Біяграфія

Таццяна Валодзіна — фалькларыст, этналінгвіст, доктар філалагічных навук. Займаецца пытаннямі народнай анатоміі і медыцыны беларусаў, даследуе міфалогію, замовы, народны каляндар, знакавую арганізацыю традыцыйнай карціны свету беларусаў. Аўтар сямі кніг, сярод якіх: «Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў» (1999), «Белорусский эротический фольклор» (2004), «Цела чалавека: слова, міф, рытуал» (2009). Навуковы рэдактар энцыклапедычнага зборніка «Міфалогія беларусаў» (2011).

Фота

Звязаныя лакацыі (месца паходжання, працы)

 1. 2024 - Валодзіна, Т. «Ой, баб, як мне жыць?»: Пра кнігу Генадзя Лапаціна «Паслядоўніца» / Таццяна Валодзіна // Беларускі фаль...
 2. 2023 - Агапкіна Т. А. Пералогі: найменне і замовы ў беларускай і ўкраінскай традыцыйнай культуры / Т. А. Агапкіна, Т. В. Вало...
 3. 2022 - Валодзіна Т.В. У памяць пра Галіну Барташэвіч // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск ...
 4. 2021 - У натхненні з палескіх экспедыцый. Да юбілея Вольгі Бяловай. Гутарылі Алена Боганева і Таццяна Валодзіна // Беларускі ...
 5. 2021 - Валодзіна, Т. Канструяванне традыцыі. У пошуках цмока / Т. Валодзіна // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: ...
 6. 2020 - Валодзіна Т. Латышскія і беларускія лекавыя замовы: у пошуках паралеляў // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванн...
 7. 2020 - Валодзіна Т. Будзем памятаць мы // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск: Б...
 8. 2019 - Валодзіна В., Санько З. Ён сам быў установай… У памяць пра Алеся Зайку // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні...
 9. 2017 - Валодзіна Т. Беларускія замовы ад чэмеру: унутраныя і знешнія сувязі // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні :...
 10. 2016 - Володина Т.В. Как в белорусской деревне «кота пекут» // Живая старина. – 2016. – Вып. 3. – С. 27-28.
 11. 2016 - Валодзіна Т.В. Беларуска-нямецкія паралелі ў сферы ўяўленняў пра залатнік/Gebärmutter: рытуалы і замоўныя матывы // Ве...
 12. 2016 - Валодзіна Т. Вяртанне Часлава Пяткевіча. Рэцэнзія на выданне: Pietkiewicz, Czesław. Kultura społeczna Polesia Rzeczyck...
 13. 2016 - Валодзіна Т. В. Народнае рытуальна-магічнае лекаванне / Т.Валодзіна // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3....
 14. 2016 - Валодзіна Т. «Хлеб-соль прымі, а здароўе вярні»: этнамедыцынскія ўяўленні ў кантэксце ўзаемінаў чалавека і локуса // Б...
 15. 2015 - Віннікава М., Валодзіна Т. Палатно, арнамент, слова. Рэц. Лобачевская О. А. Белорусский народный текстиль: художествен...
 16. 2015 - Володина, Т.В. Аксиологический статус болезни в традиционной культуре белорусов / Т.В. Володина // Категория оценки и ...
 17. 2015 - Володина Т.В. Люди и камни: метаморфозы и коммуникация (белорусская традиция) // Живой камень: от природы к культуре /...
 18. 2015 - Володина Т.В. К проблеме указателей заговоров: количество, качество и перспективы // Традиционная культура. Альманах. ...
 19. 2014 - Володина Т.В. Детские болезни: современные белорусские записи // Живая старина. – № 3. – 2014. – С. 17-20.
 20. 2014 - Володина Т. Ещe раз о «литовском колтуне», или мифосемантика болезни в межэтническом контексте // Baltai ir slavai: dv...
 21. 2014 - Валодзіна, Т. Сушчы/старошчы: этналінгвістычны анамнез і тэрапія(беларуская традыцыя ў еўрапейскім кантэксце)/ Т. Вало...
 22. 2014 - Валодзіна Т. Пакуль гарыць свяча… (Г. Лапацін. «“Ікона звалась свячой...». Абрад “Свяча” ў прасторы традыцыйнай культу...
 23. 2014 - Антропаў М., Валодзіна Т. Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас: набыткі і перспектывы / М. Антропаў, Т. Валодзі...
 24. 2013 - Володина Т.В. Успехи и болевые точки белорусской фольклористики последних лет // Навстречу Третьему Всероссийскому кон...
 25. 2013 - Володина Т.В. Вода в этноанатомических представлениях и фразеологии славян // «Вода» в славянской фразеологии и пареми...
 26. 2013 - Valodzina, Tacjana Kaimo daktaras ir jo praktika liaudiškojo religingumo požiūriu Baltarusijoje // Lietuvos etnologija....
 27. 2012 - Володина, Т.В. Заговоры от червей в ране (белорусская традиция на европейском фоне) // Заjедничко у словенском фолклор...
