1. 2024 - Ляшкевіч, А. Кулінарны код масленічнай абраднасці Беларусі і Падляшша / А. Ляшкевіч // Беларускі фальклор: матэрыялы і...
 2. 2023 - Валянціна Марчанка. Абрад «Свяча» і «Аброчныя абеды» на Краснапольшчыне
 3. 2023 - Андруніна М. Рэфлексы матыву «Грамаўнік гоніць нячыстую сілу» ва ўсходнеславянскай абраднасці Стрэчання / М. Андруніна...
 4. 2022 - У пачатку шляху: Лучыцкія запісы А. К. Сержпутоўскага. Да друку падрыхтаваў Вячаслаў Мартысюк // Беларускі фальклор: м...
 5. 2022 - Бартэльс, В. / З жыцця беларускага вясковага насельніцтва Смаленскай губерні. З нямецкай пераклала Ірына Вырва / В. Ба...
 6. 2021 - Скварчэўскі Д., Быль В. Запісы з Бернардзінскага архіва 1764 г. як этнаграфічная крыніца // Беларускі фальклор: матэры...
 7. 2021 - Мяснікова С. Прынцыпы складання сістэматычнага паказальніка зместавых элементаў песень абраду-гульні «Жаніцьба Цярэшкі...
 8. 2021 - Ляшкевіч, А. І. Праблема сезоннай ідэнтыфікацыі беларускага масленічнага абрадавага комплексу // Пытанні мастацтвазнаў...
 9. 2021 - Грунтоў, С., Кухаронак, Т. Святкаванне Вялікадня ў савецкай Беларусі (1960–1980-я гг.) / С. Грунтоў, Т. Кухаронак // Б...
 10. 2021 - Внуковіч, Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя / Ю. Внуковіч // Беларускі фальклор:...
 11. 2020 - Мардоса Ё. Зеляніна святкаванняў Сёмухі і Дзявятніка ў літоўскай сельскай культуры першай паловы ХХ стагоддзя // Белар...
 12. 2020 - Ляшкевіч А. Масленічная калодка, сінанімічныя прадметы і пакаранне моладзі за неўступленне ў шлюб // Беларускі фалькло...
 13. 2020 - Канстанцінава, Т. Л. Калядныя напевы Бярэзінска-Сожска-Заходнедзвінскага міжрэчча // Пытанні мастацтвазнаўства, этнало...
 14. 2020 - Балкуце Р. З беларускіх экспедыцый // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7. – Мінск...
 15. 2018 - Машыньскі Казімір. Святаянскія звычаі на Заходнім Палессі. З польскай пераклала Настасся ДаніловічБеларускі фальклор :...
 16. 2017 - Попова, И.С. Календарно-обрядовый фольклор Восточного Полесья в записях Александра Ивановича Рубца (1837–1913) / И.С. ...
 17. 2017 - Лапацін Г. Фальклор адселенай вёскі Гарысты // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. ...
 18. 2017 - Leshkevich, Alena. Researching Calendar Holidays in Modern Belarus: Traditional Fests, Performative Practices and Inta...
 19. 2016 - Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная кул...
 20. 2016 - Володина Т.В. Как в белорусской деревне «кота пекут» // Живая старина. – 2016. – Вып. 3. – С. 27-28.
 21. 2015 - Шрубок, А. Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і семантыка / А. Шрубок // Беларускі фальклор: матэрыял...
 22. 2015 - Шарая О. Западнополесский обряд «вождение Куста» как социокультурный феномен и проблемы его изучения // Беларускі фаль...
 23. 2015 - Сівіцкі У. Традыцыя гукання вясны ў беларусаў: міфасемантыка сезонна-каляндарнай змены // Беларускі фальклор: матэрыял...
 24. 2015 - Лаўрынкене Н. Літоўская багіня Круміне і яе адлюстраванні ў славянскіх традыцыях // Беларускі фальклор. Матэрыялы і да...
 25. 2015 - Казлоўскі Стафан-Яраслаў. Жаночая запустовая містэрыя 1947 г. // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. ...
