vnukovich, Anastasia A. Hulak, Yulia Krasheninnikova, Siarhiej V. Rusiecki, Siarhei I. Sanko

Manuscript submission

Manuscript requirements

Original research or materials in all Slavic, Lithuanian, German and English are accepted for publication. Articles are published in Belarusian. The text is submitted to the editorial office in electronic form to the e-mail address belaruskifalklor@gmail.com or in another way.

Submitting a manuscript of an article, review, etc. editing the collection, the author guarantees that it is not fully or partially published and not sent for publication in another publication (allowable self-citation volume 20%).

The volume of the article (text, bibliography, keywords (from 5 to 10), summary in both Russian and English) should not exceed 40 pages, typed at 1.5 intervals, size 12.

An article must have the following structure:

 1. Universal Decimal Classification (UDC) index
 2. Title of the article
 3. Authors' initials and family names
 4. Full affiliation of each author including city, country
 5. Keywords, i.e. a set of the words, which represent text contents in the terms of the object, field, and investigation methods. We recommend using of 5–10 keywords.

Body text of an article should be as long as 10–16 pages (i.e. about 40,000 characters), including tables and figures (no more than 10). We expect a clear structure of the text material, containing introduction, goals and objectives, methods, results, and conclusions. In the introduction, it is recommended to provide a detailed or brief overview of the latest world achievements on the stated topic.

The list of sources used in the Russian (Belarusian) language drawn up in accordance with the requirements of The Higher Attestation Commission of the Republic of Belarus (https://vak.gov.by/bibliographicDescription). References to books, journal articles, articles in collections and conference or workshop proceedings should be collected in a list at the end of the paper and listed in alphabetical order following the example: [Никифоровский 1895, 23]. Please, add DOIs (digital object identifier) of articles or books if available, to enhance the visibility and quotability.Citation of unpublished works is not allowed.

An abstract (150–250 words) must present main results of the work in a brief way. It should be clear even in absence of the full-text article; it should be informative and well-structured (for example, one of the methods of writing an abstract is to reproduce shortly the structure of the full text, including introduction, goals and objectives, methods, results, and conclusion). Since the abstract and the keywords will be used to select appropriate reviewers, it is essential to make them as informative as possible.

Then create a list of cited sources in Roman alphabet («References»), having the following structure — authors (use transliteration for Cyrillic names), a transliteration of the article title [put the title, translated from Russian to English, into square brackets], a transliteration of original Russian name of a source [translation of the source name into English], publisher's imprint in English notation.

Transliteration of Russian-language names has been performed according to the BSI standard (https://translit.net/ru/bsi).

Transliteration of Belarusian-language names: http://slounik.org/lat.

Examples of references

Books (monographs, collections):

Vałodzina T. Cieła čałavieka: słova, mif, rytuał [Human Body: Words, Myth, Ritual] / T. Vałodzina. – Minsk : Technałohija, 2009. – 431 p. [in Belarusian]

Articles from a serial (collection of studies):

Sedakova, O. A. Materialy k opisaniyu polesskogo pogrebal’nogo obryada [Data for description of Polesye funeral rite] / O. A. Sedakova // Polesskij etnolingvisticheskij sbornik : Materialy i issledovaniya [Polesye ethnolinguistic collection : data and researches] / ed. N. I. Tolstoj. – M. : Nauka, 1983. – P. 246–262. [in Russian]

Journal articles:

Vasiučenka, P. Pra cmoka, jaho postać, dzikasć, paliavannie na jaho dy pra inšaje [About the dragon, its figure, savagery, hunting for it and more] / P. Vasiučenka // Maladosć [Youth]. – 2014. – № 4. – P. 128–130. [in Belarusian] 

Online sources:

Kleyn, L. Akademik Rybakov i partiynaya liniya [Electronic resource] / L. Kleyn //Troitskiy variant – nauka [Trinity Option – Science]. – Access mode: https://trv-science.ru/2011/03/ akademik-rybakov-i-partijnaya-liniya/. – Date of access: 01.03.2011. [in Russian]

If there is information about funding, it should be given in Belarusian as a link after the title of the article.

At the end of the article, the name of the author, the title of the article, keywords, detailed summaries in both Russian and English, as well as the author's e-mail address and the date the article was received by the editorial office are given.

Insert black-and-white and color figures into article body text (Word), then give them as separate files in tif format (600 ppi). Photos must also be submitted as separate files (tif, jpg, png, eps).

Reviewing

Submitted articles obligatorily pass through reviewing. Reviewers (one – external, the other – from the editorial board or editorial board) are selected by the editor-in-chief in agreement with the members of the editorial board. The determining factor when choosing a reviewer is scientific competence in the field to which the reviewed material belongs.

Based on the results of the review, the decision on whether to accept the article for publication, send it to the author for revision or reject is made by the editor-in-chief in agreement with the members of the editorial board.

It is obligatory for the author to acquaint himself with page proofs of the article and to confirm the consent to its publication.

In case of negative peer review, we send a copy of review text together with the letter of manuscript publication rejection to the author.

If the article is returned to authors for revision after the review, editorial board considers the revised manuscript again.

If the author of article disagrees with reviewer’s opinion, he can write a reasoned answer to the editorial office of the Journal. In such a case, the article may be directed either for repeated peer review, or to the editorial board for negotiation.

Articles cannot be published:

а) if they don’t meet the design requirements and their authors refuse technical revision;

b) if their authors don’t follow reviewer’s constructive remarks or don’t disprove them in a well-argued manner.

Reviewing takes place within three months from the date of receipt of the manuscript.

Reviewing articles for the journal is free.

Reviews are kept in the editorial office for 3 years.

Copyright Notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

 1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in the collection of scientific articles “Belarusian Folklore: data and research”.
 2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this collection.

Privacy Statement

Specified when registering the names and addresses will be used solely for technical purposes of a contact with the Author or reviewers (editors) when preparing the article for publication. Private data will not be shared with other individuals and organizations.

In case of stopping the publication of the collection, the materials of the previous issues will remain available on the page https://ethno.by/bielaruskifalklor.

Financial conditions

The journal doesn't have any article processing, submission and translation charges.

