1. 2021 - Скварчэўскі Д., Быль В. Запісы з Бернардзінскага архіва 1764 г. як этнаграфічная крыніца // Беларускі фальклор: матэры...
 2. 2016 - Швед, І. Песні вясельнага абраду "пасад" у культурным ландшафце Брэстчыны / І. Швед // Музычная культура Беларусі і св...
 3. 2016 - Гаджиева, А. Невельская свадьба: музыка и обряд / А. Гаджиева // Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці г...
 4. 2014 - Хаздан, Е.В. Музыка и музыканты в свадебном обряде евреев и белорусов / Е.В. Хаздан // Музычная культура Беларусі і св...
 5. 2014 - Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці / А. Ляшкевіч // Трэці...
 6. 2014 - Бартэльс Паўль. Плоднасць, роды і хрэсьбіны ў традыцыях і вераваннях беларускага вясковага насельніцтва. Пераклала з н...
 7. 2013 - Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці // Беларускія паясы: г...
 8. 2009 - Традыцыйныя забароны беларусаў як аспект статусу "пераходнасці"
 9. 2006 - Катвіцкая, І. Тыпавыя напевы беларускага радзіннага абраду і тэрыторыі іх пашырэння / І. Катвіцкая // Этнапесенная тра...
 10. 1854 - Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., ...
 1. 2019 - Варфаламеева Т. Б. POST SСRIPTUM. Выбранае [зборнік]
 2. 2017 - Лозка Алесь. Беларускі фальклор. Мн.: Зміцер Колас 2017 — 160 с. [кніга]
 3. 2017 - Кухаронак, Т. І. Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў // Т. І. Кухаронак. – Мінск : Беларуская навука,...
 4. 2016 - Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Ла...
 5. 2015 - Станкевіч, А. А. Абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз / А. А. Станкевіч, К. Л. Хазанава, ...
 6. 2014 - Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго кра...
 7. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1, Семейно-обрядовые песни и причитания. — 2011. — 530, [17] с., [8] ...
 8. 2004 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская ...
 9. 2001 - Беларусы. Том 5: Сям’я / В.К. Бандарчык, Г.М. Курыловіч, Т.І. Кухаронак і інш.; рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш.; Ін-т м...
 10. 1991 - Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 511 с.: ил. (Эт...
 11. 1978 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. артыкул і камент. К. А. Цвіркі; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. тома В. К. Бандарчык...
 12. 1971 - Радзінная паэзія / [Складальнік Г. А. Барташэвіч; складальнік музычнай часткі В. І. Ялатаў; рэд. Г. І. Цітовіч]. — Мн....
 1. Як посею жыто проміж осокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 2. Як пойдим мы на заручаны / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Ташара, Мошковский район
 3. Як пойдзім мы на заручыны / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 4. Як паехаў сын Даніла ды на рускаю вайну / песня, тэкст,аўдыё — в. Жасцінае, Лагойскі раён
 5. Як маладую выводзяць / найгрыш, аўдыё — Беларусь
 6. Як маладую адорваюць / песня, аўдыё — Беларусь
 7. Як до молодой : вясельная / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 8. Я ўчора была - як роза цьвіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 9. Шырокі двор, маленькі збор / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 10. Шо ты собе, да Ганночко, дай думаеш / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 11. Шо на Янковом полі / песня, тэкст,аўдыё — в. Турское, Столінскі раён
 12. Широкая дорожечка до нёба / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — в. Ивановка, Кыштовский район
 13. Чэрэз покутне окно / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 14. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 15. Чы не будзеш да Ганночка жалковаці / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 16. Чешите мою вы косу / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 17. Через покут / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 18. Ціраз рэчачку, ціраз быструю гібка кладачка ляжыць / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 19. Ці любіш, сваточак, парасяцінку? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 20. Ці забыўся ты, Андрэйка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 21. Ходила Валя меж коней / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Прямское, Маслянинский район
 22. Ходзіць Андрейка ў дабре / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 23. Хваліўся сваточак сваёй жаною / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 24. Хадзі, дачушка, будзем вячэраць з табою / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 25. У паджанішніка вочы вялікі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 26. У нядзелю рана слонінька грала / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудзішкі, Смаргонскі раён
 27. У нядзельку рана соняйка грая / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 28. У варот бяроза стаяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 29. Ты, сівая зезюленька / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 30. Травка-чернобылка / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 31. Тиряз сыр-бор ехали / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Утускун, Усть-Ишимский район