 26. 2015 - Кавалёва Р. Беларускія куставыя песні: функцыя, паэтыка, семантыка // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зб...
 27. 2015 - Волкаў Ф. Кармленне душ у беларусаў // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2....
 28. 2015 - Антропаў М. Этналінгвістычны кантынуум заходнепалеска-беларускага абрадавага КýстаБеларускі фальклор. Матэрыялы і дасл...
 29. 2014 - Грыневіч, Я., Смірнова, І. Фальклорная спадчына А. Супінскага ў архіве ІМЭФ / Я. Грыневіч, І. Смірнова // Беларускі фа...
 30. 2014 - Внуковіч, Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя / Ю. Внуковіч // Беларускі фальклор:...
 31. 2013 - Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці // Беларускія паясы: г...
 32. 2013 - Лозка А. Ю. Крытэрыі ідэнтыфікацыі каляндарных стыляў у беларускім фальклоры // Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 2 — с. 75–79
 33. 2004 - Купалле. Нараджэнне Іаана Хрысціцеля (Прадцечы) // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Па...
 34. 2004 - Жніўныя звычаі і абрады // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламе...
 35. 1859 - В. В. Неверович. О праздниках, поверьях и обычаях у крестьян белорусского племени населяющих Смоленскую губернию // Па...
 36. 1854 - Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., ...
 1. 2022 - Ляшкевіч, А. І. Традыцыйны каляндар: нарысы. – Мінск : Беларуская навука, 2022. - 416 c. : іл. [кніга]
 2. 2017 - Лозка Алесь. Беларускі фальклор. Мн.: Зміцер Колас 2017 — 160 с. [кніга]
 3. 2016 - Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Ла...
 4. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 5. 2014 - Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго кра...
 6. 2010 - «Цярэшка – святое дзела»: Жаніцьба Цярэшкі на Лепельшчыне (паводле сучасных запісаў) / Таццяна Валодзіна. – Вiцебск, 2...
 7. 2008 - Cимволічні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія) Бібліографічні матеріали з білоруської, рос...
 8. 2005 - Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы другой Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгв...
 9. 2004 - Рэчыцкае Палессе / Часлаў Пяткевіч; Уклад., прадм. У. Васілевіча; Пер. с пол. Л. Салавей і У. Васілевіча. — Мн.: «Бела...
 10. 2003 - Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 1. Календарные обряды и песни — Москва : Индрик, 2003 — 760 с. [кніга]
 11. 2002 - Беларусы. Том 6: Грамадскія традыцыі / В.Ф. Бацяеў, В.М. Бялявіна, А.У. Гурко і інш.; рэдкал.: В.М. Балявіна і інш.; І...
 12. 2001 - Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.1. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2001. 527 с. [кн...
 13. 2001 - Кухаронак Т.І. Маскі ў каляднай абраднасці беларусаў. Мінск: “Ураджай”, 2001 [кніга]
 14. 1998 - Ліс А. С. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў. Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект. Мінск, "Беларуская навука", 1998...
 15. 1993 - Жаніцьба Цярэшкі / [Уклад. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Л. М. Салавей; Уклад., сістэм. і расшыфроўка муз. матэрыялу,...
 16. 1993 - Беларускі народны каляндар/ Васілевіч У.А. Мінск: Ураджай, 1993.80 с. [кніга]
 17. 1991 - Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 511 с.: ил. (Эт...
 18. 1989 - Песни Псковской земли. Вып. 1: Календарно-обрядовые песни : по материалам фольк. экспедиций Ленинград. консерватории /...
 19. 1989 - Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры: Гомельская вобл. / Уклад. Захарава В. А. і інш.; Уклад. муз....
 20. 1912 - Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 8-9 : Быт белоруса. Словарь условных языков / Е. Р. Романов. — Вильна : Типог...
 21. 1895 - Богданович, А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белоруссов. Этнографический очерк. Гродна : Губернская тип., 189...
 22. 1874 - Беларускія народныя песні з абрадамі, звычаяміі павер'ямі / П.В. Шэйна. Санкт-Петербург: Тыпаграфія Майкова, 1874. 565...
