1. 2020 - Слюжынскас Р. Асаблівасці мелодыкі літоўскіх (дзукскіх) калядак: матэрыялы для параўнальных даследаванняў // Беларускі...
 2. 2020 - Данилович, А. Мелогеография напевов жнивно-дожиночного периода на западнополесско-понеманском пограничье / А. Данилови...
 3. 2019 - Даніловіч, Н. І. Абрадавыя песенныя практыкі веснавога перыяду на заходнепалеска-панямонскім памежжы / Н. І. Даніловіч...
 4. 2018 - Даніловіч, Н. Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа / Н. Даніловіч // ...
 5. 2017 - Попова, И.С. Календарно-обрядовый фольклор Восточного Полесья в записях Александра Ивановича Рубца (1837–1913) / И.С. ...
 6. 2017 - Даніловіч, Н.І. Мелагеаграфія каляндарных напеваў Верхняга Над’ясельдзя і яго сумежжаў / Н.І. Даніловіч // Весці Белар...
 7. 2017 - Данилович, А.И. Напевы колядного периода на западнополесско-понеманском пограничье / А.И. Данилович // Проблеми етному...
 8. 2016 - Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная кул...
 9. 2015 - Рыбак, Ю. Ареалогия обрядовых напевов Ровненско-Брестского пограничья / Ю. Рыбак // Музычная культура Беларусі і свету...
 10. 2014 - Клименко, И.В. Весенне-троицкий напев Пинщины (к проблеме моделирования и внутривидового картографирования раннетрадиц...
 11. 2013 - Макарэвіч, В. Аб некаторых асаблівасцях гукавога праяўлення ідэі закліку ў беларускіх абрадавых напевах пачатку вясны ...
 12. 2013 - Лузько, Л. Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычн...
 13. 2006 - Чарнова, К. Песні групы "Авясец" у восеньска-каляндарнай традыцыі паўночнай Беларусі / К. Чарнова // Этнапесенная трад...
 14. 2006 - Прыбылова, В. Чашніцка-аршанска-мсціслаўскі арэал абрадавых напеваў Масленіцы: да пытання межавання песенных традыцый ...
 15. 2006 - Прыбылова, В. Тыпалагізацыя музычных форм масленічнага абрадавага масіву ў перспектыве комплекснага вывучэння каляндар...
 16. 2006 - Крывашэйцава, К. Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча: да пытання жанравай марфалогіі, мел...
 17. 2006 - Заблоцкая, Т. Напевы райкова-спарышовай групы дажыначных Беларускага Паазер'я / Т. Заблоцкая // Этнапесенная традыцыя ...
 18. 2006 - Александровіч, І. Выканальніцкія версіі напеваў "купайло" ў святле арыенціраў носьбітаў этнатрадыцыі (вёскі Вулька Цел...
 1. Як пушчу стрялу / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 2. Я сягодня ўсю ночку не спала / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 3. Шчодры вечур, добры вечур / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 4. Што то за прыдыво / песня, тэкст,аўдыё — аг. Моталь, Іванаўскі раён
 5. Што й на нашай вуліцы / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 6. Ці ў дома-дома сам пан-гаспадар / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 7. Ходзя Ілля на Васіля / песня, тэкст,аўдыё — аг. Перарост, Добрушскі раён
 8. Ужэ літо й начынае / песня, тэкст,аўдыё — аг. Псышчава, Іванаўскі раён
 9. Тэпэр Купайло, заўтра Ян / песня, тэкст,аўдыё — аг. Спорава, Бярозаўскі раён
 10. Радуйся, Марыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 11. Прыехала Каляда з вечара / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 12. Праду я праду, спатанькі хачу / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 13. По конец стола седзіць Мікола / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 14. Ой, ў ляску, ў ляску / песня, тэкст,аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 15. Ой, ў леску-леску / песня, тэкст,аўдыё — в. Хлупін, Жыткавіцкі раён
 16. Ой, устань-устань сам пан-госпадар / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 17. Ой, у Кіеві, ў слаўным городзі / песня, тэкст,аўдыё — в. Канатоп, Нараўлянскі раён
 18. Ой, рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 19. Ой, рано-рано куры попелі / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 20. Ой, ну-це, ну-це, не говорыце / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 21. Ой, не росьці жы, ўкропе / песня, тэкст,аўдыё — в. Атвержычы, Столінскі раён