 32. Ти ня свет, ни заранка / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Верх-Тоя, Колыванский район
 33. Татулька родненький / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Ташара, Мошковский район
 34. Татуличка мой родненький / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Ташара, Мошковский район
 35. Таточко мой, родненькій / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 36. Сядзіць галубок на піраплоці, гарох клюець / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 37. Сядзьмо, мамко, повечэраймо / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 38. Сядай, матюнко, поговорымо з тобою / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 39. Сягоння ў нас ды хрысьцінушкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 40. Стрель-пострель, Колечка / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Соколовка, Чугуевский район
 41. Стояла Манічка под вынцэм / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 42. Спасибо, мамка, за дочку / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Верх-Тоя, Колыванский район
 43. Сонячко калясом ідзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 44. Свеціць месяц над гумном / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 45. Свети зоренька до свету / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Песчаное озеро, Чановский район
 46. Сваха свасі : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 47. Сборное воскресенье настало / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Кандереп, Болотнинский район
 48. Рута-мята за горою / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Прямское, Маслянинский район
 49. Рано да рано, за горою новій двор / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 50. Пытаюся ў перапечы / песня, тэкст,аўдыё — в. Студзераўшчына, Дзятлаўскі раён
 51. Пусьці, сваце, ў хату / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 52. Прыехаў ружовы цвэт, Божа, Божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Залазоўе, Вілейскі раён
 53. Прыехалі да заручыны / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 54. Проша, госцікі, проша / песня, тэкст,аўдыё — в. Даўгінава, Мёрскі раён
 55. Пора, мамонька, вечерять / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Кандереп, Болотнинский район
 56. Покраса наша, Вольгочка / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Ташара, Мошковский район
 57. Покоцілі, покоцілі медавую бочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 58. Пойду ж у лес по дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 59. По мед, по мед, яры пчолонькі до бору / песня, тэкст,аўдыё — Польшча
 60. По малу, сваття, на поріг ступайтэ / песня, тэкст,аўдыё — с. Дзівін, Кобрынскі раён
 61. Плыла уточка / песня, відэа,аўдыё — с. Крутиха, Кыштовский район
 62. Періманычка ўтычка / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 63. Пераксціся, мой брацетка, ў парозе / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 64. Пахільная да дзеравца / песня, тэкст,аўдыё — в. Барталамееўка, Веткаўскі раён
 65. Паспішайся, Генічка, паспішайся, малада / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 66. Палівая ябланка / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 67. Пайшла цёшча к зяцю ў госці / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 68. Пазвалі мяне ды ў хрысцінушкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 69. Паднявесніцы-пціцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 70. Паджанішнічак-галуза / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 71. Ох, і мамочко ж моя / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 72. Ох, што ж это да за дзерево / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 73. Ох, звон звенит / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 74. Ох, едомо, едом / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 75. Ох а Йванкова й маці / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 76. Ой, шумная зелёная дуброва / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 77. Ой, цешча зяця на вячэру ждала / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 78. Ой, у саду соловейко гнездо ўе / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 79. Ой, у гародзе ды на пагодзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 80. Ой, там на дошчачках/А казалі людзі / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 81. Ой, сироточка по могилочкам ходила / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — в. Ермиловка, Тевризский район
 82. Ой, прыляцела раба зязюля з-пад дубу / песня, тэкст,аўдыё — в. Гавуці, Смаргонскі раён
 83. Ой, попе, попе, Гардзею / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 84. Ой, пойдим мы по сялу / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Ташара, Мошковский район