 23. 1858 - Киркор А. Этнографический взгляд на Виленскую губернию // Этнографический сборник (Императорского Русского географичес...
 1. 2023 - Каляды - святы, якія аб'ядноўваюць (Т. Валодзіна ў перадачы "Дыялогі пра культуру") [перадача]
 2. 2022 - Мова Нанова з Варшавы “Беларуская магія і варажба” [лекцыі, майстар-класы]
 3. 2021 - Жаніцьба Цярэшкі - унікальны беларускі абрад / Анлайн-Каляды з "Этна Традыцыяй" [дак. фільм]
 4. 2020 - Код предків / Ancestral Code [дак. фільм]
 5. 2018 - Хто такі Зюзя, і як нашы продкі яго залагоджвалі? [перадача]
 6. 2018 - Пятро Цалка — Гуканне вясны [лекцыі, майстар-класы]
 7. 2018 - Пятро Цалка — Ад казы да міліцыянта: усё пра Каляды [лекцыі, майстар-класы]
 8. 2018 - Жывая культура — Абрад "Юр'я" [перадача]
 9. 2017 - Утро (СТВ) — Гуканне вясны: народные традиции и обряды [сюжэт]
 10. 2017 - Пятро Цалка — Каляндар традыцыйнага ткацтва [лекцыі, майстар-класы]
 11. 2017 - Прыват з Валярынай Куставай - Як па-беларуску адзначыць Каляды і Новы год [перадача]
 12. 2017 - Мова Нанова - Гуканне вясны [перадача]
 13. 2017 - Лета ў «Аб'ектыве». Навошта ў вёсцы свячу з дому ў дом пераносяць? [сюжэт]
 14. 2017 - Жаніцьба Цярэшкі ў Каўшэлеве [сюжэт]
 15. 2016 - Пахаванне стралы, рэпартаж, рэж. Марыя Булавінская [дак. фільм]
 16. 2016 - CTV.by - Беларускія традыцыі. «Жаніцьба Цярэшкі» [сюжэт]
 17. 2015 - ОНТ - Обряд «Сороки» провели в деревне Костюшковичи Могилёвской области [сюжэт]
 18. 2015 - Мова нанова - Каляды [перадача]
 19. 2015 - Зьміцер Скварчэўскі - Сьвяты восеньскага раўнадзенства ў беларускім народным календары [лекцыі, майстар-класы]
 20. 2014 - Зоры не спяць. Уладзімер Лобач пра Каляды [перадача]
 21. 2014 - Вялікдзень. Жачкі [экспедыцыйнае відэа]
 22. 2011 - Беларускі народны каляндар — Тры каралі / Вадохрышча [перадача]
 23. 2011 - Абрад "Жаніцьба коміна" [экспедыцыйнае відэа]
 24. 2010 - Як жанілі Цярэшку (дак. фільм) [дак. фільм]
 25. 2009 - Як пушчу стралу [дак. фільм]
 26. 2009 - "Палеская скарбонка" - Ваджэнне куста [перадача]
 27. 2007 - Беларускі народны каляндар — Юр’я [перадача]
 28. 2006 - Беларускі народны каляндар — Радаўніца [перадача]
 29. 2006 - Беларускі народны каляндар — Дзяды [перадача]
 30. 2006 - Беларускі народны каляндар — Вялікдзень [перадача]
 31. 2005 - Спрадвечнае (СТВ) - Гуканне вясны [перадача]
 32. 2005 - Беларускі народны каляндар — Купалле [перадача]
 33. 2005 - Беларускi народны каляндар — Масленіца [перадача]
 34. 2004 - Спрадвечнае (СТВ) - Юр'я [перадача]
 35. 2004 - Спрадвечнае (СТВ) - Каляды [перадача]
 36. 2004 - Спрадвечнае (СТВ) - Абрад "Абворванне" [перадача]
 37. 2003 - Беларускі народны каляндар - Сёмуха [перадача]
 38. 2000 - Радавод - Валачобнікі [перадача]
 39. 1999 - Радавод - Шчадрэц (в. Грычынавічы Жыткавіцкі рн) [перадача]
 40. 1999 - Радавод - Чаканне вясны [перадача]
 41. 1998 - Радавод - Шчадраванне ў Старажоўцах Жыткавіцкага р-на [перадача]
 42. 1998 - Радавод - Пахаванне дзеда і бабы (в. Маскаляняты, Гарадоцкі рн) [перадача]
 43. 1998 - Радавод - Каляды ў Жыткавіцкім раёне [перадача]
 44. 1998 - Радавод - Дажынкі 1998 года [перадача]
 45. 1998 - Радавод - Вялесавы ўнукі [перадача]
 46. 1998 - Радавод - Водгукі мінулага (Народны каляндар снежня, Замова, Чарвівы дуб, Божы дар, Зімовыя забавы, Шматкаленны вальс)...