 22. Ой, над рэкою, над глыбокою / песня, тэкст,аўдыё — в. Рог, Салігорскі раён
 23. Ой, дай, Божа, нам коляд даждаць / песня, тэкст,аўдыё — в. Грозы (пераіменаваны), Мсціслаўскі раён
 24. Ой, Купало, Купало, дзе ж зімовало? / песня, тэкст,аўдыё — в. Лахаўка, Лунінецкі раён
 25. Ой, Божае нарожджанне / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 26. Ой у лесі на орэсі цецера повісла / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 27. Ой рана на Івана / песня, тэкст,аўдыё — Бобрский, Крупскі раён
 28. Ой на горэ комарыкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 29. Ой масленка, бела гуска / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 30. Ой лесом-лесом сонэйко грае / песня, тэкст,аўдыё — в. Ладараж, Пінскі раён
 31. Ого-го й каза, вого, шэрая / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нясята, Клічаўскі раён
 32. Наварыў вірабей піва / песня, тэкст,аўдыё — в. Мокравічы, Бялыніцкі раён
 33. На гряной недзелі / песня, тэкст,аўдыё — в. Курковичи, Стародубский район
 34. Мы Маслінку дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — в. Даўганы, Гарадоцкі раён
 35. Молоды Васенько ранесенко ўстаў / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 36. Манечка раненко ўстала / песня, тэкст,аўдыё — Жлобінскі раён
 37. Куляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Гаравіца, Драгічынскі раён
 38. Кукавала зяўзюлячка ў садочку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 39. Кала цераму новага / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 40. Й а на нашой вуліцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 41. Звезда ясна воссіяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Лутоўе, Жыткавіцкі раён
 42. Закурыл, закурыл сілян дробны дожджык / песня, тэкст,аўдыё,ноты,выявы — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 43. Добры вечор, сваты вечор / песня, тэкст,аўдыё — в. Чамярын, Пінскі раён
 44. Добры вечар таму, хто ў этам даму / песня, тэкст,аўдыё — в. Даколь, Глускі раён
 45. Дзе ты, гуско, летала-летала / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 46. Дзе ж ты, Купала, ноч начавала / песня, тэкст,аўдыё — аг. Арэхаўка, Клічаўскі раён
 47. Дзе Йван ходзя ― там жыта родзя / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 48. Да запеймо песню слаўнаму пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 49. Гаспадару, слаўны пану / песня, тэкст,аўдыё — в. Мілейкі, Мёрскі раён
 50. Весняночка й паняночка / песня, тэкст,аўдыё — в. Казлы, Ельскі раён
 51. В Рожэство Хрыстово / песня, тэкст,аўдыё — в. Запясочча, Жыткавіцкі раён
 52. Был у бабушкі казёл / песня, тэкст — в. Сіманавічы, Глускі раён
 53. Бліжэй-бліжэй, калядкі / песня, тэкст,аўдыё — Мінскі раён
 54. Ах ты лісынька лісывая / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 55. Ай, калядачкі, нашы нежачкi / песня, тэкст,аўдыё — п. Бобр, Крупскі раён
 56. А ў новых сенях Каляда / песня, тэкст,аўдыё — в. Ахонава, Дзятлаўскі раён
 57. А ў лесе на верасе / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 58. А чыё ж гэта жыта / песня, тэкст,аўдыё — в. Шутавічы, Смаргонскі раён
 59. А хто ета йдзе - дуброва гудзе / песня, тэкст,аўдыё — в. Казацкія Балсуны, Веткаўскі раён
 60. А с-пад лесу, лесу цемныва / песня, тэкст,аўдыё — в. Пірагі, Дубровенскі раён
 61. А нікому а так а ні журненька / песня, тэкст,аўдыё — в. Асавец, Бялыніцкі раён
 62. А мы Маслінку дажыдалі / песня, тэкст,аўдыё,ноты — аг. Мяжа, Гарадоцкі раён
 63. А мы Масленіцу дыжыдалі / песня, тэкст,аўдыё — Пскоўская вобласць
 64. Ў нас сягоння Юр’еў дзень / песня, тэкст,аўдыё — Ляхаўка, Гарадоцкі раён
 65. Ішлі хмаркі й ў тры паркі / песня, тэкст — в. Баранава, Старадарожскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 29.05.2024 23:21:51

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.