 

Ethics

„Belarusian folklore: data and research” is a double-blinded peer reviewed collection of scientific articles published once a year. The author, the journal editor and the peer-reviewers must all comply with expected ethical standards at all stages from submission to publication of an article. The statement below is based on Cambridge Journals Ethical Standards, COPE Code of Conduct, and others.

1. ETHICAL EXPECTATIONS

Responsibilities of the Editor-in-Chief, Editorial Board and Editorial Staff

 • We will act in a balanced, objective, and fair way while carrying out our expected duties, without discrimination on grounds of gender, sexual orientation, religious or political beliefs, or the ethnic or geographical origin of the authors, and so as to exclude conflicts of interest.
 • We will handle submissions for sponsored supplements or special issues in the same way as other submissions, so that articles are considered and accepted solely on their academic merit and without regard to commercial or other non-intellectual factors.
 • We will adopt and follow reasonable procedures in the event of complaints, giving authors and reviewers a reasonable opportunity to respond to any complaints, and allowing the authors of all books reviewed a right of reply. All complaints will be investigated no matter when the original publication was approved. Documentation associated with any such complaints will be retained.
 • We preserve anonymity of reviewers, act as third party in case of conflict between the author(s) and the reviewer(s) and, should an error be found, promote publication of corrections or retractions.
 • Editors publishing in their own collection of articles must not exploit their position (the process of peer review must be handled independently of the author);
 • Reviewers shall assess the manuscript in a timely manner.
 • Editors shall strive to meet the needs of readers and authors; constantly improve the collection of articles; ensure the quality of the material they publish;
 • Editors shall have complete responsibility and authority to reject/accept an article on the basis of objective academic criteria (such as originality, importance, clarity, etc.);
 • Editors shall accept the right of authors to appeal against their decisions;
 • Editors have no conflict of interest with respect to articles they reject/accept;
 • Editors shall publish submission and acceptance dates for articles, description of the peer review process, and to provide continually actualised guidance to authors on everything that is expected of them (including guidance about authorship criteria);
 • Decisions of acceptance of the articles cannot be reversed by editors without serious reasons; new editors shall not overturn decisions to publish submissions made by previous editors without serious reasons;
 • Editors promote the publication of corrections or retractions of the text if errors or inaccuracies occur in the text;
 • As regards reviewers and the peer review process, editors are obliged to provide peer-review guidance; require the disclosure of any reviewer’s conflict of interests; preserve the anonymity of reviewers; to ensure that the material submitted to "Belarusian Folklore: data and research" remains confidential while under review. 
 • As regards members of the editorial board, editors shall provide new editorial board members with guidelines on everything that is expected of them and keep existing members updated on new policies and developments;
 • Editors shall maintain integrity of the academic record; editors are also willing to preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards;
 • Editors are always prepared to monitor and safeguard all issues of publishing ethics and promptly communicate with authors/reviewers/readers in cases of possible errors in publishing of the texts; suspected misconducts (authorship complaints, plagiarism, fabrication of data, research standards violations, research result misappropriations, etc.).

Reviewers’ responsibilities

 • To contribute to the decision-making process, and to assist in improving the quality of the published paper by reviewing the manuscript objectively, in a timely manner.
 • To maintain the confidentiality of any information supplied by the editor or author. Not to make unfair use of any findings or other material contained in it.
 • To alert the editor to any published or submitted content that is substantially similar to that under review.
 • Reviewers shall point out relevant published work which is not yet cited. 
 • To be aware of any potential conflicts of interest (financial, institutional, relating to collaborative, tutelary, or other relationships of mutual dependence or patronage between the reviewer and author) and to alert the editor to these, if necessary declining to review the manuscript.

Authors’ responsibilities

 • All authors have to present a significant contribution to the research. The occurrence of authors who contribute substantially but are not explicitly acknowledged, or, on the other hand, authors that are acknowledged but in fact are not involved in the research, is regarded as misconduct.
 • Authors have to declare the source of financial support for the research (if relevant) and their professional affiliation.
 • All forms of plagiarism as well as use of fraudulent data is unacceptable.
 • Authors are obliged to publish only real and authentic data.
 • To guarantee that all data are real and authentic, to maintain accurate records of data associated with their submitted manuscript. Where appropriate and possible, to deposit data in a suitable repository or storage location, for sharing and further use by others. The collection ofscientific articles regularly publishes research data online.
 • To confirm/assert that the manuscript as submitted is not under consideration or accepted for publication elsewhere and that it does not substantively reproduce any previous publication by the author. Where portions of the content overlap with published or submitted content, this should be acknowledged. 
 • To confirm that all the work in the submitted manuscript is original and to cite all content reproduced from other sources punctiliously. To obtain permission to reproduce any content from other sources that is protected by national and international copyright law.
 • To ensure that any studies involving human subjects conform to national, local and institutional laws and requirements (e.g. Code of Ethics of American Anthropological Association, Codes of Ethics of the International Sociological Association, etc.). Authors should ensure that the privacy of human subjects is respected.
 • To declare any potential conflicts of interest (e.g. where the author has a competing interest (real or apparent) that could be considered or viewed as exerting an undue influence on his or her duties at any stage during the publication process).
 • To notify promptly the journal editor or publisher if a significant error in their publication is identified. To cooperate with the editor and publisher to publish an erratum, addendum, corrigendum notice, or to retract the findings published in the paper, where this is deemed necessary. 

2. PROCEDURES FOR DEALING WITH UNETHICAL BEHAVIOUR

Identification of unethical behaviour

 • Misconduct and unethical behaviour may be identified and brought to the attention of the editor and publisher at any time, by anyone.
 • Misconduct and unethical behaviour may include, but need not be limited to, examples as outlined above. 
 • Whoever informs the editor or publisher of such conduct should provide sufficient objectively verifiable evidence in order for an investigation to be initiated. All allegations will be taken seriously and arbitrated in the same way.

Investigation

 • An initial decision should be taken by the editor, who should consult with or seek advice from the publishing bodies, if appropriate.
 • Evidence should be gathered on a strictly confidential basis.
 • The author should be given the opportunity to respond to any allegations.
 • The General Editor, Editorial Staff, and Editorial Board will take action at the conclusion of an investigation as appropriate.