 47. 1997 - Радавод - Купалле на Полаччыне [перадача]
 48. 1997 - Радавод - Культ продкаў у беларусаў [перадача]
 49. 1996 - Радавод - Як пушчу стралу (Веткаўскі р-н) [перадача]
 50. 1996 - Радавод - Казельчыкі (шчадраванне ў Салігорскім раёне) [перадача]
 51. 1996 - Радавод - Вялікдзень у Чачэрскім раёне [перадача]
 52. 1996 - Радавод - Благавешчанне ў Чачэрскім раёне (пачатак) [перадача]
 53. 1996 - Радавод - А на гарэ купала [перадача]
 54. 1996 - Каляды ў Докшыцкім раёне (фрагмент) [перадача]
 55. 1995 - Радавод - Новы год у Салігорскім раёне [перадача]
 56. 1994 - Радавод - Мотальскія суседзі. Каляды [перадача]
 57. 1990-я - Прывэлы мы Куста з зэленэго клену... [перадача]
 58. 1990 - Пранясі, Божа, хмару [дак. фільм]
 59. 1982 - Купальская ноч [мастацкі фільм]
 60. 1972 - Палескія калядкі [дак. фільм]
 1. 2022.07.04 — Фалькларыстка Алена Ляшкевіч: «На беларускую традыцыйную культуру быў, ёсць і будзе попыт сярод беларусаў дома і...
 2. 2022.02.18 — Выйшла кніга Алены Ляшкевіч «Традыцыйны каляндар» / Будзьма Беларусамі (budzma.org)
 3. 2022.01.16 — «Наши „Коники“ круче, чем Новый год». Увидели, как проходит один из самых необычных обрядов Беларуси / onliner.by
 4. 2021.03.12 — Як экалагічна адзначаць Масленіцу / Зялёны партал / Greenbelarus.info
 5. 2021.01.23 — Няпросты шлях у брэнды / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 6. 2019.12.07 — Астрамечава: паміж мінулым і будучыняй / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 7. 2019.11.09 — В Полоцком районе исполняют песни уникальным способом «в перехлест» / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белорусси...
 8. 2019.11.01 — Ноябрь - время молитвы об усопших / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 9. 2019.10.11 — С Покрова начинались девичьи посиделки и время осенних свадеб / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Ра...
 10. 2019.09.27 — Как празновали наши предки праздник урожая "Богач" / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 11. 2019.07.31 — Дажынкі па-падляшску: фестываль «Олень по бору ходіт» (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 12. 2019.07.04 — «Вы просили дождь?» Как в Чечерском районе местные жители призывают урожайную погоду / TUT.BY
 13. 2019.05.03 — Юрьев день отмечают во многих регионах страны / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 14. 2018.04.21 — Вёска, дзе жыве спрадвеку “яшчар” / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 15. 2018.04.16 — Палессе паміж Наўскім чацвяргом і Радаўніцай / Беларускае Радыё Рацыя (racyja.com)
 16. 2018.04.05 — Беларускі каляндар ажыў у дзіцячых малюнках (фота) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 17. 2018.02.09 — Фатограф, якому пасміхаюцца нават гуркі / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 18. 2017.11.11 — Статус для носьбітаў традыцыі / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 19. 2017.10.26 — Пяці элементам НКС нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці / Інвентар НКС / livingheritage.by
 20. 2017.07.02 — Прошчы – перажыткі паганства? (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 21. 2017.06.08 — Навошта ў вёсцы свячу з дому ў дом пераносяць? / Belsat / Белсат — тэлеканал
 22. 2017.06.06 — Што такое траецкі Куст і нашто яго водзяць (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 23. 2017.05.08 — «Бога праслаўляем, Юр'я велічаем, ой венцы-венцы зялёны бярвенцы» / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 24. 2017.04.15 — Велікодныя і перадвелікодныя звычаі беларусаў / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 25. 2017.01.14 — РЕПОРТАЖ: Народный карнавал "Коники", или Как щедруют на старый Новый год в Давид-Городке / БЕЛТА - Беларускае Т...
