1. 2021 - Скварчэўскі Д., Быль В. Запісы з Бернардзінскага архіва 1764 г. як этнаграфічная крыніца // Беларускі фальклор: матэры...
 2. 2016 - Швед, І. Песні вясельнага абраду "пасад" у культурным ландшафце Брэстчыны / І. Швед // Музычная культура Беларусі і св...
 3. 2016 - Гаджиева, А. Невельская свадьба: музыка и обряд / А. Гаджиева // Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці г...
 4. 2014 - Хаздан, Е.В. Музыка и музыканты в свадебном обряде евреев и белорусов / Е.В. Хаздан // Музычная культура Беларусі і св...
 5. 2014 - Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці / А. Ляшкевіч // Трэці...
 6. 2014 - Бартэльс Паўль. Плоднасць, роды і хрэсьбіны ў традыцыях і вераваннях беларускага вясковага насельніцтва. Пераклала з н...
 7. 2013 - Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці // Беларускія паясы: г...
 8. 2009 - Традыцыйныя забароны беларусаў як аспект статусу "пераходнасці"
 9. 2006 - Катвіцкая, І. Тыпавыя напевы беларускага радзіннага абраду і тэрыторыі іх пашырэння / І. Катвіцкая // Этнапесенная тра...
 10. 1854 - Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., ...
 1. 2019 - Варфаламеева Т. Б. POST SСRIPTUM. Выбранае [зборнік]
 2. 2017 - Лозка Алесь. Беларускі фальклор. Мн.: Зміцер Колас 2017 — 160 с. [кніга]
 3. 2017 - Кухаронак, Т. І. Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў // Т. І. Кухаронак. – Мінск : Беларуская навука,...
 4. 2016 - Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Ла...
 5. 2015 - Станкевіч, А. А. Абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз / А. А. Станкевіч, К. Л. Хазанава, ...
 6. 2014 - Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго кра...
 7. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1, Семейно-обрядовые песни и причитания. — 2011. — 530, [17] с., [8] ...
 8. 2004 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская ...
 9. 2001 - Беларусы. Том 5: Сям’я / В.К. Бандарчык, Г.М. Курыловіч, Т.І. Кухаронак і інш.; рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш.; Ін-т м...
 10. 1991 - Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 511 с.: ил. (Эт...
 11. 1978 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. артыкул і камент. К. А. Цвіркі; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. тома В. К. Бандарчык...
 12. 1971 - Радзінная паэзія / [Складальнік Г. А. Барташэвіч; складальнік музычнай часткі В. І. Ялатаў; рэд. Г. І. Цітовіч]. — Мн....
 1. Як посею жыто проміж осокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 2. Як пойдзім мы на заручыны / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 3. Як до молодой : вясельная / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 4. Я ўчора была - як роза цьвіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 5. Шырокі двор, маленькі збор / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 6. Шо ты собе, да Ганночко, дай думаеш / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 7. Чэрэз покутне окно / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 8. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 9. Чы не будзеш да Ганночка жалковаці / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 10. Через покут / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 11. Ціраз рэчачку, ціраз быструю гібка кладачка ляжыць / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 12. Ці любіш, сваточак, парасяцінку? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 13. Ці забыўся ты, Андрэйка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 14. Хваліўся сваточак сваёй жаною / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 15. Хадзі, дачушка, будзем вячэраць з табою / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 16. У паджанішніка вочы вялікі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 17. У нядзельку рана соняйка грая / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 18. У варот бяроза стаяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 19. Ты, сівая зезюленька / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 20. Таточко мой, родненькій / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 21. Сядзіць галубок на піраплоці, гарох клюець / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 22. Сядзьмо, мамко, повечэраймо / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 23. Сягоння ў нас ды хрысьцінушкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 24. Стояла Манічка под вынцэм / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 25. Сонячко калясом ідзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 26. Сваха свасі : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 27. Рано да рано, за горою новій двор / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 28. Прыехалі да заручыны / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 29. Проша, госцікі, проша / песня, тэкст,аўдыё — в. Даўгінава, Мёрскі раён
 30. Покоцілі, покоцілі медавую бочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 31. Пойду ж у лес по дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 32. По малу, сваття, на поріг ступайтэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 33. Пераксціся, мой брацетка, ў парозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 34. Пахільная да дзеравца / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 35. Паспішайся, Генічка, паспішайся, малада / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 36. Палівая ябланка / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 37. Пайшла цёшча к зяцю ў госці / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 38. Паднявесніцы-пціцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 39. Паджанішнічак-галуза / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 40. Ох, і мамочко ж моя / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 41. Ох, што ж это да за дзерево / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 42. Ох, звон звенит / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 43. Ох, едомо, едом / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 44. Ох а Йванкова й маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 45. Ой, цешча зяця на вячэру ждала / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 46. Ой, там на дошчачках/А казалі людзі / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 47. Ой, попе, попе, Гардзею / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 48. Ой, на гаре васілёчак / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 49. Ой, мы думалі, шо село блізко / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 50. Ой, кукувала кукушычка в садочку / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 51. Ой, котора коровай месіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 52. Ой, коню, мой конь / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 53. Ой, знаці, знаці па вяселлейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 54. Ой, гуркыла зязюлечка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 55. Ой, вітэ, мое ворогы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перасудавічы, Бярозаўскі раён