 85. Ой, на гаре васілёчак / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 86. Ой, мы думалі, шо село блізко / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дзятлавічы, Лунінецкі раён
 87. Ой, мати моя старая / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Хабаровский край
 88. Ой, кукувала кукушычка в садочку / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 89. Ой, котора коровай месіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 90. Ой, коню, мой конь / песня, тэкст,аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 91. Ой, каліна-маліна рана расцвіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Лешчаняты, Смаргонскі раён
 92. Ой, знаці, знаці сірату / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 93. Ой, знаці, знаці па вяселлейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 94. Ой, за лесом, лесом («як обводзят дэжу» /як маладых водзяць вакруг дзяжы/) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 95. Ой, гуркыла зязюлечка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 96. Ой, вітэ, мое ворогы / песня, тэкст,аўдыё — в. Перасудавічы, Бярозаўскі раён
 97. Ой, брат сястру за стол вядзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Катичи, Новозыбковский район
 98. Ой, белая кудрявая бероза / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Кандереп, Болотнинский район
 99. Ой, Іванькава маці / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 100. Ой пойду я под ліпоньку, ой пойду я / песня, тэкст,аўдыё — аг. Хатынічы, Ганцавіцкі раён
 101. Ой вілі-вілі вяночак / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 102. О дзе ж тые ковалі, што гэту печку cковалі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Раздзялавічы, Ганцавіцкі раён
 103. Ніпраўдзівыя каліна / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 104. Ні матка была / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 105. Ня стой, божа / песня, тэкст,аўдыё — в. Янова, Веткаўскі раён
 106. Ня стой, Божачка, у парозі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 107. Ня стой, Божа, пад акном / песня, тэкст,аўдыё — в. Крыўск, Смаргонскі раён
 108. Ня куй, Ванюша, сталавога нажа / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 109. Ня думай, Ніначка, ні гадай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 110. Ны гарі Ванюша цярём рубіл / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 111. Немытько дружок, немытько / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 112. Невялічэнькі наш пыяздок / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 113. Не стой, Боже, под окном / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — Верх-Тоя, Колыванский район
 114. Не залятела наша курочка к вам / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Песчаное озеро, Чановский район
 115. Не было ветру / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 116. Наша печка сокоче / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 117. Нахінулісі сьцены, дзе праданые селі / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 118. Наварил братец пива / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Ларионовка, Знаменский район
 119. На мори вутачка купалася / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Васильевка, Партизанский район
 120. На вуліцы шум, шум, шум / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 121. На васэлька прыбіралася / песня, тэкст,аўдыё — в. Повалака, Воранаўскі раён
 122. Мы бацюшку да ошукалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 123. Маты, маты / песня, тэкст,аўдыё — в. Відзібор, Столінскі раён
 124. Марш для маладых "за стол" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 125. Мамочка моя зезюлечка / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Хабаровский край
 126. Маленько поле кругленько / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 127. Літала галубка / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 128. Лэтілы гусонькі чэрэз сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Вайцяшын, Бярозаўскі раён
 129. Ли винного колодезя / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Ташара, Мошковский район
 130. Леці, леці, каравай з клеці, сядзь сабе да на покуці / песня, тэкст,аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 131. Лецелі гусонькі / песня, тэкст,аўдыё — в. Турское, Столінскі раён
 132. Лецелі галочкі й у тры радочкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 133. Летят галочки / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — в. Алексеевка, Горьковский район
 134. Летев, летев соколочек / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — Приморский край
 135. Кума па саду хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 136. Кукарэку, петушок / песня, тэкст,аўдыё — Смаленская вобласць
 137. Кудрава верба / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Мёрскі раён