Responses (may be applied separately or in combination)

 • A private letter to the author or reviewer detailing the nature of the offence and making clear its unacceptability in terms of ethical standards.
 • Publication of a formal notice detailing the misconduct.
 • Publication of an editorial detailing the misconduct.
 • A formal letter to the head of the author’s or reviewer’s department or funding agency.
 • Formal retraction or withdrawal of a publication from the journal, in conjunction with informing the head of the author or reviewer’s department, Abstracting & Indexing services and the readership of the publication.
 • Imposition of a formal embargo on contributions from an individual for a defined or indefinite period.
 • Reporting the case and outcome to a professional organisation for further investigation and action.

Contact

Secretary of the Editorial Board: Yanina Hrynevich

Postal address: 220072, Minsk, Surhanava St., 1, Bldg. 2, office 305

Phone: +375172702383
e-mail: belaruskifalklor@gmail.com


 1. 2024 - Швед Іна. «Всэ так, Боже-Боже, шэ всэ вспомінаяцця...»: фотаальбом і каментар яго ўладальніцы з Павіцця Кобрынскага ра...
 2. 2024 - Швед І. Фатаграфічны, рэліквійны і наратыўны медыумы праз прызму фалькларыстыкі (на сучасным матэрыяле Берасцейшчыны) ...
 3. 2024 - Фядотава, А. Адлюстраванне этнічных мішэняў і скрыптоў у жартах з архіўных матэрыялаў Уладзіміра Сысова / А. Фядотава ...
 4. 2024 - Смірнова, І. Новыя персаналіі ў беларускай фалькларыстыцы. Маісей Крэмнеў / Ірына Смірнова // Беларускі фальклор: матэ...
 5. 2024 - Скварчэўскі, Дз. Сакралізацыя прыродных і культурных аб’ектаў у Беларусі (на прыкладзе калодзежа каля в. Паручнікі Беш...
 6. 2024 - Селях, А. Дзявочая рукапісная культура другой паловы ХХ ст.: па матэрыялах з Заходняга Палесся /Аксана Селях // Белару...
 7. 2024 - Сарока, Ф. «...Як той казаў...». Парэміялагічныя абразкі / Фёдар Сарока // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванн...
 8. 2024 - Прыказкі з рукапісу М. Крэмнева 1901–1905 гг. Падрыхтавала Аліна Высоцкая // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследава...
 9. 2024 - Пацюпа, Ю. Цэзура як функцыя метрыкі: кумулятыўная цэзура фальклорнага 8-складовіка / Ю. Пацюпа // Беларускі фальклор:...
 10. 2024 - Мяснікова, С. Вывучэнне беларускага фальклору ў Омскім Прыіртышшы / Соф’я Мяснікова // Беларускі фальклор: матэрыялы і...
 11. 2024 - Мазюк Ірына. Баба Галена з Паясельдзя і яе казкі Ірына Мазюк // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. наву...
 12. 2024 - Ляшкевіч, А. Кулінарны код масленічнай абраднасці Беларусі і Падляшша / А. Ляшкевіч // Беларускі фальклор: матэрыялы і...
 13. 2024 - Каянідзі, Л. Структурна-семіятычныя і гісторыка-генетычныя асабліва- сці беларускіх казак «Кумаў ложак» («Разбойнік Ма...
 14. 2024 - Грыневіч, Я. Беларускія народныя песні на сцэне з 1880-х да пачатку 1930-х гг. / Я. Грыневіч // Беларускі фальклор: ма...
 15. 2024 - Грыневіч, Я. Ёсць знакавыя сустрэчы: успаміны пра Арсеня Сяргеевіча Ліса, фалькларыста і настаўніка / Яніна Грыневіч /...
 16. 2024 - Грунтоў, С. Памяць вусная, пісьмовая, вечная ў культуры беларускіх сялян пачатку ХХ ст. / С. Грунтоў // Беларускі фаль...
 17. 2024 - Внуковіч Ю. Характарыстычныя прыкметы беларусаў і літоўцаў у наро- даапісаннях ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя / Ю. Внукові...
 18. 2024 - Валодзіна, Т. «Ой, баб, як мне жыць?»: Пра кнігу Генадзя Лапаціна «Паслядоўніца» / Таццяна Валодзіна // Беларускі фаль...
 19. 2024 - Бутаў, І. Каталог непрызнаных цудаў Вілейшчыны / І. Бутаў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. ...
 20. 2024 - Беларускі фальклор у запісах Зоські Верас. Падрыхтавала Алена Паўлава // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні:...
 21. 2024 - Беларускі казкавы матэрыял у рукапісах Рускага геаграфічнага таварыства. Падрыхтаваў Вячаслаў Мартысюк // Беларускі фа...
 22. 2023 - Эдвард Зайкоўскі. Абрады веснавога ўшанавання памерлых у ваколіцах Белавежскай пушчы (беларуская частка).
 23. 2023 - Швед, І. А. Хата і яе інтэр’ер у беларускіх і ўкраінскіх загадках / І. А. Швед // Беларускі фальклор: матэрыялы і дасл...
 24. 2023 - Пацюпа, Ю. Пазлы незавершанай мазаікі: беларускі фальклорны верш у працах XIX – пачатку XX стагоддзя / Ю. Пацюпа // Бе...
 25. 2023 - Лісты Мікіты Ільіча Талстога з Палесся. Падрыхтавала Святлана Талстая
 26. 2023 - Людміла Дзёменская. Жыла-была вёска
 27. 2023 - Лучыньскі, М. След зніклага балтаславянскага міфу? Вакол баладнага матыву «заручыны як узнагарода за дапамогу» / М. Лу...
 28. 2023 - З рукапіснай парэміяграфічнай спадчыны Аляксандра Сержпутоўскага: Зборнік «Белорусские пословицы и поговорки в алфавит...
 29. 2023 - Грунтоў, С. Пустыя магілы. Грамадзянскія кенатафы ў Беларусі ў ХХ ст. / С. Грунтоў // Беларускі фальклор: матэрыялы і ...
 30. 2023 - Вольга Трубач. На ўспамін пра Уладзіміра Зянько. Паэт, канструктар, фалькларыст
 31. 2023 - Внуковіч, Ю. Характарыстычныя прыкметы беларусаў і літоўцаў у народаапісаннях ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя / Ю. Внуковіч...
