1. 2020 - Данилович, А. Мелогеография напевов жнивно-дожиночного периода на западнополесско-понеманском пограничье / А. Данилови...
 2. 2018 - Даніловіч, Н. Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа / Н. Даніловіч // ...
 3. 2017 - Даніловіч, Н.І. Мелагеаграфія каляндарных напеваў Верхняга Над’ясельдзя і яго сумежжаў / Н.І. Даніловіч // Весці Белар...
 4. 2016 - Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная кул...
 5. 2015 - Енговатова, М. Неизвестный тип жнива на территории русско-белорусского пограничья / М. Енговатова // Музычная культура...
 6. 2013 - Манько, Г. З назіранняў над этнафаніяй вуснатрадыцыйнай песні Піншчыны / Г. Манько // Гукасвет этнапесенный культуры б...
 7. 2006 - Кутырева-Чубаля, Г. Стилевые особенности переходных зон (к изучению диалектных градаций белорусского мелоса) / Г. Куты...
 8. 2006 - Крывашэйцава, К. Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча: да пытання жанравай марфалогіі, мел...
 9. 2004 - Песні лета // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Бо...
 10. 1968 - Мажэйка З. Я. Жніўная песня беларускага Палесся // Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. №2 — Мінск : АН ...
 11. 1910 - Романов, Е. Вымирающий инструмент / Е. Романов // Виленский календарь на 1910 год. – С. 123–131
 12. 1854 - Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., ...
 1. 2023 - Песні вёскі Хатынічы [інтэрнэт]
 2. 2021 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына [аўдыё-CD]
 3. 2020 - Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н) [інтэрнэт]
 4. 2020 - Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электро...
 5. 2018 - Песні Вілейшчыны ў запісах 2004-2005 гг. Архіў Зінаіды Крупскай [інтэрнэт]
 6. 2018 - Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец [Электронны рэсурс]...
 7. 2018 - Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 8. 2017 - Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik [аўдыё-CD]
 9. 2017 - Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бя...
 10. 2017 - Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н) [радыё]
 11. 2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава...
 12. 2016 - НКС - "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" (вв. Ямінск, Закальное, Обчын, Любанскі р-н) [інтэрнэт]
 13. 2016 - Беларуская Этнафонія — Вёска Неглюбка (Веткаўскі р-н) — 1 [радыё]
 14. 2016 - Miareža — Žyta. Žycejka [інтэрнэт]
 15. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 16. 2015 - Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World [аўдыё-CD]
 17. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 18. 2014 - Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga [аўдыё-CD]
 19. 2014 - Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów [аўдыё-CD]
 20. 2013 - «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў ...
 21. 2012 - Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай [аўдыё-CD]
 22. 2012 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 23. 2012 - Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў [аўдыё-CD]
 24. 2010 - Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы [аўдыё-CD]
 25. 2008 - Спевы Беларусі / Authentic songs of Belarus [аўдыё-CD]
 26. 2008 - НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н [інтэрнэт]
 27. 2007 - Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья [аўдыё-CD]
 28. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 29. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 30. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 31. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 1. Падзвінне - каляндарна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 32. 2007 - Песни Могилевской, Смоленской и Брянской областей (CD к нотному изданию) [аўдыё-CD]
 33. 2007 - Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі [аўдыё-CD]
 34. 2007 - Ильинская пятница : pieśni obrzędowe Białorusinów z Podlasia, Witebszczyzny i Pskowszczyzny / wykonuje Studio Folkloru...
 35. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці [аўдыё-CD]
 36. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці [аўдыё-CD]
 37. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі" [аўдыё-CD]
 38. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці [аўдыё-CD]
 39. 2002 - Народныя песні беларускага Панямоння [медыя-CD/DVD]
 40. 2002 - Народныя песні Цэнтральнай Беларусі [медыя-CD/DVD]
 41. 2002 - Zespół śpiewaczy z Dobrywody - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 42. 2002 - Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы [аўдыё-CD]
 43. 2000 - Гойкнуў баравік. Народныя сьпевы ў выкананьні Рыгора Барадуліна. [касета,інтэрнэт]
 44. 1999 - "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли [аўдыё-CD]
 45. 1990 - Беларускі музычны фальклор (2 LP) [грампласцінка]
 46. 1989 - Традиционные песни Полесья (2 LP) [грампласцінка]
 47. 1988 - Byelorussia: Musical Folklore of the Polessye [аўдыё-CD,касета]
 48. 1986 - Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона [грампласцінка]
 49. 1983 - Календарные песни Белорусского Полесья [грампласцінка]
 50. 1981 - Musical atlas. Bielorussie: Musical Folklore of the Byelorussian Polessye. [грампласцінка]
 1. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, ты...
 2. 2012 - Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры...
 3. 2003 - Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 1. Календарные обряды и песни — Москва : Индрик, 2003 — 760 с. [кніга]
 4. 1998 - Ліс А. С. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў. Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект. Мінск, "Беларуская навука", 1998...
 5. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 6. 1990 - Русские народные песни Смоленской области: В записях 1930-1940-х гг. / Сост., расшифр., коммент. Ф. Рубцова. Л.: Сов. ...
 7. 1983 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с. [кніга]
 8. 1979 - Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 14...
 9. 1974 - Жніўныя песні / [Уступ. артыкул, укладанне, сістэматызацыя тэкстаў і каментарыі А. С. Ліса; уступ. артыкул, уклад. і с...
 10. 1935 - Pieśni ludowe ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Zebrała Bronisława Gawrońska — Wydawnictwo Wileńskiego Związku Teatrów...
 11. 1911 - Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Ви...
 12. 1910 - Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, ...