 26. 2016.07.12 — Удивительное рядом: камни Беларуси, способные исполнять желания и исцелять недуги / minsknews.by / Минск-новости
 27. 2016.04.27 — Этнавандроўкі ў глыбінку / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 28. 2016.02.06 — Шлях “Чырачкі” / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 29. 2014.10.25 — Хто эфектыўна зробіць рэкламу аўтэнтычнаму гурту? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 30. 2014.03.08 — Ой ты, чырачка-пташачка! / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 31. 2013.11.30 — У Вяляцічах перанеслі свячу / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 32. 2013.01.23 — Каляды прайшлі – каляда на дубе / Свайкста - svajksta.by
 1. Яшчэ соняйка не усходзіла / песня, аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 2. Я сягодня ўсю ночку не спала / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 3. Шчодры вэчор, добры вэчор! 
Ну-ну-ну, Козёл / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 4. Шчодры вечур, добры вечур / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 5. Шчодры вечур, добры вечур / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 6. Шчодзер-бодзер / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 7. Шуміць і гудзе, пчолна матка йдзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Мыслоціна, Глускі раён
 8. Што дух а Троіца ета сабор дзеўкам / песня, тэкст,аўдыё — аг. Батаева, Хоцімскі раён
 9. Што в ляску, в ляску, на жоўтам пяску / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 10. Шось у лесе гукае / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 11. Шлі коляднічкі, й’уморыліса / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 12. Чэрэз полэ шырокэе, чэрэз морэ глыбокэе / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 13. Чэраз поля-лес ішла каляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 14. Чэраз гай зіляненькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 15. Чаму цябе, Масленіца, ды ня сем нядзель / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Хаўчы, Чашніцкі раён
 16. Ці ў дома-дома сам пан-гаспадар / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 17. Ці дома-дома, сам пан-господар / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 18. Ці дома-дома, молад Іванька / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 19. Ці дома-дома сам пан господар / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 20. Цешча для зяця пірог спікла / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзягавічы, Крычаўскі раён
 21. Цепэр Купайло, завтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 22. Цепэр Купайло, взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — аг. Раздзялавічы, Ганцавіцкі раён
 23. Ходзя Ілля на Васіля / песня, тэкст,аўдыё — аг. Перарост, Добрушскі раён
 24. Хваліўся канём перад каралём / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 25. Хадзіў чыжак па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 26. У нас сягоння Маслініца / песня, тэкст,аўдыё — в. Браздзецкая Слабада, Чашніцкі раён
 27. У нас жа ходзілі - зьвезду робілі, ды шчэ й круцілася, помніш? / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 28. Тэпэр Купайло, заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 29. Тэпэр Купайло, взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 30. Тройца-Тройца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 31. Там за тыном / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 32. Сізы арол / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 33. Сёньня Купала ― заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 34. Сядзелі бабы пыд акном / песня, тэкст,аўдыё — Аршанскі раён
 35. Сьвятоя Юр'я / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 36. Сь[в]яты вечор, сь[в]яты Васілёк / песня, тэкст,аўдыё — в. Пухавічы, Жыткавіцкі раён
 37. Сонейко прыгрэло, вэсна прылецела / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 38. Скажыце, а ў вас на Тройцу русалку не рабілі?(размова) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 39. Свента Марыя / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 40. Рай, коню / песня, тэкст,аўдыё — Веткаўскі раён
 41. Раждество тваё, Хрысце Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 42. Пірад Пятром, пятам днём / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 43. Пріехала Кыліда / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 44. Прыйшла, дзевачкі, маслінка / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 45. Прыдвечной родівся под леты / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 46. Пра Каляды / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 47. Пойдзім, сястрыца, пад ясну зарыцу. Цёмна ночка Іванова! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 48. Пожэну я волы зелёнэй дубровэй / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 49. По ўсём свету нова-новіна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 50. Патро, да й Патро з Яном страчаюцца / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 51. Пайдзём, братцы / песня, аўдыё — в. Чурылава Далёкае, Мёрскі раён