 32. 2023 - Валянціна Марчанка. Абрад «Свяча» і «Аброчныя абеды» на Краснапольшчыне
 33. 2023 - Бутаў, І. «Мокрыя» і «плачлівыя» камянi на тэрыторыі Беларусі і Латвіі / І. Бутаў // Беларускі фальклор: матэрыялы і д...
 34. 2023 - Буйко, Ц. Пеяратывы з асновамі *opsik-/*opsin- на фоне ўяўленняў славян аб асіне / Ц. Буйко // Беларускі фальклор: мат...
 35. 2023 - Беларускія матэрыялы ў маскоўскай частцы архіва Восіпа Бадзянскага. Падрых- таваў Вячаслаў Мартысюк
 36. 2023 - Андруніна М. Рэфлексы матыву «Грамаўнік гоніць нячыстую сілу» ва ўсходнеславянскай абраднасці Стрэчання / М. Андруніна...
 37. 2023 - Алена Сумко. Яўрэйскі свет вачыма беларускіх сялян (Па матэрыялах Дзісненскай фальклорна-этнаграфічнай экспедыцыі 2019...
 38. 2023 - Агапкіна Т. А. Пералогі: найменне і замовы ў беларускай і ўкраінскай традыцыйнай культуры / Т. А. Агапкіна, Т. В. Вало...
 39. 2023 - Іна Швед. «Это мыні маты прыказывала, я тое помніла всё врэм’я, всё врэм’я»: Жаночыя веды з вёскі над Капаёўкай у паля...
 40. 2022 - У пачатку шляху: Лучыцкія запісы А. К. Сержпутоўскага. Да друку падрыхтаваў Вячаслаў Мартысюк // Беларускі фальклор: м...
 41. 2022 - Скварчэўскі, Д. Традыцыя шанавання святога валуна Волас: гістарычныя сведчанні і сучасныя практыкі / Д. Скварчэўскі //...
 42. 2022 - Мармыш, Т. Страх і традыцыя. Жывая спадчына Беларусі і Польшчы ва ўмовах пандэміі COVID-19 / Т. Мармыш // Беларускі фа...
 43. 2022 - Ліхадзіеўская, В. «Прыказкі і мудрагель Радзімічаў Старавялейшчыны» / В. Ліхадзіеўская // Беларускі фальклор: матэрыял...
 44. 2022 - Лісіца С. У памяць пра Іну Назіну // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. ...
 45. 2022 - Ляшкевіч, А. Апісанне шляхецкага палескага вяселля 1930-х гг. у Станіслава Дваракоўскага і сучасныя запісы па яго сляд...
 46. 2022 - Лызлова, А. Пра асаблівасці казкавага рэпертуару і жыццёвага шляху беларуса Ф. П. Гаспадарова / А. Лызлова // Беларуск...
 47. 2022 - Лапацін Г. «Крашэ німа, як у Стаўбуне...»: Фальклор і этнаграфія вёскі Стаўбун Веткаўскага р-на / Г. Лапацін // Белару...
 48. 2022 - Зянюк, Р. «Маю даручэнне збіраць і высылаць да пана гмінныя байкі і апавяданні»: дзве казкі, запісаныя рымска-каталіцк...
 49. 2022 - Гулак, Н. Беларуская эпічная спадчына Другой сусветнай вайны: Платаўскі сюжэт / Н. Гулак // Беларускі фальклор: матэры...
 50. 2022 - Грунтоў, С. Партрэты блізкіх. Фотаздымкі ў беларускіх вясковых інтэр’ерах / С. Грунтоў // Беларускі фальклор: матэрыял...
 51. 2022 - Валодзіна Т.В. У памяць пра Галіну Барташэвіч // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск ...
 52. 2022 - Бутаў, I. Цуд на Заходняй Бярэзіне: забытае святое месца ў Іўеўскім раёне Гродзенскай вобласці / І. Бутаў // Беларускі...
 53. 2022 - Борак, А. Культурная прастора ўкраінска-беларускага пагранічча: пахавальная абраднасць на памежных тэрыторыях (ХХ – па...
 54. 2022 - Борак А., Грыневіч, Я. «Чудзеса яшчэ творыць Параскевачка, чудзеса...»: Жывая рэлігія палескай жыхаркі / А. Борак, Я. ...
 55. 2022 - Бартэльс, В. / З жыцця беларускага вясковага насельніцтва Смаленскай губерні. З нямецкай пераклала Ірына Вырва / В. Ба...
 56. 2022 - Аўсейчык, У. Вобраз старавераў у фальклорнай традыцыі беларусаў Падзвіння (па матэрыялах ХІХ – пачатку ХХІ ст.) / У. А...
 57. 2022 - Аліферчык, Т. Уяўленні беларусаў аб з’яўленні дзіцяці на свет: формулы, матывы, арэальная характарыстыка / Т. Аліферчы...
 58. 2022 - «На тле старасьвецкіх песянь». Фальклорныя рукапісы Л. Вітан-Дубейкаўскага з Віленскага беларускага музея імя І. Луцке...
 59. 2021 - У натхненні з палескіх экспедыцый. Да юбілея Вольгі Бяловай. Гутарылі Алена Боганева і Таццяна Валодзіна // Беларускі ...
 60. 2021 - Скварчэўскі Д., Быль В. Запісы з Бернардзінскага архіва 1764 г. як этнаграфічная крыніца // Беларускі фальклор: матэры...
 61. 2021 - Паўлава, А. Уладзімір Урбановіч і яго апісанне вяселля / А. Паўлава // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: з...
 62. 2021 - Мяснікова С. Прынцыпы складання сістэматычнага паказальніка зместавых элементаў песень абраду-гульні «Жаніцьба Цярэшкі...
 63. 2021 - Ліхадзіеўская, В. Хто аўтар манускрыпту? Прыказкі і мудрагель Радзімічаў Старавялейшчыны / В. Ліхадзіеўская // Беларус...
 64. 2021 - Лапацін, Г. «Лячыць людзей – эта самая цяжолая работа»: да партрэта вясковага знахара / Г. Лапацін // Беларускі фалькл...
 65. 2021 - Лабачэўская, В. Патрыятычная міфалогія беларускага арнаменту прафесара М. С. Кацара / В. Лабачэўская // Беларускі фаль...
 66. 2021 - Касміна, А. Стварэнне міфа пра традыцыйную вышыўку і яго развіццё ў сучаснай навуковай і медыйнай прасторы / А. Касмін...
 67. 2021 - Гулак, Н. «Нефарматныя» людзі і песні вайны / А. Гулак // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр....
 68. 2021 - Грунтоў, С., Кухаронак, Т. Святкаванне Вялікадня ў савецкай Беларусі (1960–1980-я гг.) / С. Грунтоў, Т. Кухаронак // Б...
 69. 2021 - Внуковіч, Ю., Грыневіч, Я. Беларускія народныя песні з вёскі Брыксічы Баранавіцкага павета, сабраныя У. Паўлюкоўскім /...
 70. 2021 - Внуковіч, Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя / Ю. Внуковіч // Беларускі фальклор:...