 138. Кругла мала балоцетка / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 139. Короваю, ты наш раю / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 140. Короваю раю, я з тобою граю («як коровай садзяць у печ») / песня, тэкст,аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 141. Кланялася вішэнка зеляному садоньку / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 142. Катилася заряночка с загорья / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — г. Омск
 143. Карыся, Мінічка, карыся / песня, тэкст,аўдыё — в. Валодзькі, Докшыцкі раён
 144. Калачы : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — в. Асаўцы, Столінскі раён
 145. Как у нашего князя молодого / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Кандереп, Болотнинский район
 146. Как летел же соколочек / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Крутиха, Кыштовский район
 147. Казалі-прыехалі, ажно пяшком прыйшлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 148. Казали й у мори воды много / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — в. Михайловка, Седельниковский район
 149. Й у каго то ў печы паліцца / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 150. И як выйду на вулку / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — в. Михайловка, Седельниковский район
 151. И спозднился дружок / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 152. Зборная суботка настала / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 153. Закідай, маці, дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 154. Закідай, мамко, дрова / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 155. Закукала зязюлячка / песня, тэкст,аўдыё — с. Верещаки, Новозыбковский район
 156. За рякой у трубу трубят / песня, тэкст,аўдыё — в. Шарапово, Ельнинский район
 157. За лясом сонейка іграя / песня, тэкст,аўдыё — с. Яловка, Красногорский район
 158. Жылі-былі два браціткі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Мёрскі раён
 159. Едьте, сваточки, додому / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Кандереп, Болотнинский район
 160. Ды запрагайце, ды запрагайце / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 161. Ды дай жа Божа табе ды раі раілісі / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 162. Ды выйдзем паслухаем / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 163. Дубовый мост ломится / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Ташара, Мошковский район
 164. Дрямліва поля / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 165. Дружочек / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Верх-Тоя, Колыванский район
 166. Доченька моя милая / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — в. Михайловка, Седельниковский район
 167. Дзе была зязюля, дзе быў салавейка / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 168. Дай дзе быў салавей, дай дзе зязюля / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 169. Дадому, сваты, дадому / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 170. Дабраныч, мамачка, дабранач / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 171. Да хто, да хто цёмнай ночачкі ні даспаў? / песня, тэкст,аўдыё — в. Загор’е, Смаргонскі раён
 172. Да хадзіла Танячка па гароду / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 173. Да свіданья, да Надзечка / песня, тэкст,аўдыё — Лельчыцкі раён
 174. Да паедзем мы дамов / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 175. Да ни залитала наша курочка / песня, тэкст,відэа,аўдыё — Приморский край
 176. Да на радзінах я была / песня, тэкст,аўдыё — в. Вялікі Рожан, Салігорскі раён
 177. Да лецеў салавейко, чы-чы-чы / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 178. Да вячэрняя зорка, абышло да кругом неба / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 179. Да высок сваток, высок / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 180. Горэла сосна, палала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 181. Горошек мой белый / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 182. Горностай-парнишечка / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Хабаровский край
 183. Где твой, Вольгочка, больший брат / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Ташара, Мошковский район
 184. Галышкі-свашкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 185. Віўся віхор / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 186. Вясельныя / песня, тэкст,аўдыё — в. Сенцяняты, Смаргонскі раён
 187. Вясельныя / песня, тэкст,аўдыё — в. Рудзішкі, Смаргонскі раён
 188. Вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Гаравата, Іванаўскі раён
 189. Вясельная / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 190. Выхадзі, матуля, з новай клеці / песня, тэкст,аўдыё — в. Ізабеліна, Астравецкі раён
 191. Выправаджэнне маладой / найгрыш, аўдыё — Беларусь
 192. Выкуп. Не скупись, сваток / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Прямское, Маслянинский район