 52. Па гарэ бабы хадзілі / песня, тэкст,аўдыё — в. Крывое, Талачынскі раён
 53. Ох і дзе ж я ні хадзіла / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 54. Ох ты, снытачка, шчамяліначка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 55. Ору ж я / песня, тэкст,аўдыё — в. Альманы, Столінскі раён
 56. Ой, ў ляску, ў ляску / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 57. Ой, ў леску-леску / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 58. Ой, шчодзір-шчодзір / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзякавічы, Жыткавіцкі раён
 59. Ой, чок-чок-чок-чок / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 60. Ой, чок-чок-чок, на гарэ ваўчок / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 61. Ой, ходзіць-бродзіць месяц по нэбу / песня, тэкст,аўдыё — в. Струга, Столінскі раён
 62. Ой, устань-устань сам пан-госпадар / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 63. Ой, ты, Купайло, Купайлочко / песня, тэкст,аўдыё — в. Аранчыцы, Пружанскі раён
 64. Ой, сённі Купайло, взаўтры Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 65. Ой, рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 66. Ой, рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 67. Ой, прылытілы галочкы / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагадашч, Іванаўскі раён
 68. Ой, ну-це, ну-це, не говорыце / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 69. Ой, ну-ну, коза, ой, ну-ну, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Лутоўе, Жыткавіцкі раён
 70. Ой, новое нарождэнэ Божое сілы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 71. Ой, но-но, каза, гой, но-но, сіва / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 72. Ой, над рэкою, над глыбокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 73. Ой, над ракою, над глыбокаю / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Беларусь
 74. Ой, ляцелі два галубочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 75. Ой, казалі маслянай / песня, тэкст,аўдыё — Брянская область
 76. Ой, дума ж моя дума / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 77. Ой, дай, Божа, нам коляд даждаць / песня, тэкст,аўдыё — в. Грозы (пераіменаваны), Мсціслаўскі раён
 78. Ой, гаем-гаем, за зэлэнэнькім / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 79. Ой, воян, воян / песня, тэкст,аўдыё — в. Аздамічы, Столінскі раён
 80. Ой, волы мое сівы / песня, тэкст,аўдыё — в. Струга, Столінскі раён
 81. Ой, в саду-саду пава ходыла / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 82. Ой, в леску-в леску на жоўтом песку / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 83. Ой, в леску, в леску, на жоўтом песку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 84. Ой, Трэйца-Трэйца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 85. Ой, Трэйца-Трэйца, Богородзіц[а] / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 86. Ой, Тройца-Тройца, Богородзіца / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 87. Ой, Вэсна-красна, шчо ты нам прынесла? / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 88. Ой у лесі на орэсі цецера повісла / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 89. Ой у городэ, на пэрэходэ / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 90. Ой у городэ на пэрэходэ.. Ой ты, бабочка, стара галочка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 91. Ой ты, ціхі Дунай / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 92. Ой ты, масленка-катуха / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 93. Ой рана-рана пава лятала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 94. Ой рана-рана куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 95. Ой пара дамоў, пара / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 96. Ой масленка, бела гуска / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 97. Ой каб калядак нядзель дзесятак / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 98. Ой добры вечар табе, пан-хазяін / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 99. Ого-го й каза, вого, шэрая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 100. Ні ўстаяла белая бярёзачка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 101. Ні жар згаряя / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 102. Ну, это ж Нарожджэньне...(размова) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 103. Новая рада свету заявыла / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 104. Нова радасьць стала / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 105. Негодзяй, негодзяй, неўмувато дзевко / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 106. Неба і земля ныне таржэствует / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 107. Народжэнне Хрыста-Спаса / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 108. Найгрыш калядны / найгрыш, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 109. Наварыў вірабей піва / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 110. На сіням море / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 111. На рэчаньцы на быстрэнькай / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 112. На першы дзень Велікедня / песня, тэкст,аўдыё — в. Востраў, Ганцавіцкі раён
