1. 2016 - Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Ла...
 2. 2015 - Станкевіч, А. А. Абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз / А. А. Станкевіч, К. Л. Хазанава, ...
 3. 2015 - Пяткевіч, Ч. Грамадская культура Рэчыцкага Палесся / Часлаў Пяткевіч ; пер. з пол. Уладзіміра Васілевіча і Ліі Салавей...
 4. 2013 - Фальклор Прыпяцкага запаведніка (па матэрыялах даследавання вёсак Азяраны, Перароў, Перароўскі Млынок, Хваенск, Хлупін...
 5. 2013 - "Ікона звалась Свячой..." Абрад "Свяча" ў прасторы традыцыйнай культуры Гомельшчыны / Генадзь Лапацін. - Гомель: Барк,...
 6. 2012 - Северобелорусский сборник: обряды, песни, наигрыши, плачи, ворожба : [сборник научных статей и материалов] / М-во куль...
 7. 2006 - Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 2: Л – Я. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2006 — 832 с.: іл. [кніга]
 8. 2005 - Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы другой Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгв...
 9. 2005 - Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 1: А – К. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2005. — 766 с.: іл. [кніга]
 10. 2004 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская ...
 11. 1994 - Коваль У.І. Чым адгукаецца слова: Фразеалогія ў павер'ях, абрадах і звычаях. œ. Мiнск: Нар. асвета, 1994 [кніга]
 12. 1993 - Роль культурно-просветительских учреждений Беларуси в развитии обрядности (1920-1980-е годы)/ В.А. Касперович. Минск: ...
 13. 1993 - Жаніцьба Цярэшкі / [Уклад. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Л. М. Салавей; Уклад., сістэм. і расшыфроўка муз. матэрыялу,...
 14. 1980 - В.С. Гурков, С.Ф. Терехин. Бортничество в Белоруссии: Минск, Полымя, 1980. 34 с. [кніга]
 15. 1978 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. артыкул і камент. К. А. Цвіркі; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. тома В. К. Бандарчык...
 16. 1967 - Мельниковская О. Н., Племена южной Белоруссии в раннем железном веке, Москва, издательство "Наука", 1967, 196 с. [кніга]
 17. 1938 - Czesław Pietkiewicz. Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego : materjały etnograficzne - Warszawa : TNW, 1938 [кніга]
 18. 1890 - Булгаковский Д.Г. Пинчуки: Этногр. сб.: Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы, предрассудки, поверья, суеверья и ...
 19. 1882 - Опыт описания Могилевской губернии...кн.1/Под ред. А.С. Дембовецкого/ Могилев: Типография губернского правления, 1882 ...
 20. 1874 - Крачковский Ю.Ф. Быт западно-русского селянина. М.: Изд-во имп. общ-ва истории древностей России при Моск. ун-те, 1874...
 21. 1874 - Беларускія народныя песні з абрадамі, звычаяміі павер'ямі / П.В. Шэйна. Санкт-Петербург: Тыпаграфія Майкова, 1874. 565...
 22. 1869 - Дмитриев М.А. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края. Вильно, 1869. С. 260. [кніга]
 23. 1866 - Сборник памятников народного творчества в Северо-Западном крае. Вып. 1. / [сост. и авт. предисл. П. Гильтебрандт]. - В...