 28. 2011 - Валодзіна Т. Лекавальная магія ў кантэксце каляндарнага свята // ARCHE. – 2011. – № 7-8. – С. 262-285.
 29. 2008 - Володина Т.В. Женские болезни в народных представлениях белорусов // Српска академиjа наука и уметности. Од-не jезика ...
 30. 2006 - Володина Т. «Няхрышчанае мясца»: женская грудь и грудное вскармливание в белорусских традиционных представлениях и язы...
 1. 2017 - Якія правілы павінна выконваць цяжарная жанчына паводле беларускай традыцыі? [радыё]
 2. 2017 - Якая помста за аборт чакае жанчыну паводле традыцыі? [радыё]
 3. 2017 - Чаму раней беларускі лёгка нараджалі? [радыё]
 4. 2017 - Новая Атлянтыда: Чаму жніво стала “бітвай за ўраджай”? [радыё]
 5. 2017 - Новая Атлянтыда: Чаму бусел стаў абранай птушкай беларусаў? [радыё]
 6. 2017 - Новая Атлянтыда: Дзе ў Беларусі растуць «сьвятыя» дрэвы і што каля іх адбываецца? [радыё]
 7. 2016 - Як і чаму беларуская дэманічная яліна стала сьвяточным калядным дрэвам? [радыё]
 8. 2016 - Як лекаваць дзяцей, хворых на капрызы? [радыё]
 9. 2016 - Як даўней беларусы на пэнсію ішлі? [радыё]
 10. 2016 - Як «прысушыць» каханага? [радыё]
 11. 2016 - Чаму ката Барсіка хацелі зрабіць прэзыдэнтам? [радыё]
 12. 2016 - Хто прыдумаў «нячыстыя» грошы? [радыё]
 13. 2016 - Навошта дзядам ручнікі? [радыё]
 14. 2016 - Калі беларусы памінаюць самагубцаў? [радыё]
 15. 2016 - Адкуль у беларусаў узяўся каўтун? [радыё]
 16. 2011 - Цэнтральная Беларусь.ТМКБ Том 5. Кніга 2 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 1. 2023 - Традыцыйны светалад беларусаў. Кніга 1. Касмалогія [кніга]
 2. 2020 - Миссия выполнима-2 : Перспективы изучения фольклора: взгляд из Беларуси и Эстонии / сост. : Татьяна Володина, Маре Кый...
 3. 2020 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7 / гал. рэд. Валодзіна Т. – Мінск: Беларус. нав...
 4. 2018 - Валодзіна Т.В., Залатуха М.. Лісіца С. Песні Велеўшчыны ў запісках Залатухі. З электронным дадаткам (Фальклор нашага к...
 5. 2017 - Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр д...
 6. 2016 - Святыя крыніцы Беларусі. Лобач Ў., Валодзіна Т. (Традыцыйны лад жыцця) Мн.: Бел. Навука 2016 [кніга]
 7. 2016 - Песні пакінутых вёсак / [укладанне: Т. Валодзіна, Н. Мазурына]; пад агульнай рэдакцыяй А. І. Лакоткі. - Мінск : Белова...
 8. 2016 - Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 3. \ рэд Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларуская навука, 2016. [зборнік]
 9. 2015 - Валодзіна, Т. В. «Ядраное жыта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т. В. Валодзіна, Т. I. Кухаро...
 10. 2014 - Пытанні мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькларыстыкі. Выпуск 16 / Навук.рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў бела...
 11. 2013 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 2 / А. М. Боганева...
 12. 2010 - «Цярэшка – святое дзела»: Жаніцьба Цярэшкі на Лепельшчыне (паводле сучасных запісаў) / Таццяна Валодзіна. – Вiцебск, 2...
 13. 2009 - Валодзіна Т. Цела чалавека: слова, міф, рытуал. Мінск: Тэхналогія, 2009. 431 с. [кніга]
 14. 2006 - Т.В. Володина, А.С.Федосик.Белорусский эротический фольклор.Москва: "Ладомир",2006,381с. [кніга]
 15. 1999 - Валодзіна, Т. В. Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў/ Т. В. Валодзіна. – Мінск: Тэхналогія, 1999 [кніга]
 1. 2024 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларус. навука, 2024...
 2. 2023 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларус. навука, 2023...
 3. 2022 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск : Беларус. навука, 2022...
 4. 2021 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. / гал. рэд. Т. Валодзіна. – Мінск: Беларус. навука, 2021....
 5. 2020 - Масленіца. Абрад. Песні. Напевы / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; уклад., ус...
 6. 2020 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7 / гал. рэд. Валодзіна Т. – Мінск: Беларус. нав...
 7. 2019 - Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор.навуковых прац. Вып. 6 . – Мінск: Беларус. навука, 2019. – 391 с. [...
 8. 2018 - Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследванні. Выпуск 5. Зборнік навуковых прац — Мн.: Беларуская навука, 2018 — 392 c. ...