 113. На мураве на тураве / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 114. На моры вутка купалася / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 115. На луцэ / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 116. На гряной недзелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 117. На гаре бабы сядзелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Засожжа, Мсціслаўскі раён
 118. На вуліцы дзеўкі гуляюць / песня, тэкст,аўдыё — в. Тоўпіна, Чашніцкі раён
 119. На вуліцы дзеўкі гуляюць / песня, тэкст,аўдыё — Антонаўка, Аршанскі раён
 120. На вуліцы дзеўкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Варанцэвічы, Талачынскі раён
 121. На Юр’е ідут… (аповед пра Юр'я) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 122. На Купалле, бывало, встанэм(аповед пра Купалле) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 123. На Коляды ходылі колядовалы (аповед пра калядаванне) / гутарка/інтэрвію, аўдыё — Бярозаўскі раён
 124. Мы маслянку дажыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 125. Молод Іванька за сталом сядзіць / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 126. Может Вы расскажете еще, как на Троицу ходили? (аповед як "Куста́ вэду́т") / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 127. Многія, многія, многія лета. Шчодры вэчор, добры вэчор! Ой, рано-рано куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 128. Месяц узыйшоў / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 129. Маслінка, белы сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 130. Масляная, вот я йду / песня, аўдыё,ноты — в. Ачоса-Рудня (ліквідаваны), Добрушскі раён
 131. Масленіца, белы сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 132. Масленіца дырыгая / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 133. Марозы трашчаць ― вароты скрыпяць / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 134. Малады Жэнячка хваліўся канём / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 135. Ляцела сойка й а чэраз дуброўку / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 136. Купалінка, цёмна ночка / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 137. Кукуй, зязюля, на Яна / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 138. Красная Ірачка, расці скорынька / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 139. Карагод, карагод / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 140. Каляда(скрыпка) / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 141. Кала цераму новага / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 142. Как у вас Троицу отмечали? (аповед пра Тройцу) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 143. Каза / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 144. Й а на нашой вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 145. Зіма з летам сустракалася / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 146. Зажурыласа крутая гора / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 147. За чэсть, за хвалу, за добрэ здоров’е / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 148. За горою каменою стоіць цэркоў / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 149. За гарою, за даліною, каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Жасцінае, Лагойскі раён
 150. За гарой зайка коціцца / песня, тэкст,аўдыё — Крупскі, Крупскі раён
 151. Ехало Купайло на коне / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 152. Ды пойдзем, сястрыца, з гары на далінку / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 153. Добры вечар, гаспадару. Ніхай так будзіць! / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 154. Добры вечар тому, хто ў гэтаму дому / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 155. Добры вечар вам, прыйшоў казёл к вам / песня, тэкст,аўдыё — в. Балашэвічы, Глускі раён
 156. Дзевочкі-малодкі, выходзіце з дому / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 157. Дзе мы ходзілі, дзе й ні ходзілі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 158. Дзе Йван ходзя ― там жыта родзя / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 159. Да цяпэр Купайло, заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 160. Да на Дунаечку / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 161. Да запеймо песню слаўнаму пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 162. Да запеймо песню / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 163. Да Купайла ночка невалічка / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 164. Гусі мае серыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Хадунь, Клімавіцкі раён