 71. 2021 - Валодзіна, Т. Канструяванне традыцыі. У пошуках цмока / Т. Валодзіна // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: ...
 72. 2021 - Бутаў І. Згадкi пра культавыя і гістарычныя камянi ў архівах Беларусі і Літвы // Беларускі фальклор: матэрыялы і дасле...
 73. 2021 - Андруніна М. Міфалагічная і прагматычная роля агню ў славянскай пахавальнай абраднасці // Беларускі фальклор: матэрыял...
 74. 2021 - «Старана мая вясёленькая...» З фальклорнай спадчыны вёскі Цясова Салігорскага раёна. Да друку падрыхтавала Ірына Васіл...
 75. 2021 - «Кропку ставіць яшчэ рана. Наперадзе ў нас яшчэ многа работы!..» Да юбілея Мікалая Антропава. Гутарыла Таццяна Аліферч...
 76. 2020 - Янковяк М. Традыцыйная медыцына ва ўспамінах беларускамоўных жыхароў вёсак паўднёва-ўсходняй Латвіі (выбраныя тэксты) ...
 77. 2020 - Якубенока Л. Тэкстыль у латышскіх абрадах пераходу з беларускімі пара- лелямі // Беларускі фальклор: матэрыялы і дасле...
 78. 2020 - Слюжынскас Р. Асаблівасці мелодыкі літоўскіх (дзукскіх) калядак: матэрыялы для параўнальных даследаванняў // Беларускі...
 79. 2020 - Скварчэўскі Дз. Міфалагічныя вобразы ў народнай культуры беларуска-літоўскага памежжа: Сёрба, Сярбай, Serbojus // Бела...
 80. 2020 - Скварчэўскі Дз. Гісторыя каменных крыжоў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. –...
 81. 2020 - Разаўскас Д., Швед І. Міфасемантыка і функцыянальнасць вобраза дрэва-маці ў фальклоры народаў свету // Беларускі фальк...
 82. 2020 - Мардоса Ё. Зеляніна святкаванняў Сёмухі і Дзявятніка ў літоўскай сельскай культуры першай паловы ХХ стагоддзя // Белар...
 83. 2020 - Ляшкевіч А. Масленічная калодка, сінанімічныя прадметы і пакаранне моладзі за неўступленне ў шлюб // Беларускі фалькло...
 84. 2020 - Лаўрынкене Н. Міф пра нябеснае вяселле ў балцкай традыцыі // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. ...
 85. 2020 - Лапацін Г. Да пытання народнахрысціянскай аксіялогіі знахарства: вопыт Ніны Шкрабавай // Беларускі фальклор: матэрыялы...
 86. 2020 - Зайкоўскі Э. Жаночыя міфалагічныя персанажы ў мікратапаніміі: Дзявочыя, Бабіны і Мар’іны горы // Беларускі фальклор: м...
 87. 2020 - Вілкойць Б. Беларускія народныя песні. Падрыхтавалі да друку Юрый Внуковіч і Яніна Грыневіч // Беларускі фальклор: мат...
 88. 2020 - Внуковіч Ю., Грыневіч Я. «Я шаную ўсё, што ёсць беларускае наша роднае». Фальклорныя запісы Баляслава Вілкойця са збор...
 89. 2020 - Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: матэрыялы і да...
 90. 2020 - Валодзіна Т. Латышскія і беларускія лекавыя замовы: у пошуках паралеляў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванн...
 91. 2020 - Валодзіна Т. Будзем памятаць мы // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Б...
 92. 2020 - Бутаў І. Матэрыялы аб аб’яўленнях Божай Маці, Ісуса Хрыста і святых у XIX – пачатку XXI стагоддзя (па звестках гістары...
 93. 2020 - Бальсіс Р. Дахрысціянскія іерафаніі літоўскай і прускай рэлігіі. Пераклаў з літоўскай Юрый Внуковіч // Беларускі фальк...
 94. 2020 - Балкуце Р. З беларускіх экспедыцый // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск...
 95. 2020 - Бажок Ю. Апатрапейныя сродкі і дзеянні супраць нябожчыкаў, якія ходзяць, у міфалагічных наратывах, павер’ях і імператы...
 96. 2019 - Шрубок А. Этнабіялагічныя нататкі з вёскі Санюкі Ельскага раёна // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор....
 97. 2019 - Скварчэўскі Дз. Сакральныя камяні Усходняй Еўропы // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац...
 98. 2019 - Руплівец нашай Віцебшчыны: Анатоль Серафімавіч Емяльянаў Гутарыў Сяргей Русецкі // Беларускі фальклор: матэрыялы і дас...
 99. 2019 - Пацюпа Ю. Ян Баршчэўскі і рэканструкцыя аўтарскіх тэкстаў паводле вусных запісаў. Рэканструяваныя тэксты. Гістарычны к...
 100. 2019 - Мікус А. Ці пазычыў Ян Баршчэўскі сюжэт у езуітаў? // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых пра...
 101. 2019 - Мармыш Т. Легенды Себежаўшчыны ў запісах П. Ф. Альхімовіча // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навук...
 102. 2019 - Мазурына Н. Улюбёнасць у родныя песні: да 80-годдзя са дня нараджэння фалькларыста і дырыжора Уладзіміра Іосіфавіча Ра...
 103. 2019 - Лапацін Г. «Праклёнам праклясць». Праклёны ва ўяўленнях і парэміях жыхароў пасёлка Амяльное на Веткаўшчыне // Беларуск...
 104. 2019 - Крыжэвіч А. Святая крыніца: унікальны водны аб’ект Крычаўшчыны // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.н...
 105. 2019 - Калкаева Г. Кот Варгін, рамантыкі і фальклорны субстрат у аповесці Яна Баршчэўскага «Чараўнік ад прыроды і кот Варгін»...
 106. 2019 - Кавальчук Н. Звычай выправоджваць русалак: лакальныя формы і арэалына тэрыторыі Палесся Украіны і Беларусі // Беларуск...
 107. 2019 - Гулак Н. Да праблемы асэнсавання фальклору ваеннага часу // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуков...
 108. 2019 - Высоцкая А. «Жыццё» і «смерць»: канатацыя сімвалічных пазіцый у беларускім народным сонніку і наратывах пра сон канца ...
 109. 2019 - Внуковіч Ю., Грыневіч Я. Фальклорная спадчына Смаленшчыны ў Архіве ІМЭФ імя К. Крапівы НАН Беларусі // Беларускі фальк...