 193. Выйду за ворітца – слёдкі знать / песня, тэкст,аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 194. Выйдзіця й, баяре, послушайце / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 195. Вы госцікі любыі маі, просім вас / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 196. Вчора бабуся, вчора любуся / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Кейзес, Седельниковский район
 197. Все пташечки-канарейки / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 198. Вой, ступіла Машэнька на парог / песня, тэкст,аўдыё — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 199. Вой, сонейко калясом едзе, брат сятрыцу на пасад ведзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Ямінск, Любанскі раён
 200. Вечерняя мгла к земле прилеглa / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Атирка, Тарский район
 201. Вальс "Літоўскі"-1 / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 202. Ва што, ва што млада Алёнка глядзела / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 203. В пынядзелак рана сіня моря йграла / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 204. В дорозе Колечка, в дорозе / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — Приморский край
 205. Буйны ветры падымаліся / песня, тэкст,аўдыё — Калужская область
 206. Будзь даволен, Іванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 207. Благослови, мати / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Песчаное озеро, Чановский район
 208. Березынька кудрявая / песня, тэкст,відэа,аўдыё — п. Кабинетное, Чулымский район
 209. Беларуская вясельная мелодыя / найгрыш, аўдыё,ноты — в. Церасполле, Полацкі раён
 210. Бацюхно, мой родненькій / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 211. Ах, вы госцейкі мае, вы прашонінькія / песня, тэкст,аўдыё — в. Сенцяняты, Смаргонскі раён
 212. Асцерагайцеся, сваткі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 213. Ай, сват свата просіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Грэдзякі, Велижский район
 214. Ай, літала павушка па полю / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 215. Ай, кумачки-галубачки / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — Хабаровский край
 216. Ай, зелен горох ли дорог / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Кандереп, Болотнинский район
 217. Ай, бела свацця, бела / песня, тэкст,аўдыё — в. Бабышкі, Браслаўскі раён
 218. Абсявай, мамачка, абсявай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 219. Аблокі да наезджаюць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Люсіна, Ганцавіцкі раён
 220. А ў садзе рожа / песня, тэкст,аўдыё — аг. Стаўбун, Веткаўскі раён
 221. А ў нашэга свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 222. А чия это жана / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — в. Михайловка, Седельниковский район
 223. А черти, черти - сватовья / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Кандереп, Болотнинский район
 224. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 225. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 226. А ты мой родненький / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — рп Казачинское
 227. А ти не трубочка трубила / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 228. А сваціцы-галубіцы, просім вас / песня, тэкст,аўдыё — в. Дзедзіна, Докшыцкі раён
 229. А с горы, с горы / песня, тэкст,відэа,аўдыё,выявы — с. Песчаное озеро, Чановский район
 230. А полем-полем, як морем, а дарогаю як шнурком / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 231. А не куй, Ваничка / песня, тэкст,відэа,аўдыё,ноты — с. Малиновка, Тюкалинский район
 232. А лезет дружка в хату / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — Ельнинский район
 233. А конічак на стаянке гагочыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 234. А коня, мой конь вараный / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 235. А дождж ідзець, раса падзець на куміну хату / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 236. А в дружка, дружка / песня, тэкст,відэа,аўдыё — с. Крутиха, Кыштовский район
 237. А беленькі, кудравенькій Ванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 238. А батюшка мой родимый / песня, тэкст,аўдыё — в. Орменка, Выгоничский район
 239. І пывянь, пывянь руты й мяты / песня, тэкст,аўдыё — в. Брыгітполле, Віцебскі раён
 240. І з суботонькі на недзеленьку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 241. Nie siadzi Alonka / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 242. Mładzieńki Saszańka / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 243. Marsz weselny / найгрыш, аўдыё — аг. Налібакі, Стаўбцоўскі раён
 244. Błogosławieństwo przed ślubem / песня, тэкст,аўдыё — аг. Дубіна Баярская, Валожынскі раён
 245. "Сіраце" / найгрыш, аўдыё — Беларусь
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 28.05.2024 06:42:15

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.