 165. Гой, рано-рано куры запелі / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 166. Го-го-го, каза / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабровічы, Глускі раён
 167. Го-го-го, каза / песня, тэкст,аўдыё — в. Акцяброва, Кармянскі раён
 168. Гаспадару, слаўны пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Мілейкі, Мёрскі раён
 169. Гаворка. Ішла зора ясна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 170. Вісна-красна, што нам пранесла, то-то-то! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 171. Вісна / песня, тэкст,аўдыё — в. Парадні, Мёрскі раён
 172. Вышла звёзда із востока / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 173. Вы, кумушкі-галубушкі, выхадзіце на вуліцу / песня, тэкст,аўдыё — в. Будзіна, Чавускі раён
 174. Вы кумачкі-галубачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 175. Вол бушуе / песня, тэкст,аўдыё — в. Струга, Столінскі раён
 176. Вой, там над морэм, там стоіць явор(размова) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 177. Вой, там над морэм, там стоіць явор / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 178. Во-го-го, коза, ва-го-го, сера / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 179. Во Ярдане / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 180. Вецяр вея, сонца грэя / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 181. Вароты / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 182. Божа мой! Юр'ява маці ў сьвет пайшла / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 183. Божа благодаці, Варварыная мацi / песня, тэкст,аўдыё — в. Пагост, Жыткавіцкі раён
 184. Бліжэй-бліжэй, калядкі / песня, тэкст,аўдыё — Мінскі раён
 185. Ах ты лісынька лісывая / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 186. Ай, кылядачкі, бліны-ладачкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Алюты, Дрыбінскі раён
 187. Ай, калядачкі, прыбліжыцеся / песня, тэкст,аўдыё — в. Крывыя, Талачынскі раён
 188. Ай, едзем-едзем борам-барамы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 189. Ай калядачкі, а на дуб, на дуб / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 190. А ў полі ў полі стада курапятак / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 191. А ў папа, у папа крывая вэрба / песня, тэкст,аўдыё — в. Залессе, Пружанскі раён
 192. А ў пана Алега вумная жана / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 193. А ў новых сенях / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 194. А ў нас масленіца / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 195. А ў лесе на верасе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 196. А ў гародзе рэпка / песня, тэкст,аўдыё — в. Хаўчы, Чашніцкі раён
 197. А ў бару-бару свяча гарэла / песня, тэкст,аўдыё — аг. Перарост, Добрушскі раён
 198. А ці ёсць у домя пане-гаспадару / песня, тэкст,аўдыё — аг. Таргуны, Докшыцкі раён
 199. А хто ета йдзе - дуброва гудзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 200. А ты, Масленіца, белый сыр / песня, тэкст,аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 201. А талды, талды, зарадзі, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 202. А нікому а так а ні журненька / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 203. А на моры, на сінінькім / песня, тэкст,аўдыё — в. Валодзькі, Докшыцкі раён
 204. А мы Маслінку дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Забарочча, Гарадоцкі раён
 205. А калі, вось, вясна пачынаецца? (аповед пра пачатак вясны) / гутарка/інтэрвію, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 206. Ў карагодзе мы былі / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 207. Ішлі-пашлі, сюда прышлі. Хрыстос Васкрэс, Сын Божы! / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 208. Ішлі хмаркі й ў тры паркі / песня, тэкст — в. Баранава, Старадарожскі раён
 209. Ішлі вулы валачоўныя / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 210. Ішла Купалка сялом-сялом / песня, тэкст,аўдыё — в. Жасцінае, Лагойскі раён
 211. Ішла Купала па плоця / песня, тэкст,аўдыё — в. Сценка, Докшыцкі раён
 212. Ішла Каляда / песня, тэкст,аўдыё — г. Мінск
 213. Іванава матка ўсю ночку не спала / песня, тэкст,аўдыё — рп Усвяты, Усвяцкі раён
 214. Іванава матка ўсю ночку не спала / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 215. І святы вечары прішлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Нетризово, Кардымовский район
 216. Oj na mory / песня, тэкст,аўдыё — в. Маршалкі, Валожынскі раён
 217. My па вуліцы карагод ведзём / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 218. Dobry wieczar pani aspadyni / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 28.05.2024 09:07:04

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.