 110. 2019 - Валодзіна В., Санько З. Ён сам быў установай… У памяць пра Алеся Зайку // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні...
 111. 2019 - Бутаў І. Апалыя аблокi як фальклорны матыў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. ...
 112. 2019 - Боганева А. «Пры цвёрдасці ўрада <...> трэба было б прыняць меры супраць гэтых абнаўленняў» // Беларускі фальклор: мат...
 113. 2018 - Ян Чачот – збіральнік беларускіх народных казак. Прадмова і падрыхтоўка да друку Вячаслава Мартысюка // Беларускі фаль...
 114. 2018 - Якіменка Т. Аб мелагеаграфічных вектарах і тэрытарыяльным размеркаванні функцыянальна-жанравых груп обальска-ўсвяцкага...
 115. 2018 - Энгелькінг Г. Паляшук дэгуманізаваны. Польскае стаўленне да Палесся ў святле міфа. З польскай пераклалі Сяргей Русецкі...
 116. 2018 - Тычына С. Матывы сну ў мастацкім свеце Я. Баршчэўскага і іх фальклорна-міфалагічная аснова // Беларускі фальклор: матэ...
 117. 2018 - Песні, сабраныя Нінай Мацяш. Да друку падрыхтаваў Уладзімір Васілевіч // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні...
 118. 2018 - Песні Станіславы Трацяк. Уступ і падрыхтоўка да друку Ю. Пацюпы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб....
 119. 2018 - Някрасава Н. Асаблівасці традыцыйнай музычнай культуры палякаў Гродзеншчыны (Гродзенскі раён) // Беларускі фальклор : ...
 120. 2018 - Машыньскі Казімір. Святаянскія звычаі на Заходнім Палессі. З польскай пераклала Настасся ДаніловічБеларускі фальклор :...
 121. 2018 - Мазурына Н. Індывідуалізацыя тыповага ў варыянтах пазаабрадавых песень (на прыкладзе беларускай сямейнай песні «Ой, жу...
 122. 2018 - Лобач У. Балада Яна Баршчэўскага «Дзявочая крыніца» і фальклорныя рэаліі Паўночнай Беларусі // Беларускі фальклор: мат...
 123. 2018 - Лапацін Г. «Сон Багародзіцы» ў побытавай і рэлігійнай практыцы жыхароў Гомельской вобласці // Беларускі фальклор : Мат...
 124. 2018 - Кузняцова В. Беларускі сібірскі запіс казкі пра Марка Багатага (AaTh 930) і ўсходнеславянскія разнавіднасці гэтага сюж...
 125. 2018 - Каянідзі Леанід. Асаблівасці смаленскіх фальклорных казак, сабраных В. К. Яфрэменкавым: сюжэтная сінтагматыка, семанты...
 126. 2018 - Казлова Н. Беларускія сюжэты, матывы і вобразы ў кантэксце народнай міфалагічнай прозы Омскага Прыіртышша // Беларускі...
 127. 2018 - Кабакова Г. Размеркаванне долі і дарункаў у еўрапейскіх этыялагічных казках і легендах // Беларускі фальклор : Матэрыя...
 128. 2018 - Зайкоўскі Э. Апатрапеічныя практыкі ў доме, на могілках і на месцах культу // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследа...
 129. 2018 - Даніловіч Н. Каляндарна-песенная традыцыя ў Свіслацка-Зэльвенскім локусе // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследава...
 130. 2018 - Вінаходаў Дз. Загадкі Яна Баршчэўскага: асноўнае пытанне шляхціца Завальні // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследав...
 131. 2018 - Внуковіч Ю. Фальклор беларусаў Віленшчыны // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 5...
 132. 2018 - Бярковіч Т., Канстанцінава Т. У прасторы высокіх ісцін і вяршэнства інтэлекту (да юбілею этнамузыколага Тамары Якіменк...
 133. 2018 - Бутаў І. «Святы камень» з в. Пацэвічы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 5. – ...
 134. 2018 - Боганева А. Вавілонская вежа ў беларускай вуснай Бібліі: матывы, этыялогіі, паралелі, вобразы // Беларускі фальклор : ...
 135. 2018 - Беларускія казкі з архіва М. В. Доўнар-Запольскага Прадмова і падрыхтоўка да друку В. Мартысюка // Беларускі фальклор ...
 136. 2018 - Авілін Ц., Аліферчык Т., Боганева А. Беларускія міфалагічныя наратывы і павер’і пра ваўкалакаў // Беларускі фальклор :...
 137. 2017 - Якіменка Т. «Ваджэнне Казы», «Жаніцьба Цярэшкі», «Яшчар», «Барана» ў новым досведзе іх этнамузыкалагічнага даследаванн...
 138. 2017 - Энгелькінг Э. «Паляшук» у нарадазнаўчым дыскурсе. Эскіз да партрэта паводле Ludu Кольберга. Пераклаў з польскай Сяргей...
 139. 2017 - Смірнова І., Астравух А. «Саветы загадалі нам быць вясёлымі і шчаслівымі…»: яўрэйскі фальклор на Беларусі // Беларускі...
 140. 2017 - Скварчэўскі Дз. Камяні з выявай знака ў выглядзе восі з паўсферай: да праблемы паходжання, арэала, класіфікацыі і дата...
 141. 2017 - Пацюпа Ю., Мартысюк В. Эсхаталагічная паэма «Страшны суд» // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук....
 142. 2017 - Некалькі беларускіх народных песень (першая публікацыя беларускага фальклору ў Вялікабрытаніі). Пераклад з англійскай,...
 143. 2017 - Лобач У. Курганы, гарадзішчы, скарбы: «вясковая археалогія» на тэрыторыі Віцебшчыны ў ХІХ–ХХ стст. // Беларускі фалькл...
 144. 2017 - Лапацін Г. Фальклор адселенай вёскі Гарысты // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. ...
 145. 2017 - Купчанка Р. Вясельныя абрады беларусаў. Пераклала з нямецкай Т. Валодзіна // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследава...
 146. 2017 - Казкі і былі Івана Качура. Да друку падрыхтавала Алёна Паўлава // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. н...
