1. 2018 - Даніловіч, Н. Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа / Н. Даніловіч // ...
 2. 2017 - Даніловіч, Н.І. Мелагеаграфія каляндарных напеваў Верхняга Над’ясельдзя і яго сумежжаў / Н.І. Даніловіч // Весці Белар...
 3. 2016 - Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная кул...
 4. 2013 - Манько, Г. З назіранняў над этнафаніяй вуснатрадыцыйнай песні Піншчыны / Г. Манько // Гукасвет этнапесенный культуры б...
 5. 2006 - Крывашэйцава, К. Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча: да пытання жанравай марфалогіі, мел...
 6. 2006 - Александровіч, І. Выканальніцкія версіі напеваў "купайло" ў святле арыенціраў носьбітаў этнатрадыцыі (вёскі Вулька Цел...
 7. 2004 - Песні лета // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Бо...
 1. 2023 - Песні вёскі Хатынічы [інтэрнэт]
 2. 2021 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Міёршчына [аўдыё-CD]
 3. 2020 - Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н) [інтэрнэт]
 4. 2020 - Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электро...
 5. 2018 - Песні Вілейшчыны ў запісах 2004-2005 гг. Архіў Зінаіды Крупскай [інтэрнэт]
 6. 2018 - Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец [Электронны рэсурс]...
 7. 2018 - Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 8. 2018 - Tradycyja. Мужчынская традыцыя спеву [аўдыё-CD]
 9. 2017 - Экспедыцыя БДАМ у Мёрскі раён Віцебскай вобласці (27.06–07.07.2009) [інтэрнэт]
 10. 2017 - Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бя...
 11. 2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава...
 12. 2016 - Рутвіца - Ляцелі галачкі [аўдыё-CD]
 13. 2016 - Пружаны-Кобрын 2016 — песні з экспедыцыі СЭТ [інтэрнэт]
 14. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 15. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 16. 2014 - Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów [аўдыё-CD]
 17. 2013 - «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў ...
 18. 2010 - Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы [аўдыё-CD]
 19. 2008 - Спевы Беларусі / Authentic songs of Belarus [аўдыё-CD]
 20. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 1. Падзвінне - каляндарна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 21. 2007 - Ильинская пятница : pieśni obrzędowe Białorusinów z Podlasia, Witebszczyzny i Pskowszczyzny / wykonuje Studio Folkloru...
 22. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці [аўдыё-CD]
 23. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці [аўдыё-CD]
 24. 2005 - Guda - Ігры Багоў [аўдыё-CD]
 25. 2002 - Народныя песні Цэнтральнай Беларусі [медыя-CD/DVD]
 26. 2002 - Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы [аўдыё-CD]
 27. 1990 - Русская народная музыка западных, центральных областей и Поволжья [грампласцінка]
 28. 1990 - Беларускі музычны фальклор (2 LP) [грампласцінка]
 29. 1986 - Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона [грампласцінка]
 30. 1978 - Ольга Сергеева. Усвятские песни [грампласцінка]
 1. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, ты...
 2. 2012 - Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры...
 3. 2003 - Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 1. Календарные обряды и песни — Москва : Индрик, 2003 — 760 с. [кніга]
 4. 1998 - Ліс А. С. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў. Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект. Мінск, "Беларуская навука", 1998...
 5. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 6. 1990 - Русские народные песни Смоленской области: В записях 1930-1940-х гг. / Сост., расшифр., коммент. Ф. Рубцова. Л.: Сов. ...
 7. 1985 - Купальскія і пятроўскія песні / [Уклад. А. С. Ліса, С. Т. Асташэвіч; Уклад. муз. часткі Г. В. Таўлай; Рэд. А. С. Фядос...
 8. 1983 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с. [кніга]
 9. 1979 - Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 14...
 10. 1938 - Polesie: pieśni ludowe poleskie / red. Karol Hławiczka [Biblioteczka Pieśni Regionalnych, nr. 14] — Katowice : Księgar...
 11. 1935 - Pieśni ludowe ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Zebrała Bronisława Gawrońska — Wydawnictwo Wileńskiego Związku Teatrów...
 12. 1911 - Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Ви...
 13. 1910 - Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, ...
 14. 1895 - Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завад...
 1. Як тэпэр Купайло, взавтра Ян (купалле, купайло) / песня, аўдыё — в. Азарычы, Пінскі раён
 2. Шла Купалка па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Ананчыцы, Салігорскі раён
 3. Цёмныя ночка Купалачка (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 4. Цепэр Купайло, завтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 5. Хадзіў чыжак па вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 6. У нас сягоння / песня, тэкст,аўдыё — в. Замошша, Ушацкі раён
 7. Тэпэр Купала, й’а взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 8. Тэпэр Купала, а взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 9. Тэпэр Купайло, заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 10. Тэпэр Купайло, взавтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 11. Сёньня Купала ― заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 12. Сёнь Купалка купалася / песня, тэкст,аўдыё — Бярозаўскі раён
 13. Сяньня Купальля, заўтра Ян (купальская) / песня, тэкст,аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 14. Рано на Йвана, дзеўчына ўстала / песня, відэа — аг. Лобча, Лунінецкі раён
 15. Пірад Пятром, пятам днём / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 16. Пойдзім, сястрыца, пад ясну зарыцу. Цёмна ночка Іванова! / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 17. Пойдзем, дзеўкі кругом жыта / песня, тэкст — в. Прыазёрная, Шумілінскі раён
 18. Пайдзём, дзеўкі, лугом / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 19. Ой, у ныдылю поранэнько / песня, тэкст,аўдыё — в. Сіманавічы, Драгічынскі раён
 20. Ой, ты, Купайло, Купайлочко / песня, тэкст,аўдыё — в. Аранчыцы, Пружанскі раён
 21. Ой, сённі Купайло, взаўтры Ян / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 22. Ой, а на Яна Купала / песня, аўдыё — в. Раеўшчына, Маладзечанскі раён
 23. Ой, Купало, Купало, дзе ж зімовало? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лахаўка, Лунінецкі раён
 24. Ой рана на Івана / песня, тэкст,аўдыё — Бобрский, Крупскі раён
 25. Негодзяй, негодзяй, неўмувато дзевко / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Перароў, Жыткавіцкі раён
 26. На чужым полi дажджы iдуць (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 27. На святога Яна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Морач, Клецкі раён
 28. На Купала, на Купала ночка мала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Леніна, Краснапольскі раён
 29. Ляцелi гусi рядом, рядом (купальская) / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 30. Купала на Йвана / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 31. Кукуй, зязюля, на Яна / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 32. Ды пойдзем, сястрыца, з гары на далінку / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 33. Дзе ж ты, Купала, ноч начавала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Арэхаўка, Клічаўскі раён
 34. Дзе Йван ходзя ― там жыта родзя / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 35. Да пайдзём, сястрыцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 36. Да Купайла ночка невалічка / песня, тэкст,аўдыё — Івацэвіцкі раён
 37. А ўжо Іван наступаіць / песня, тэкст,аўдыё — в. Канчане, Гарадоцкі раён
 38. А йшло Купала сялом, сялом («купала») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 39. Іванава матка ўсю ночку не спала / песня, тэкст,аўдыё — в. Рагозы, Усвяцкі раён
 40. І чаго сялязень (купальская) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 04.02.2024 19:03:31

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.