 56. Ой, брат сястру за стол вядзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 57. Ой, Іванькава маці / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 58. Ой вілі-вілі вяночак / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 59. Ня стой, божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 60. Ня стой, Божачка, у парозі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 61. Ня куй, Ванюша, сталавога нажа / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 62. Ня думай, Ніначка, ні гадай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 63. Наша печка сокоче / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 64. Нахінулісі сьцены, дзе праданые селі / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 65. На вуліцы шум, шум, шум / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 66. Мы бацюшку да ошукалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 67. Маты, маты / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 68. Марш для маладых "за стол" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 69. Літала галубка / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 70. Лэтілы гусонькі чэрэз сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Вайцяшын, Бярозаўскі раён
 71. Леці, леці, каравай з клеці, сядзь сабе да на покуці / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 72. Лецелі галочкі й у тры радочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 73. Кума па саду хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 74. Кудрава верба / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Мёрскі раён
 75. Кругла мала балоцетка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 76. Короваю, ты наш раю / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 77. Кланялася вішэнка зеляному садоньку / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 78. Калачы : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 79. Казалі-прыехалі, ажно пяшком прыйшлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 80. Й у каго то ў печы паліцца / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 81. Зборная суботка настала / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 82. Закідай, маці, дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 83. Закукала зязюлячка / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 84. За рякой у трубу трубят / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 85. За лясом сонейка іграя / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 86. Жылі-былі два браціткі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Мёрскі раён
 87. Ды запрагайце, ды запрагайце / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 88. Ды дай жа Божа табе ды раі раілісі / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 89. Ды выйдзем паслухаем / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 90. Дзе была зязюля, дзе быў салавейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 91. Дай дзе быў салавей, дай дзе зязюля / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 92. Дадому, сваты, дадому / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 93. Дабраныч, мамачка, дабранач / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 94. Да хадзіла Танячка па гароду / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 95. Да паедзем мы дамов / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 96. Да лецеў салавейко, чы-чы-чы / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 97. Да вячэрняя зорка, абышло да кругом неба / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 98. Да высок сваток, высок / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 99. Горэла сосна, палала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 100. Галышкі-свашкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 101. Віўся віхор / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 102. Вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Гаравата, Іванаўскі раён
 103. Выйду за ворітца – слёдкі знать / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 104. Вы госцікі любыі маі, просім вас / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 105. Вой, ступіла Машэнька на парог / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 106. Вой, сонейко калясом едзе, брат сятрыцу на пасад ведзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 107. Вальс "Літоўскі"-1 / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 108. Ва што, ва што млада Алёнка глядзела / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 109. В пынядзелак рана сіня моря йграла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 110. Буйны ветры падымаліся / песня, тэкст,аўдыё — Калужская область
 111. Будзь даволен, Іванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 112. Беларуская вясельная мелодыя / найгрыш, аўдыё,ноты — в. Церасполле, Полацкі раён
 113. Бацюхно, мой родненькій / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 114. Асцерагайцеся, сваткі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 115. Ай, літала павушка па полю / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 116. Ай, бела свацця, бела / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 117. Абсявай, мамачка, абсявай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 118. А ў садзе рожа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 119. А ў нашэга свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 120. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 121. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 122. А полем-полем, як морем, а дарогаю як шнурком / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 123. А конічак на стаянке гагочыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 124. А коня, мой конь вараный / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 125. А дождж ідзець, раса падзець на куміну хату / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 126. А беленькі, кудравенькій Ванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 127. А батюшка мой родимый / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 128. І з суботонькі на недзеленьку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 04.02.2024 11:52:49

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.