 9. 2017 - Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр д...
 10. 2016 - Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 3. \ рэд Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларуская навука, 2016. [зборнік]
 11. 2016 - А кум кумку разуваў: Беларускі эратычны фальклор. Мінск : МЕДЫЯЛ, 2016 [кніга]
 12. 2015 - Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2. – Мінск : Бел. навука, 2015. – 463 с. ...
 13. 2014 - Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 1 / гал. рэд. Валодзіна Т. – Мінск : Беларус. н...
 14. 2012 - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 1 / Т.В. Валодзіна...
 15. 2011 - Міфалогія беларусаў: энцыкладпедычны слоўнік / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. —...
 16. 2007 - Народная медыцына. Рытуальна-магічная практыка / [Укладанне, прадмова і паказальнікі Т. В. Валодзінай; навуковы рэдакт...
 17. 2005 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Укладанне, сістэматызацыя тэкстаў і каментарыі: В. І. Скідан, А. ...
 18. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 1. 2020.06.20 — Адгудзеў Русальны тыдзень. Што адбываецца падчас яго? / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 2. 2018.09.08 — «У ложку з беларусам»: нягледзячы на назву, кніга вельмі добрая / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 3. 2018.05.31 — Што губляюць дзеці, якія растуць без казак? / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 4. 2018.01.19 — У Мінску зноў ажанілі Цярэшку (фота) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 5. 2018.01.15 — Каляда на покуці, а цыганы ў хаце / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 6. 2018.01.11 — Зімовы каляндар беларусаў стракаціць цікавымі святамі і абрадамі / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия /...
 7. 2018.01.11 — Дударскі клуб: жэняцца ўсе! (відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 8. 2017.11.30 — Тром элементам НКС нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці / Інвентар НКС / livingheritage.by
 9. 2017.11.01 — Штучныя кветкі на могілках: чаму пластык стаў традыцыяй? / Зялёны партал / Greenbelarus.info
 10. 2017.08.16 — Экалогія, традыцыі ці рэлігія: што пераможа на Блакітнай крыніцы? / Зялёны партал / Greenbelarus.info
 11. 2017.07.28 — Традыцыя ўшанавання валуна «Нявесцін камень» набудзе статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. / Інвентар НКС / l...
 12. 2017.07.02 — Прошчы – перажыткі паганства? (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 13. 2017.06.21 — Ігрышча «Ката пячы» будзе ўключана ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей / Інвентар НКС / livingher...
 14. 2017.04.24 — Радаўніца: ад «грамулькі» да карагодаў на могілках / Наша Ніва / nn.by
 15. 2017.01.12 — Живая вода (Сьвятыя крыніцы Беларусі на старонках "Вечернего Минска") / Вечерний Минск
 16. 2016.11.25 — Як захаваць беларускі фальклор? / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 17. 2016.11.24 — Удивительное рядом: святые источники Беларуси / Вечерний Минск
 18. 2016.11.24 — Удивительное рядом: святые источники Беларуси / minsknews.by / Минск-новости
 19. 2016.07.12 — Удивительное рядом: камни Беларуси, способные исполнять желания и исцелять недуги / minsknews.by / Минск-новости
 20. 2016.06.11 — Няўжо тэндэнцыя на попыт? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 21. 2016.04.29 — Песні пакінутых вёсак загучалі ў выданні Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларус...
 22. 2015.02.10 — Прэзентацыя серыі “Традыцыйная мастацкая культура беларусаў” / Інвентар НКС / livingheritage.by
 23. 2014.09.25 — У першым нумары альманаха “Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні” ёсць рубрыка “Фальклор беларусаў замежж...
 24. 2014.09.22 — У Вязынцы адсвяткавалі Багач / Інвентар НКС / livingheritage.by
 25. 2014.02.12 — Як незвычайны абрад з Глыбоччыны трапіў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі / Будзьма Беларусамі (...
 26. 2013.01.23 — Каляды прайшлі – каляда на дубе / Свайкста - svajksta.by
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 31.03.2024 15:37:41

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.