 147. 2017 - Казкі Беласточчыны. Прадмова і падрыхтоўка да друку Дар’і Алексенка // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : ...
 148. 2017 - З нататнікаў Сержпутоўскага. Слугі, жанчыны і дзеці. Да друку падрыхтаваў Сяргей Грунтоў // Беларускі фальклор: Матэры...
 149. 2017 - Гулак Н. Неакадэмічныя нататкі да юбілею Алаізы Пашкевіч // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. ...
 150. 2017 - Грунтоў С. Смерць як структурны шок і механізмы яго пераадолення ў традыцыйнай культуры беларускіх сялян ХІХ – першай ...
 151. 2017 - Ганчар У. Знахарства і народнае лекарства ў Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.: праблема дэфініцый // Беларускі фал...
 152. 2017 - Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: Матэрыялы і да...
 153. 2017 - Валодзіна Т. Беларускія замовы ад чэмеру: унутраныя і знешнія сувязі // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні :...
 154. 2017 - Боганева А., Авілін Ц. Плямы на месяцы: беларускія інтэрпрэтацыі // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб....
 155. 2016 - Шрубок А. Сурокі: найменні і арэальная характарыстыка // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. пр...
 156. 2016 - Цяпкова Т. З архіўных сшыткаў. Замовы // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 3. – ...
 157. 2016 - Цалка П. Фальклор беларусаў Браншчыны (з экспедыцыйных запісаў) // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб....
 158. 2016 - Фальклорныя скарбы Язэпа Драздовіча. Падрыхтаваў да друку Вячаслаў Мартысюк. Прадмова Арсеня Ліса // Беларускі фалькло...
 159. 2016 - Фальклор беларусаў Латгаліі. з рукапіснай спадчыны Сяргея Сахарава. Падрых- тавалі да друку Цімафей Авілін і Вячаслаў ...
 160. 2016 - Санько С. Генеалогія і герменеўтыка матыву «міфічная істота на дрэве» ў замоўных тэкстах: светапоглядны і кампаратыўны...
 161. 2016 - Пацюпа Ю. Вершаванне ў замовах: Паводле матэрыялаў Віцебшчыны і Гродзеншчыны // Беларускі фальклор : Матэрыялы і дасле...
 162. 2016 - Масквіна В. Сістэма магічных дзеянняў у замоўна-заклінальным тэксце // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні :...
 163. 2016 - Ляшкевіч А. Традыцыя зніклай вёскі ў аповедах яе апошняй жыхаркі. Рэцэнзія на: Генадзь Лапацін. «Варвара Грэцкая як з’...
 164. 2016 - Лескець С. Бабка Алена: фота- і аўтапрэзентацыя вясковай лекаркі // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб...
 165. 2016 - Лапацін Г. «Не сама я вас прашу, прося вас месяц, краснае солнышка»: вопыт тэксталагічнага каментара да адной замовы /...
 166. 2016 - Зоўчак М. Народная малітва (Пераклад з польскай мовы А. Захарэвіч і Ю. Пацюпы) // Беларускі фальклор : Матэрыялы і дас...
 167. 2016 - Заўялава М. Канцэпцыя чалавека ў літоўскіх і беларускіх лекавых замовах // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаван...
 168. 2016 - Захаркевіч С. Як гартавалася сталь: Станаўленне беларускага савецкага этнолага Маісея Якаўлевіча Грынблата // Беларуск...
 169. 2016 - Грунтоў С. Могілкі на берагах Буга. Рэцэнзія на выд.: Cmentarze po obu stronach Bugu / рod red. H. Arkuszyna, F. Czyże...
 170. 2016 - Ганчар У. Замоўная традыцыя ў знахарстве беларускага Палесся ў ХХ – пачатку ХХІ ст.: пераемнасць і змены // Беларускі ...
 171. 2016 - Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку XXI стагоддзя // Беларускі фальклор : Матэрыялы і д...
 172. 2016 - Валодзіна Т. Вяртанне Часлава Пяткевіча. Рэцэнзія на выданне: Pietkiewicz, Czesław. Kultura społeczna Polesia Rzeczyck...
 173. 2016 - Валодзіна Т. «Хлеб-соль прымі, а здароўе вярні»: этнамедыцынскія ўяўленні ў кантэксце ўзаемінаў чалавека і локуса // Б...
 174. 2016 - Агапкіна Т., Карпаў У., Тапаркоў А. Беларускія версіі Другога Мерзебургскага заклінання ў параўнанні з іншымі славянск...
 175. 2016 - Авілін Ц., Антропаў М., Боганева А. Русалкі: знешні выгляд // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. наву...
 176. 2015 - Яшчэ за імі слова: гутарка з Арсенем Лісам: да 80-годдзя даследчыка. Гутарыла А. Гулак // Беларускі фальклор: матэрыял...
 177. 2015 - Шрубок, А. Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і семантыка / А. Шрубок // Беларускі фальклор: матэрыял...
 178. 2015 - Шарая О. Западнополесский обряд «вождение Куста» как социокультурный феномен и проблемы его изучения // Беларускі фаль...
 179. 2015 - Сівіцкі У. Традыцыя гукання вясны ў беларусаў: міфасемантыка сезонна-каляндарнай змены // Беларускі фальклор: матэрыял...
 180. 2015 - Песні, далучаныя да вечнасці: са збораў Сяргея Панізьніка // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Вып. 2 – Мі...
 181. 2015 - Ліс, А.С. З архіва Аркадзя Смоліча / А.С. Ліс // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. 2. - Мінск : Бел...
 182. 2015 - Лобач У. Аўтэнтычны фальклор і прафесійная этыка фалькларыстаў. Рэц. Былички Белорусского Поозерья: сборник текстов / ...
 183. 2015 - Лаўрынкене Н. Літоўская багіня Круміне і яе адлюстраванні ў славянскіх традыцыях // Беларускі фальклор. Матэрыялы і да...
 184. 2015 - Лапацін Г. «Былі ведзьмы...»: Уяўленні пра вядзьмарства ў традыцыйнай культуры Гомельшчыны (па матэрыялах экспедыцый В...