 1. 2021 - Героі нашага часу: бортнікі Палесся [дак. фільм]
 2. 2017 - Мова Нанова - Гуканне вясны [перадача]
 3. 2015 - Мова нанова - Каляды [перадача]
 4. 2014 - ОНТ - Языческий обряд «перепахивания речки» провели в деревне под Климовичами [сюжэт]
 5. 2014 - Зоры не спяць. Уладзімер Лобач пра Каляды [перадача]
 6. 2014 - Вялікдзень. Жачкі [экспедыцыйнае відэа]
 7. 2011 - Беларускі народны каляндар — Тры каралі / Вадохрышча [перадача]
 8. 2011 - Абрад "Жаніцьба коміна" [экспедыцыйнае відэа]
 9. 2010 - ОНТ - Заклинатели дождя [сюжэт]
 10. 2009 - Як пушчу стралу [дак. фільм]
 11. 2007 - Беларускі народны каляндар — Юр’я [перадача]
 12. 2006 - Беларускі народны каляндар — Радаўніца [перадача]
 13. 2006 - Беларускі народны каляндар — Дзяды [перадача]
 14. 2006 - Беларускі народны каляндар — Вялікдзень [перадача]
 15. 2005 - Беларускі народны каляндар — Купалле [перадача]
 16. 2005 - Беларускi народны каляндар — Масленіца [перадача]
 17. 2003 - Беларускі народны каляндар - Сёмуха [перадача]
 18. 2000 - Радавод - Валачобнікі [перадача]
 19. 1999 - Радавод - Шчадрэц (в. Грычынавічы Жыткавіцкі рн) [перадача]
 20. 1999 - Радавод - Чаканне вясны [перадача]
 21. 1998 - Радавод - Шчадраванне ў Старажоўцах Жыткавіцкага р-на [перадача]
 22. 1998 - Радавод - Пахаванне дзеда і бабы (в. Маскаляняты, Гарадоцкі рн) [перадача]
 23. 1998 - Радавод - Карагод. Юр’я ў Жыткавіцкім рне [перадача]
 24. 1998 - Радавод - Каляды ў Жыткавіцкім раёне [перадача]
 25. 1998 - Радавод - Вялесавы ўнукі [перадача]
 26. 1997 - Радавод - Пахавальны абрад у Моталі [перадача]
 27. 1997 - Радавод - Купалле на Полаччыне [перадача]
 28. 1997 - Радавод - Культ продкаў у беларусаў [перадача]
 29. 1996 - Радавод - Казельчыкі (шчадраванне ў Салігорскім раёне) [перадача]
 30. 1996 - Радавод - Вялікдзень у Чачэрскім раёне [перадача]
 31. 1996 - Радавод - Благавешчанне ў Чачэрскім раёне (пачатак) [перадача]
 32. 1996 - Радавод - А на гарэ купала [перадача]
 33. 1995 - Радавод - Новы год у Салігорскім раёне [перадача]
 34. 1994 - Радавод - Мотальскія суседзі. Каляды [перадача]
 35. 1990-я - Радавод - Мы на сена ідзём [перадача]
 36. 1990-я - Прывэлы мы Куста з зэленэго клену... [перадача]
 37. 1990 - Пранясі, Божа, хмару [дак. фільм]
 38. 1990 - Праздники, обычаи и обряды Полесья [дак. фільм]
 39. 1989 - Народная культура восточных славян. Полесье [дак. фільм]
 40. 1982 - Купальская ноч [мастацкі фільм]
 41. 1972 - Палескія калядкі [дак. фільм]
 1. 2020.09.05 — Тоесны сімвал Беларусі / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 2. 2019.09.21 — Ці стане бортніцтва “беларускай ёгай”? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 3. 2019.07.04 — «Вы просили дождь?» Как в Чечерском районе местные жители призывают урожайную погоду / TUT.BY
 4. 2018.05.25 — Эксперты считают, бортничеству быть! / "Светлае жыццё" (lelchitsy.by), газета Лельчыцкага раёна
 5. 2017.11.19 — У Адэльску адрадзілі свята млынароў / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 6. 2017.07.02 — Прошчы – перажыткі паганства? (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 7. 2017.06.08 — Навошта ў вёсцы свячу з дому ў дом пераносяць? / Belsat / Белсат — тэлеканал
 8. 2017.06.06 — Што такое траецкі Куст і нашто яго водзяць (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 9. 2017.05.08 — «Бога праслаўляем, Юр'я велічаем, ой венцы-венцы зялёны бярвенцы» / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 10. 2016.05.08 — 5 прычынаў раз і на ўсё жыццё палюбіць этна / Belsat / Белсат — тэлеканал
 11. 2016.03.27 — Алена Ляшкевіч: Немагчыма адзін дзень пісаць пра палітыку, а наступны – пра традыцыйную культуру / baj.by- сайт ...
 12. 2015.01.17 — “Пахаванне стралы” ў... Афрыцы? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 13. 2014.03.15 — Ёсць што паказаць. Іншая справа — як... / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 14. 2013.04.13 — Які кошт наміткі? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 15. 2013.01.23 — Каляды прайшлі – каляда на дубе / Свайкста - svajksta.by
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 28.05.2024 06:10:26

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.