 13. 1895 - Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завад...
 1. Яшчэ соняйка не усходзіла / песня, аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 2. Як послала Ваньку маці яровое жыто жаці / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 3. Як пойду я й дарогою / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 4. Як пайду я дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 5. Як пайду я дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 6. Як пайду я дарогаю / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
 7. Э-відзіць, відзіць маё вочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Криволес, Шумяческий район
 8. Шырокая паляначка - добрэ жыто жаць / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 9. Ужо паўднёвачкі гудуць / песня, тэкст,аўдыё — в. Кавалевічы, Пухавіцкі раён
 10. У полі жыта палавее / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 11. Сіротычка жыта жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казелле, Краснапольскі раён
 12. Сеяла дзеўка долю (жніво) / песня, аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 13. Сама йду дорогою / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 14. Разбушуйце-ка вы буйныя ветры / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 15. Рада-рада шэра пірапёлка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 16. Рада-рада шэра пірапёлка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 17. Пора, маты, жыто жаты / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 18. По реке, реке гаголушка плувёт / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 19. По місяцу жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 20. По зорэ жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 21. Пара, маці, да жыта жаці / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 22. Пад яльнічкам-бярэзнічкам// Мамка мая родненькая / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 23. Ох і дзе ж я ні хадзіла / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 24. Ох ты, сонцэ мое ясненьке / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 25. Ой, ішла дзеўка за бором, бором / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 26. Ой, я жала й не лежала... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 27. Ой, пайду дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 28. Ой, пайду дарогаю / песня, тэкст,аўдыё — в. Раеўшчына, Маладзечанскі раён
 29. Ой, нашто ты мяне, моя мамачка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 30. Ой, лето мое, лето / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 31. Ой, коколе ж, коколе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 32. Ой, заечка да па жыцечку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 33. Ой, за лес, сонцэ, за лес / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 34. Ой, до конца, жэнчыкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 35. Ой, дзевачкі, дамой пара / песня, тэкст,аўдыё — в. Мелехава, Сенненскі раён
 36. Ой, дайтэ мне раду / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 37. Ой, дай, Божэ, лето («лето», жніўная) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 38. Ой іду я дорогою / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 39. Ой чабор, чабор кала дарогі / песня, тэкст,аўдыё — Бобр, Крупскі раён
 40. Ой у полі жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 41. Ой пара дамоў, пара / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 42. Ой наш пан молодзенькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 43. Ой наш пан баран, не пускае ж домов зарань (жніўная) / песня, аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 44. Ой жнеі, жнейкі (жніўная) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 45. Ой дайтэ мне раду (жніўная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 46. Нешчо в полі курыць-курыць / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 47. Негодзяй, негодзяй, неўмувато дзевко / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 48. Нашы жнейкі маладыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 49. На сінім Дунаі (жніво) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 50. На бору жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 51. Молодыца жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 52. Коцівса й вэнок с полё / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 53. Кацісь, кацісь да жаркое сонца / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 54. Закурыўся ціхі дробны дожджак / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 55. Закурыл, закурыл сілян дробны дожджык / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 56. Закацісь-завалісь / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 57. Закацісь, закацісь, жаркае сонейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 58. Закацілася да яркае сонцэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 59. Зазвінела пчолачка (жніво) / песня, аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 60. За баром жыта жала / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 61. Жыцічка йірывоя, полічка палявоя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Горы, Краснапольскі раён
 62. Жніця, жнеячкі, жніця / песня, тэкст,аўдыё — в. Негаўка, Буда-Кашалёўскі раён
 63. Жніце, мае жнеі / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 64. Жнеі мае, жнеі / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 65. Добры вечар, халодная хатка / песня, тэкст,аўдыё — в. Малы Кудзін, Бялыніцкі раён
 66. Да ўжэ вечар вечарэе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Арэхаўка, Клічаўскі раён
 67. Да на балоце чароцінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Старое Сяло, Глускі раён
 68. Да за лес, сонцэ, за лес / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 69. Да вой дай, Божэ, лето / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 70. Гаварыла шырокае поля / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 71. Вышел Ваня на крылечко / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 72. Выйдзі-выйдзі дый цёмная тучка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 73. Вой у славного пана / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 74. Вецярок вее, жыта палавее / песня, тэкст,аўдыё — в. Кісялёўка (ліквідаваны), Касцюковіцкі раён
 75. Вецяр вея, сонца грэя / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 76. Арэхаўя зялёная / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзянісава, Мёрскі раён
 77. Ай заскрыпелі новыя вароты / Ой а ну те-ка вы / Закацісь-завалісь / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 78. А ў полі жыта жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 79. А ў нашага пана дажыначкі рана / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 80. А ў майго татачкі жыцечка пахілілась / песня, тэкст,аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 81. А ў лузе касец косіць (жніво) / песня, тэкст,аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 82. А я ў полі жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 83. А я ў полі жыто жала / песня, тэкст,аўдыё — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 84. А я прала / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 85. А я в бору да жыто жала / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 86. А чыё ж гэта жыта / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 87. А ты жаркая сонца, кала леса нізка ходзіш / песня, тэкст,аўдыё — аг. Пачапы, Краснапольскі раён
 88. А заспорыў Дунай з морам / песня, тэкст,аўдыё — в. Зачэпічы, Дзятлаўскі раён
 89. А гула пчолка гула / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 90. Ў нас сёння дажыначкі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 91. (Пагані)Перагані, Божа, хмарку / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 92. "Не пойду домов..." (жніўная) / песня, тэкст — г. Дзісна, Мёрскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 04.02.2024 07:32:08

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.