 185. 2015 - Казлоўскі Стафан-Яраслаў. Жаночая запустовая містэрыя 1947 г. // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. ...
 186. 2015 - Кавалёва Р. Беларускія куставыя песні: функцыя, паэтыка, семантыка // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зб...
 187. 2015 - Ганчар У. «Мати знала, робила, да умерла, да ходила ужэ» (або народная дэманалогія Палесся ў запісах 80–90-х гг. ХХ ст...
 188. 2015 - Габрусь Т. Захавальніца таямніцы слова: да 80-годдзя Ліі Салавей // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Вып....
 189. 2015 - Віннікава М., Валодзіна Т. Палатно, арнамент, слова. Рэц. Лобачевская О. А. Белорусский народный текстиль: художествен...
 190. 2015 - Волкаў Ф. Кармленне душ у беларусаў // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2....
 191. 2015 - Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: матэрыялы і да...
 192. 2015 - Боганева А. Беларускія версіі легенды пра колас: варыянтнасць, тыпавыя і рэдкія матывы, геаграфія распаўсюджання // Бе...
 193. 2015 - Антропаў М. Этналінгвістычны кантынуум заходнепалеска-беларускага абрадавага КýстаБеларускі фальклор. Матэрыялы і дасл...
 194. 2014 - Швед І.А. Фалькларыстычныя даследаванні на пачатку ХХІ стагоддзя : традыцыі, навацыі, перспектывы // Беларускі фалькло...
 195. 2014 - Харытанюк-Міхей Гражына . Традыцыі памінання продкаў у беларусаў на Беласточчыне //Беларускі фальклор. Матэрыялы і дас...
 196. 2014 - Санько С. Беларускі баладны сюжэт «удава, яе дачка і сыны-карабельшчыкі» і індаеўрапейскі «царскі наратыў» // Беларуск...
 197. 2014 - Паўлава А. Пра палескае вяселле з любоўю (Ф. Д. Клімчук. «Традыцыйнае вяселле вёскі Сіманавічы Драгічынскага раёна Брэ...
 198. 2014 - Пацюпа Ю. Рытмавыя структуры беларускай народнай песні: подступы да праблемы (на матэрыяле в. Дамэйкі Лідскага раёна) ...
 199. 2014 - Пацюпа Ю. Каля брамы скарбаў. На 120-я ўгодкі народзінаў Максіма Гарэцкага // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследав...
 200. 2014 - Лобач У. Феномен вайны ў міфапаэтычнай карціне свету беларусаў / У.Лобач // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаван...
 201. 2014 - Гулак А. Шырыня дыскурсу ці глыбіня сэнсу? (В. И. Коваль. «Текст и язык: поиски истоков») // Беларускі фальклор. Матэр...
 202. 2014 - Гулак А. Рэабілітацыі не патрабуе: да 190-годдзя Паўла Шпілеўскага // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні : з...
 203. 2014 - Грыневіч, Я., Смірнова, І. Фальклорная спадчына А. Супінскага ў архіве ІМЭФ / Я. Грыневіч, І. Смірнова // Беларускі фа...
 204. 2014 - Внуковіч, Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя / Ю. Внуковіч // Беларускі фальклор:...
 205. 2014 - Валодзіна, Т. Сушчы/старошчы: этналінгвістычны анамнез і тэрапія(беларуская традыцыя ў еўрапейскім кантэксце)/ Т. Вало...
 206. 2014 - Валодзіна Т. Пакуль гарыць свяча… (Г. Лапацін. «“Ікона звалась свячой...». Абрад “Свяча” ў прасторы традыцыйнай культу...
 207. 2014 - Брыцына А. Да характарыстыкі сюжэтнага складу народнай прозы ўкраінска-беларускага памежжа: Зарычненскі і Ракітнаўскі ...
 208. 2014 - Боганева А. Біблейскія вусныя народныя пераказы: разнавіднасці, тэматыка, механізмы фалькларызацыі / А. Боганева // Бе...
 209. 2014 - Бартэльс Паўль. Плоднасць, роды і хрэсьбіны ў традыцыях і вераваннях беларускага вясковага насельніцтва. Пераклала з н...
 210. 2014 - Бадаланава Ф. Слова Божае. З вуснаў у вусны (беларускія фальклорныя версіі Кнігі Быцця). Пераклаў з англ. К. Старадубе...
 211. 2014 - Атрошчанка Ю. З палявых запісаў М. Анцукевіча // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. Вып. ...
 212. 2014 - Антропаў М., Валодзіна Т. Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас: набыткі і перспектывы / М. Антропаў, Т. Валодзі...
 1. 2024 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларус. навука, 2024...
 2. 2023 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларус. навука, 2023...
 3. 2022 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларус. навука, 2022...
 4. 2021 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск: Беларус. навука, 2021....
 5. 2020 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7 / гал. рэд. Валодзіна Т. – Мінск: Беларус. нав...
 6. 2019 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. 6 . – Мінск: Беларус. навука, 2019. – 391 с. [...
 7. 2018 - Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследванні. Выпуск 5. Зборнік навуковых прац — Мн.: Беларуская навука, 2018 — 392 c. ...
 8. 2017 - Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр д...
 9. 2016 - Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 3. \ рэд Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларуская навука, 2016. [зборнік]
 10. 2015 - Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2. – Мінск : Бел. навука, 2015. – 463 с. ...
 11. 2014 - Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 1 / гал. рэд. Валодзіна Т. – Мінск : Беларус. н...
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 22.05.2024 17:11:52

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.